11414.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Mózes

SZÓCIKK: 3.  F. Mózes, rabbi, szül. Pazdicson (Zemplén vm.) 1860 jan. 10., megh. Budapesten 1927 aug. 11. A szikszói és nagymartoni jesivákon tanult. 1882-ben Galántára kerül apósa házába. 1891-ben ennek halála után megválasztották gálántai rabbinak s egyúttal átvette az ottani jesiva vezetését. 1901-ben a Pesti Izraelita Hitközség meghívta Brill Sámuel Löw örökébe és így a pesti rabbinátus elnöke lett. 1921-ben átvette a Rabbiképző felső tanfolyamán a szertartástan és decizori irodalom tanítását, mely állását 1926-ig töltötte be. Irodalmi munkássága a rabbinikus irodalomba tartozik, melynek kiváló ismerője volt. Valamennyi dolgozatát héber nyelven írta, jórészt köziratban maradtak reánk. Nevezetes a hadiözvegyek eskethetőségéről szóló értekezése (Budapest 1916).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1414. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11414.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Mózes

SZÓCIKK: 3. F. Mózes, rabbi, szül. Pazdicson Zemplén vm. 1860 jan. 10., megh. Budapesten 1927 aug. 11. A szikszói és nagymartoni jesivákon tanult. 1882-ben Galántára kerül apósa házába. 1891-ben ennek halála után megválasztották gálántai rabbinak s egyúttal átvette az ottani jesiva vezetését. 1901-ben a Pesti Izraelita Hitközség meghívta Brill Sámuel Löw örökébe és így a pesti rabbinátus elnöke lett. 1921-ben átvette a Rabbiképző felső tanfolyamán a szertartástan és decizori irodalom tanítását, mely állását 1926-ig töltötte be. Irodalmi munkássága a rabbinikus irodalomba tartozik, melynek kiváló ismerője volt. Valamennyi dolgozatát héber nyelven írta, jórészt köziratban maradtak reánk. Nevezetes a hadiözvegyek eskethetőségéről szóló értekezése Budapest 1916 .

11414.ht

CÍMSZÓ Feldman

SZEMÉLYNÉV Feldman Móze

SZÓCIKK 3 F Mózes rabbi szül Pazdicso Zemplé vm 186 jan 10. megh Budapeste 192 aug 11 szikszó é nagymarton jesiváko tanult 1882-be Galántár kerü após házába 1891-be enne halál utá megválasztottá gálánta rabbina egyútta átvett a ottan jesiv vezetését 1901-be Pest Izraelit Hitközsé meghívt Bril Sámue Lö örökéb é íg pest rabbinátu elnök lett 1921-be átvett Rabbiképz fels tanfolyamá szertartásta é decizor irodalo tanítását mel állásá 1926-i töltött be Irodalm munkásság rabbiniku irodalomb tartozik melyne kivál ismerőj volt Valamenny dolgozatá hébe nyelve írta jórész köziratba maradta reánk Nevezete hadiözvegye eskethetőségérő szól értekezés Budapes 191

11414.h

CÍMSZ Feldma

SZEMÉLYNÉ Feldma Móz

SZÓCIK Móze rabb szü Pazdics Zempl v 18 ja 10 meg Budapest 19 au 1 sziksz nagymarto jesivák tanul 1882-b Galántá ker apó házáb 1891-b enn halá ut megválasztott gálánt rabbin egyútt átvet otta jesi vezetésé 1901-b Pes Izraeli Hitközs meghív Bri Sámu L öröké í pes rabbinát elnö let 1921-b átvet Rabbikép fel tanfolyam szertartást decizo irodal tanításá me állás 1926- töltöt b Irodal munkássá rabbinik irodalom tartozi melyn kivá ismerő vol Valamenn dolgozat héb nyelv írt jórés köziratb maradt reán Nevezet hadiözvegy eskethetőségér szó értekezé Budape 19

11414.

CÍMS Feldm

SZEMÉLYN Feldm Mó

SZÓCI Móz rab sz Pazdic Zemp 1 j 1 me Budapes 1 a sziks nagymart jesivá tanu 1882- Galánt ke ap házá 1891- en hal u megválasztot gálán rabbi egyút átve ott jes vezetés 1901- Pe Izrael Hitköz meghí Br Sám örök pe rabbiná eln le 1921- átve Rabbiké fe tanfolya szertartás deciz iroda tanítás m állá 1926 töltö Iroda munkáss rabbini irodalo tartoz mely kiv ismer vo Valamen dolgoza hé nyel ír jóré közirat marad reá Neveze hadiözveg eskethetőségé sz értekez Budap 1

11414

CÍM Feld

SZEMÉLY Feld M

SZÓC Mó ra s Pazdi Zem m Budape szik nagymar jesiv tan 1882 Galán k a ház 1891 e ha megválaszto gálá rabb egyú átv ot je vezeté 1901 P Izrae Hitkö megh B Sá örö p rabbin el l 1921 átv Rabbik f tanfoly szertartá deci irod tanítá áll 192 tölt Irod munkás rabbin irodal tarto mel ki isme v Valame dolgoz h nye í jór közira mara re Nevez hadiözve eskethetőség s érteke Buda

1141

CÍ Fel

SZEMÉL Fel

SZÓ M r Pazd Ze Budap szi nagyma jesi ta 188 Galá há 189 h megválaszt gál rab egy át o j vezet 190 Izra Hitk meg S ör rabbi e 192 át Rabbi tanfol szertart dec iro tanít ál 19 töl Iro munká rabbi iroda tart me k ism Valam dolgo ny jó közir mar r Neve hadiözv eskethetősé értek Bud