11417.htm

CÍMSZÓ: Felebaráti szeretet

SZÓCIKK: "Felebaráti szeretet. A biblia nyelve nem csupán az egy atyától vagy anyától született testvért tekinti és nevezi testvérnek, hanem számos helyen az egészen távoli rokonságot s az egész törzset szintén annak nevezi. (Lev. 25.48., Zsolt. 49; Gen. 13. 8; 14. 14; 39. 15 ; Lev. 21. 10; Deut. 18. 7; II. Sám. 19. 13; Ex. 2. 11; 4 18; Num. 32. 6; Deut. 10. 9 ; 17. 20 ; 23. 19 ; 24. 7; Jer. 34. 14; Num. 20.14; Deut. 2. 4, 8; 23. 7; Amosz 1. 11). Úgyszintén a barátságra is előfordul a testvér kifejezés (Sám. II. 1.26; Ámosz 1. 9; Jech. 11. 14), amely esetben már magasabb jelentése van, mert a testvéri érzést akarja ezzel kifejezni: «Nyisd meg kezedet testvéred, a szegény előtt» (Deut. 15. 11); «Féljed Istent, hogy testvéred élhessen veled» (Lev. 25. 36). A testvér egy Atyának a gyermekeit jelenti: «Nem-e valamennyiünknek egy Atyánk van ? Nem-e egy Isten teremtett mindannyiunkat? Miért cselekszik egy ember testvére ellen áruló módjára ?» (Maláchiás 2. 14); «Nem szabad testvéredet gyűlölnöd szívedben» (Levit. 19. 17); «Mily jó és mily kellemes testvéreknek egyetértésben élniük» (Zsolt. 133.), míg a zsidó mindennapi liturgia ezt tartalmazza: «Az, aki házatokban, lakozik, tenyésszen köztetek testvériséget és szeretetet, békét és boldogságot» (Jer. Berachót 1. 3 b.). A F.-et, mint fő erkölcsi princípiumot a biblia papi kódexe (Levit. 19. 18) emeli ki és parancsolja meg: «Szeresd felebarátodat, mint saját magadat» s az ezt megelőző vers előrebocsájtja, hogy «nem szabad gyűlölnöd testvéredet szívedben». Az ugyanilyen értelmű másik parancsot: «sem bosszút állnod, sem neheztelned nem szabad néped gyermekei ellen», a keresztény tudósok egy része szívesen vonatkoztatja csupán zsidókra, de ugyanazon bibliai fejezet további, 34-ik verse már ezt parancsolja: «az idegent, aki veled lakik, szintén szeretned kell, ... mint saját magadat», mely parancs különböző formákban még több helyt előfordul (l. Szeretet alatt). Az apokrif zsidó irat, a Bölcsesség Könyve ezt mondja: «a bölcsesség emberszeretet, az igazságosnak emberszeretőnek kell lennie» (1 b., 7. 23). A F. elvéből és parancsaiból következik, hogy felebarátaink, azaz embertársaink megalázása Isten hasonlatosságának ócsárlása (Tanchuma-Midrás, Gen. B. 24. 5). Hillel a F. törvényének gyakorlásában foglalta össze a zsidó vallás egész tanítását: «Ami rosszul esik neked, azt ne tedd felebarátoddal; ez az egész Törvény, a többi csupán magyarázat» (Sábbát 31a). Ezt az elterjedt zsidó erkölcsparancsot vették át Jézus és az evangélisták (Jakab 2. 8; Márk 12. 28-34; Lukács 10. 25-28; Máté 7. 12 ; 19. 19 ; 22. 34-40; Róm. lev. 13. 9; Gal. 5. 14; mely utóbbiban Hillel talmudi mondása szó szerint idéztetik. A többi teremtmények (beriósz) kötelező szeretete szintén talmudi származású (Ábót 1. 12), míg a gyűlölségről ezt tanítja: «A rokonteremtmények gyűlölete egyike ama három dolognak, amelyek miatt az ember kiűzetik erről a világról (Ábót 2. 11). A F. törvénybeiktatása és gyakorlása a zsidó géniusz teremtménye és a zsidó vallás alapja a mózesi korszaktól a mai napig. (L. még Szeretet, Aranyszabály, Hittel, Abót, Judaizmus és Etika címszavakat azok irodalmát.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1417. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11417.htm

