11416.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Sándor

SZÓCIKK: F. Sándor, pszichoanalitikus, ideggyógyász, F. Mózes pesti rabbi fia, szül. Galántán 1890. A budapesti tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát. A pszichózis gyógyításának egyik magyarországi úttörője. Kutatásait és egész munkásságát a praktikusság jellemzi. Elsősorban gyógyítani akart s éppen ezért felfogásában nem ragaszkodik szigorúan Freudhoz, de a másik híres pszichoanalitikusnak, Alfréd Adlernek az eredményeit is elfogadja és alkalmazza, amennyiben azoknak praktikus hasznuk van. A Független Orvosanalitikusok Egyesületének elnöke és szóval és írásban értékes tevékenységet fejt ki a pszichoanalízis népszerűsítése érdekében. Budapesten és vidéki városokban állandóan tart előadásokat külföldi és magyar tudományos folyóiratokban és évkönyvekben, valamint napilapokban jelennek meg cikkei és tanulmányai. Könyv alakban megjelent nagyobb munkái: A férfi impotenciája és annak analitikus gyógyítása; A nő ösztönélete; Idegesség és ösztönélet. Lefordította Vandevele: Tökéletes házasság c. könyvét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1416. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11416.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Sándor

SZÓCIKK: F. Sándor, pszichoanalitikus, ideggyógyász, F. Mózes pesti rabbi fia, szül. Galántán 1890. A budapesti tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát. A pszichózis gyógyításának egyik magyarországi úttörője. Kutatásait és egész munkásságát a praktikusság jellemzi. Elsősorban gyógyítani akart s éppen ezért felfogásában nem ragaszkodik szigorúan Freudhoz, de a másik híres pszichoanalitikusnak, Alfréd Adlernek az eredményeit is elfogadja és alkalmazza, amennyiben azoknak praktikus hasznuk van. A Független Orvosanalitikusok Egyesületének elnöke és szóval és írásban értékes tevékenységet fejt ki a pszichoanalízis népszerűsítése érdekében. Budapesten és vidéki városokban állandóan tart előadásokat külföldi és magyar tudományos folyóiratokban és évkönyvekben, valamint napilapokban jelennek meg cikkei és tanulmányai. Könyv alakban megjelent nagyobb munkái: A férfi impotenciája és annak analitikus gyógyítása; A nő ösztönélete; Idegesség és ösztönélet. Lefordította Vandevele: Tökéletes házasság c. könyvét.

11416.ht

CÍMSZÓ Feldman

SZEMÉLYNÉV Feldman Sándo

SZÓCIKK F Sándor pszichoanalitikus ideggyógyász F Móze pest rabb fia szül Galántá 1890 budapest tudományegyeteme szerzet orvos diplomát pszichózi gyógyításána egyi magyarország úttörője Kutatásai é egés munkásságá praktikussá jellemzi Elsősorba gyógyítan akar éppe ezér felfogásába ne ragaszkodi szigorúa Freudhoz d mási híre pszichoanalitikusnak Alfré Adlerne a eredményei i elfogadj é alkalmazza amennyibe azokna praktiku hasznu van Függetle Orvosanalitikuso Egyesületéne elnök é szóva é írásba értéke tevékenysége fej k pszichoanalízi népszerűsítés érdekében Budapeste é vidék városokba állandóa tar előadásoka külföld é magya tudományo folyóiratokba é évkönyvekben valamin napilapokba jelenne me cikke é tanulmányai Köny alakba megjelen nagyob munkái férf impotenciáj é anna analitiku gyógyítása n ösztönélete Idegessé é ösztönélet Lefordított Vandevele Tökélete házassá c könyvét

11416.h

CÍMSZ Feldma

SZEMÉLYNÉ Feldma Sánd

SZÓCIK Sándo pszichoanalitiku ideggyógyás Móz pes rab fi szü Galánt 189 budapes tudományegyetem szerze orvo diplomá pszichóz gyógyításán egy magyarorszá úttörőj Kutatása egé munkásság praktikuss jellemz Elsősorb gyógyíta aka épp ezé felfogásáb n ragaszkod szigorú Freudho más hír pszichoanalitikusna Alfr Adlern eredménye elfogad alkalmazz amennyib azokn praktik haszn va Függetl Orvosanalitikus Egyesületén elnö szóv írásb érték tevékenység fe pszichoanalíz népszerűsíté érdekébe Budapest vidé városokb állandó ta előadások külföl magy tudomány folyóiratokb évkönyvekbe valami napilapokb jelenn m cikk tanulmánya Kön alakb megjele nagyo munká fér impotenciá ann analitik gyógyítás ösztönélet Idegess ösztönéle Lefordítot Vandevel Tökélet házass könyvé

11416.

CÍMS Feldm

SZEMÉLYN Feldm Sán

SZÓCI Sánd pszichoanalitik ideggyógyá Mó pe ra f sz Galán 18 budape tudományegyete szerz orv diplom pszichó gyógyításá eg magyarorsz úttörő Kutatás eg munkássá praktikus jellem Elsősor gyógyít ak ép ez felfogásá ragaszko szigor Freudh má hí pszichoanalitikusn Alf Adler eredmény elfoga alkalmaz amennyi azok prakti hasz v Függet Orvosanalitiku Egyesületé eln szó írás érté tevékenysé f pszichoanalí népszerűsít érdekéb Budapes vid városok álland t előadáso külfö mag tudomán folyóiratok évkönyvekb valam napilapok jelen cik tanulmány Kö alak megjel nagy munk fé impotenci an analiti gyógyítá ösztönéle Ideges ösztönél Lefordíto Vandeve Tökéle házas könyv

11416

CÍM Feld

SZEMÉLY Feld Sá

SZÓC Sán pszichoanaliti ideggyógy M p r s Galá 1 budap tudományegyet szer or diplo pszich gyógyítás e magyarors úttör Kutatá e munkáss praktiku jelle Elsőso gyógyí a é e felfogás ragaszk szigo Freud m h pszichoanalitikus Al Adle eredmén elfog alkalma amenny azo prakt has Függe Orvosanalitik Egyesület el sz írá ért tevékenys pszichoanal népszerűsí érdeké Budape vi városo állan előadás külf ma tudomá folyóirato évkönyvek vala napilapo jele ci tanulmán K ala megje nag mun f impotenc a analit gyógyít ösztönél Idege ösztöné Lefordít Vandev Tökél háza köny

1141

CÍ Fel

SZEMÉL Fel S

SZÓ Sá pszichoanalit ideggyóg Gal buda tudományegye sze o dipl pszic gyógyítá magyaror úttö Kutat munkás praktik jell Elsős gyógy felfogá ragasz szig Freu pszichoanalitiku A Adl eredmé elfo alkalm amenn az prak ha Függ Orvosanaliti Egyesüle e s ír ér tevékeny pszichoana népszerűs érdek Budap v város álla előadá kül m tudom folyóirat évkönyve val napilap jel c tanulmá al megj na mu impoten anali gyógyí ösztöné Ideg ösztön Lefordí Vande Töké ház kön