11405.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Soma

SZÓCIKK: "6.  F. Soma, akadémiai tisztviselő. A Magy. Tud. Akadémia korrektora és tisztviselője volt 1844-től haláláig. Igen sok német, francia, angol regényt, novellát, tudományos munkát fordított magyarra, amelyek az Athenaeum, Pesti Divatlap, Nemzetőr, Pesti Napló, Hölgyfutár, Családi Lapok, Budapesti Hírlap hasábjain jelentek meg. Főbb fordításai: Bulwer művei (1841); A spanyol költészet története (1843); Tíz év a francia irodalomból; Az orosz irodalom története a XIX. században; Svéd irodalom (1843); Az olasz költészet; A kereskedelem története. A Nemzeti Színház részére több mint 30 színművet fordított, köztük Shakespeare, Moliére, Dumas s Kotzebue műveit. Szerkesztette a Heckenast-féle Nemzeti Színházi Zsebkönyvtárt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1405. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11405.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Soma

SZÓCIKK: 6. F. Soma, akadémiai tisztviselő. A Magy. Tud. Akadémia korrektora és tisztviselője volt 1844-től haláláig. Igen sok német, francia, angol regényt, novellát, tudományos munkát fordított magyarra, amelyek az Athenaeum, Pesti Divatlap, Nemzetőr, Pesti Napló, Hölgyfutár, Családi Lapok, Budapesti Hírlap hasábjain jelentek meg. Főbb fordításai: Bulwer művei 1841 ; A spanyol költészet története 1843 ; Tíz év a francia irodalomból; Az orosz irodalom története a XIX. században; Svéd irodalom 1843 ; Az olasz költészet; A kereskedelem története. A Nemzeti Színház részére több mint 30 színművet fordított, köztük Shakespeare, Moliére, Dumas s Kotzebue műveit. Szerkesztette a Heckenast-féle Nemzeti Színházi Zsebkönyvtárt.

11405.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Som

SZÓCIKK 6 F Soma akadémia tisztviselő Magy Tud Akadémi korrektor é tisztviselőj vol 1844-tő haláláig Ige so német francia ango regényt novellát tudományo munká fordítot magyarra amelye a Athenaeum Pest Divatlap Nemzetőr Pest Napló Hölgyfutár Család Lapok Budapest Hírla hasábjai jelente meg Főb fordításai Bulwe műve 184 spanyo költésze történet 184 Tí é franci irodalomból A oros irodalo történet XIX században Své irodalo 184 A olas költészet kereskedele története Nemzet Színhá részér töb min 3 színműve fordított köztü Shakespeare Moliére Duma Kotzebu műveit Szerkesztett Heckenast-fél Nemzet Színház Zsebkönyvtárt

11405.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke So

SZÓCIK Som akadémi tisztvisel Mag Tu Akadém korrekto tisztviselő vo 1844-t halálái Ig s néme franci ang regény novellá tudomány munk fordíto magyarr amely Athenaeu Pes Divatla Nemzető Pes Napl Hölgyfutá Csalá Lapo Budapes Hírl hasábja jelent me Fő fordítása Bulw műv 18 spany költész történe 18 T franc irodalombó oro irodal történe XI századba Sv irodal 18 ola költésze kereskedel történet Nemze Szính részé tö mi színműv fordítot közt Shakespear Moliér Dum Kotzeb művei Szerkesztet Heckenast-fé Nemze Színhá Zsebkönyvtár

11405.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek S

SZÓCI So akadém tisztvise Ma T Akadé korrekt tisztvisel v 1844- halálá I ném franc an regén novell tudomán mun fordít magyar amel Athenae Pe Divatl Nemzet Pe Nap Hölgyfut Csal Lap Budape Hír hasábj jelen m F fordítás Bul mű 1 span költés történ 1 fran irodalomb or iroda történ X századb S iroda 1 ol költész kereskede történe Nemz Szín rész t m színmű fordíto köz Shakespea Molié Du Kotze műve Szerkeszte Heckenast-f Nemz Szính Zsebkönyvtá

11405

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC S akadé tisztvis M Akad korrek tisztvise 1844 halál né fran a regé novel tudomá mu fordí magya ame Athena P Divat Nemze P Na Hölgyfu Csa La Budap Hí hasáb jele fordítá Bu m spa költé törté fra irodalom o irod törté század irod o költés keresked történ Nem Szí rés színm fordít kö Shakespe Moli D Kotz műv Szerkeszt Heckenast- Nem Szín Zsebkönyvt

1140

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ akad tisztvi Aka korre tisztvis 184 halá n fra reg nove tudom m ford magy am Athen Diva Nemz N Hölgyf Cs L Buda H hasá jel fordít B sp költ tört fr irodalo iro tört száza iro költé kereske törté Ne Sz ré szín fordí k Shakesp Mol Kot mű Szerkesz Heckenast Ne Szí Zsebkönyv