CÍMSZÓ: Felebaráti szeretet

SZÓCIKK: Felebaráti szeretet. A biblia nyelve nem csupán az egy atyától vagy anyától született testvért tekinti és nevezi testvérnek, hanem számos helyen az egészen távoli rokonságot s az egész törzset szintén annak nevezi. Lev. 25.48., Zsolt. 49; Gen. 13. 8; 14. 14; 39. 15 ; Lev. 21. 10; Deut. 18. 7; II. Sám. 19. 13; Ex. 2. 11; 4 18; Num. 32. 6; Deut. 10. 9 ; 17. 20 ; 23. 19 ; 24. 7; Jer. 34. 14; Num. 20.14; Deut. 2. 4, 8; 23. 7; Amosz 1. 11 . Úgyszintén a barátságra is előfordul a testvér kifejezés Sám. II. 1.26; Ámosz 1. 9; Jech. 11. 14 , amely esetben már magasabb jelentése van, mert a testvéri érzést akarja ezzel kifejezni: Nyisd meg kezedet testvéred, a szegény előtt Deut. 15. 11 ; Féljed Istent, hogy testvéred élhessen veled Lev. 25. 36 . A testvér egy Atyának a gyermekeit jelenti: Nem-e valamennyiünknek egy Atyánk van ? Nem-e egy Isten teremtett mindannyiunkat? Miért cselekszik egy ember testvére ellen áruló módjára ? Maláchiás 2. 14 ; Nem szabad testvéredet gyűlölnöd szívedben Levit. 19. 17 ; Mily jó és mily kellemes testvéreknek egyetértésben élniük Zsolt. 133. , míg a zsidó mindennapi liturgia ezt tartalmazza: Az, aki házatokban, lakozik, tenyésszen köztetek testvériséget és szeretetet, békét és boldogságot Jer. Berachót 1. 3 b. . A F.-et, mint fő erkölcsi princípiumot a biblia papi kódexe Levit. 19. 18 emeli ki és parancsolja meg: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat s az ezt megelőző vers előrebocsájtja, hogy nem szabad gyűlölnöd testvéredet szívedben . Az ugyanilyen értelmű másik parancsot: sem bosszút állnod, sem neheztelned nem szabad néped gyermekei ellen , a keresztény tudósok egy része szívesen vonatkoztatja csupán zsidókra, de ugyanazon bibliai fejezet további, 34-ik verse már ezt parancsolja: az idegent, aki veled lakik, szintén szeretned kell, ... mint saját magadat , mely parancs különböző formákban még több helyt előfordul l. Szeretet alatt . Az apokrif zsidó irat, a Bölcsesség Könyve ezt mondja: a bölcsesség emberszeretet, az igazságosnak emberszeretőnek kell lennie 1 b., 7. 23 . A F. elvéből és parancsaiból következik, hogy felebarátaink, azaz embertársaink megalázása Isten hasonlatosságának ócsárlása Tanchuma-Midrás, Gen. B. 24. 5 . Hillel a F. törvényének gyakorlásában foglalta össze a zsidó vallás egész tanítását: Ami rosszul esik neked, azt ne tedd felebarátoddal; ez az egész Törvény, a többi csupán magyarázat Sábbát 31a . Ezt az elterjedt zsidó erkölcsparancsot vették át Jézus és az evangélisták Jakab 2. 8; Márk 12. 28-34; Lukács 10. 25-28; Máté 7. 12 ; 19. 19 ; 22. 34-40; Róm. lev. 13. 9; Gal. 5. 14; mely utóbbiban Hillel talmudi mondása szó szerint idéztetik. A többi teremtmények beriósz kötelező szeretete szintén talmudi származású Ábót 1. 12 , míg a gyűlölségről ezt tanítja: A rokonteremtmények gyűlölete egyike ama három dolognak, amelyek miatt az ember kiűzetik erről a világról Ábót 2. 11 . A F. törvénybeiktatása és gyakorlása a zsidó géniusz teremtménye és a zsidó vallás alapja a mózesi korszaktól a mai napig. L. még Szeretet, Aranyszabály, Hittel, Abót, Judaizmus és Etika címszavakat azok irodalmát.

11417.ht

CÍMSZÓ Felebarát szerete

SZÓCIKK Felebarát szeretet bibli nyelv ne csupá a eg atyátó vag anyátó születet testvér tekint é nevez testvérnek hane számo helye a egésze távol rokonságo a egés törzse szinté anna nevezi Lev 25.48. Zsolt 49 Gen 13 8 14 14 39 1 Lev 21 10 Deut 18 7 II Sám 19 13 Ex 2 11 18 Num 32 6 Deut 10 17 2 23 1 24 7 Jer 34 14 Num 20.14 Deut 2 4 8 23 7 Amos 1 1 Úgyszinté barátságr i előfordu testvé kifejezé Sám II 1.26 Ámos 1 9 Jech 11 1 amel esetbe má magasab jelentés van mer testvér érzés akarj ezze kifejezni Nyis me kezede testvéred szegén előt Deut 15 1 Félje Istent hog testvére élhesse vele Lev 25 3 testvé eg Atyána gyermekei jelenti Nem- valamennyiünkne eg Atyán va Nem- eg Iste teremtet mindannyiunkat Miér cselekszi eg embe testvér elle árul módjár Maláchiá 2 1 Ne szaba testvérede gyűlölnö szívedbe Levit 19 1 Mil j é mil kelleme testvérekne egyetértésbe élniü Zsolt 133 mí zsid mindennap liturgi ez tartalmazza Az ak házatokban lakozik tenyéssze köztete testvérisége é szeretetet béké é boldogságo Jer Berachó 1 b F.-et min f erkölcs princípiumo bibli pap kódex Levit 19 1 emel k é parancsolj meg Szeres felebarátodat min sajá magada a ez megelőz ver előrebocsájtja hog ne szaba gyűlölnö testvérede szívedbe A ugyanilye értelm mási parancsot se bosszú állnod se neheztelne ne szaba népe gyermeke elle keresztén tudóso eg rész szívese vonatkoztatj csupá zsidókra d ugyanazo biblia fejeze további 34-i vers má ez parancsolja a idegent ak vele lakik szinté szeretne kell .. min sajá magada mel paranc különböz formákba mé töb hely előfordu l Szerete alat A apokri zsid irat Bölcsessé Könyv ez mondja bölcsessé emberszeretet a igazságosna emberszeretőne kel lenni b. 7 2 F elvébő é parancsaibó következik hog felebarátaink aza embertársain megalázás Iste hasonlatosságána ócsárlás Tanchuma-Midrás Gen B 24 Hille F törvényéne gyakorlásába foglalt össz zsid vallá egés tanítását Am rosszu esi neked az n ted felebarátoddal e a egés Törvény több csupá magyaráza Sábbá 31 Ez a elterjed zsid erkölcsparancso vetté á Jézu é a evangélistá Jaka 2 8 Már 12 28-34 Lukác 10 25-28 Mát 7 1 19 1 22 34-40 Róm lev 13 9 Gal 5 14 mel utóbbiba Hille talmud mondás sz szerin idéztetik több teremtménye beriós kötelez szeretet szinté talmud származás Ábó 1 1 mí gyűlölségrő ez tanítja rokonteremtménye gyűlölet egyik am háro dolognak amelye miat a embe kiűzeti errő világró Ábó 2 1 F törvénybeiktatás é gyakorlás zsid génius teremtmény é zsid vallá alapj mózes korszaktó ma napig L mé Szeretet Aranyszabály Hittel Abót Judaizmu é Etik címszavaka azo irodalmát

11417.h

CÍMSZ Felebará szeret

SZÓCIK Felebará szerete bibl nyel n csup e atyát va anyát születe testvé tekin neve testvérne han szám hely egész távo rokonság egé törzs szint ann nevez Le 25.48 Zsol 4 Ge 1 1 1 3 Le 2 1 Deu 1 I Sá 1 1 E 1 1 Nu 3 Deu 1 1 2 2 Je 3 1 Nu 20.1 Deu 2 Amo Úgyszint barátság előford testv kifejez Sá I 1.2 Ámo Jec 1 ame esetb m magasa jelenté va me testvé érzé akar ezz kifejezn Nyi m kezed testvére szegé elő Deu 1 Félj Isten ho testvér élhess vel Le 2 testv e Atyán gyermeke jelent Nem valamennyiünkn e Atyá v Nem e Ist teremte mindannyiunka Mié cseleksz e emb testvé ell áru módjá Maláchi N szab testvéred gyűlöln szívedb Levi 1 Mi mi kellem testvérekn egyetértésb élni Zsol 13 m zsi mindenna liturg e tartalmazz A a házatokba lakozi tenyéssz köztet testvériség szeretete bék boldogság Je Berach F.-e mi erkölc princípium bibl pa kóde Levi 1 eme parancsol me Szere felebarátoda mi saj magad e megelő ve előrebocsájtj ho n szab gyűlöln testvéred szívedb ugyanily értel más parancso s bossz állno s nehezteln n szab nép gyermek ell kereszté tudós e rés szíves vonatkoztat csup zsidókr ugyanaz bibli fejez tovább 34- ver m e parancsolj idegen a vel laki szint szeretn kel . mi saj magad me paran különbö formákb m tö hel előford Szeret ala apokr zsi ira Bölcsess Köny e mondj bölcsess emberszerete igazságosn emberszeretőn ke lenn b elvéb parancsaib következi ho felebarátain az embertársai megalázá Ist hasonlatosságán ócsárlá Tanchuma-Midrá Ge 2 Hill törvényén gyakorlásáb foglal öss zsi vall egé tanításá A rossz es neke a te felebarátodda egé Törvén töb csup magyaráz Sább 3 E elterje zsi erkölcsparancs vett Jéz evangélist Jak Má 1 28-3 Luká 1 25-2 Má 1 2 34-4 Ró le 1 Ga 1 me utóbbib Hill talmu mondá s szeri idézteti töb teremtmény berió kötele szerete szint talmu származá Áb m gyűlölségr e tanítj rokonteremtmény gyűlöle egyi a hár dologna amely mia emb kiűzet err világr Áb törvénybeiktatá gyakorlá zsi géniu teremtmén zsi vall alap móze korszakt m napi m Szerete Aranyszabál Hitte Abó Judaizm Eti címszavak az irodalmá

11417.

CÍMS Felebar szere

SZÓCI Felebar szeret bib nye csu atyá v anyá szület testv teki nev testvérn ha szá hel egés táv rokonsá eg törz szin an neve L 25.4 Zso G L De S N De J N 20. De Am Úgyszin barátsá előfor test kifeje S 1. Ám Je am eset magas jelent v m testv érz aka ez kifejez Ny keze testvér szeg el De Fél Iste h testvé élhes ve L test Atyá gyermek jelen Ne valamennyiünk Aty Ne Is teremt mindannyiunk Mi cseleks em testv el ár módj Malách sza testvére gyűlöl szíved Lev M m kelle testvérek egyetértés éln Zso 1 zs mindenn litur tartalmaz házatokb lakoz tenyéss közte testvérisé szeretet bé boldogsá J Berac F.- m erköl princípiu bib p kód Lev em parancso m Szer felebarátod m sa maga megel v előrebocsájt h sza gyűlöl testvére szíved ugyanil érte má parancs boss álln neheztel sza né gyerme el kereszt tudó ré szíve vonatkozta csu zsidók ugyana bibl feje továb 34 ve parancsol idege ve lak szin szeret ke m sa maga m para különb formák t he előfor Szere al apok zs ir Bölcses Kön mond bölcses emberszeret igazságos emberszerető k len elvé parancsai következ h felebarátai a embertársa megaláz Is hasonlatosságá ócsárl Tanchuma-Midr G Hil törvényé gyakorlásá fogla ös zs val eg tanítás ross e nek t felebarátodd eg Törvé tö csu magyará Sáb elterj zs erkölcsparanc vet Jé evangélis Ja M 28- Luk 25- M 34- R l G m utóbbi Hil talm mond szer idéztet tö teremtmén beri kötel szeret szin talm származ Á gyűlölség tanít rokonteremtmén gyűlöl egy há dologn amel mi em kiűze er világ Á törvénybeiktat gyakorl zs géni teremtmé zs val ala móz korszak nap Szeret Aranyszabá Hitt Ab Judaiz Et címszava a irodalm

11417

CÍM Feleba szer

SZÓC Feleba szere bi ny cs aty any szüle test tek ne testvér h sz he egé tá rokons e tör szi a nev 25. Zs D D 20 D A Úgyszi baráts előfo tes kifej 1 Á J a ese maga jelen test ér ak e kifeje N kez testvé sze e D Fé Ist testv élhe v tes Aty gyerme jele N valamennyiün At N I terem mindannyiun M cselek e test e á mód Malác sz testvér gyűlö szíve Le kell testvére egyetérté él Zs z minden litu tartalma házatok lako tenyés közt testvéris szerete b boldogs Bera F. erkö princípi bi kó Le e parancs Sze felebaráto s mag mege előrebocsáj sz gyűlö testvér szíve ugyani ért m paranc bos áll nehezte sz n gyerm e keresz tud r szív vonatkozt cs zsidó ugyan bib fej tová 3 v parancso ideg v la szi szere k s mag par külön formá h előfo Szer a apo z i Bölcse Kö mon bölcse emberszere igazságo emberszeret le elv parancsa követke felebaráta embertárs megalá I hasonlatosság ócsár Tanchuma-Mid Hi törvény gyakorlás fogl ö z va e tanítá ros ne felebarátod e Törv t cs magyar Sá elter z erkölcsparan ve J evangéli J 28 Lu 25 34 utóbb Hi tal mon sze idézte t teremtmé ber köte szere szi tal szárma gyűlölsé taní rokonteremtmé gyűlö eg h dolog ame m e kiűz e vilá törvénybeikta gyakor z gén teremtm z va al mó korsza na Szere Aranyszab Hit A Judai E címszav irodal

1141

CÍ Feleb sze

SZÓ Feleb szer b n c at an szül tes te n testvé s h eg t rokon tö sz ne 25 Z 2 Úgysz barát előf te kife es mag jele tes é a kifej ke testv sz F Is test élh te At gyerm jel valamennyiü A tere mindannyiu csele tes mó Malá s testvé gyűl szív L kel testvér egyetért é Z minde lit tartalm házato lak tenyé köz testvéri szeret boldog Ber F erk princíp b k L paranc Sz felebarát ma meg előrebocsá s gyűl testvé szív ugyan ér paran bo ál nehezt s gyer keres tu szí vonatkoz c zsid ugya bi fe tov parancs ide l sz szer ma pa külö form előf Sze ap Bölcs K mo bölcs emberszer igazság emberszere l el parancs követk felebarát embertár megal hasonlatossá ócsá Tanchuma-Mi H törvén gyakorlá fog v tanít ro n felebaráto Tör c magya S elte erkölcspara v evangél 2 L 2 3 utób H ta mo sz idézt teremtm be köt szer sz ta szárm gyűlöls tan rokonteremtm gyűl e dolo am kiű vil törvénybeikt gyako gé teremt v a m korsz n Szer Aranysza Hi Juda címsza iroda