11420.htm

CÍMSZÓ: Felekezeti választott bíróságok

SZÓCIKK: "Felekezeti választott bíróságok, a magyarországi izraelita hitfelekezet három különböző szervezetén belül létesített külön bíróságok. Tágabb értelemben idetartoznak a kongresszusi szervezetben működő községkerületi bíróságok (l. o.) is. A községkerületi bíróság azonban nem a felek kijelölése alapján alakul meg és így tulajdonképpen választott bíróságnak nem tekinthető. Szűkebb értelemben tehát az izr. hitfelekezet választott bíróságai kétfélék: az orthodox szervezet és a status quo-ante szervezet választott bíróságai, a) Az orthodox szervezetben működő választott bíróságok hatáskörébe a hitközségek kebelében, vagy a hitközségek között felmerülő viszályok eldöntése tartozik. Oly hitközségi viszályoknál, melyek kizárólag közigazgatási vagy pénzügyi természetűek, mindegyik fél két-két világi tagot választ bíróvá, akik azután együtt egy rabbit választanak elnökké. Ettől a választott bíróságtól fellebbezni lehet a fellebbezési választott bírósághoz, ahova mindegyik fél egy-egy rabbit és világi tagot választ, akik azután együtt egy rabbit választanak elnökül. Vallási kérdésekben felmerülő jogvitákat oly választott bíróságok döntik el, amelyek a fenti fellebbezési választott bíróság mintájára alakulnak s ily ügyekben fellebbezésnek helye nincsen, b) A status quo-ante szervezet keretében létező választott bíróságok tagjait a « szövetségi tanács» tagjai alkotják (l. Statusquo-ante szervezet). A status quo-ante szervezet választott bíróságainak hatáskörébe tartoznak: a rabbik és a hitközségek, a hitközségek és tisztviselőik vagy ezek özvegyei közt szolgálatuk vagy javadalmazásuk tekintetében felmerült vitás ügyek és a hitközségek igazgatása keretében felmerülő panaszok. Ezek a választott bíróságok a következőképen alakulnak meg: ha vitás vallási kérdésről van szó, úgy mindegyik fél a szövetségi tanács egy-egy rabbi tagját választja bíróul, a két rabbi pedig egy rabbielnököt választ. Ha vallási kérdéseken kívül anyagi vagy igazgatási kérdés is vitás, úgy mindegyik fél egy-egy világi és egy-egy rabbi tagot választ a szövetségi tanács köréből és ezek egy rabbi tagot választanak elnökül. Ha pedig kizárólag anyagi vagy igazgatási ügy képezi a vita tárgyát, úgy mindegyik fél a szövetségi tanács egy-egy világi tagját választja bíróul s a két bíró választ egy harmadikat elnöknek. Ez a választott bíróság ítéletét indokolni és írásban kiadni tartozik. Irodalom. Bajnóczi, A magyar zsidók közjoga ; Lőcse 1909; Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya, (Budapest 1927.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1420. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11420.htm

CÍMSZÓ: Felekezeti választott bíróságok

SZÓCIKK: Felekezeti választott bíróságok, a magyarországi izraelita hitfelekezet három különböző szervezetén belül létesített külön bíróságok. Tágabb értelemben idetartoznak a kongresszusi szervezetben működő községkerületi bíróságok l. o. is. A községkerületi bíróság azonban nem a felek kijelölése alapján alakul meg és így tulajdonképpen választott bíróságnak nem tekinthető. Szűkebb értelemben tehát az izr. hitfelekezet választott bíróságai kétfélék: az orthodox szervezet és a status quo-ante szervezet választott bíróságai, a Az orthodox szervezetben működő választott bíróságok hatáskörébe a hitközségek kebelében, vagy a hitközségek között felmerülő viszályok eldöntése tartozik. Oly hitközségi viszályoknál, melyek kizárólag közigazgatási vagy pénzügyi természetűek, mindegyik fél két-két világi tagot választ bíróvá, akik azután együtt egy rabbit választanak elnökké. Ettől a választott bíróságtól fellebbezni lehet a fellebbezési választott bírósághoz, ahova mindegyik fél egy-egy rabbit és világi tagot választ, akik azután együtt egy rabbit választanak elnökül. Vallási kérdésekben felmerülő jogvitákat oly választott bíróságok döntik el, amelyek a fenti fellebbezési választott bíróság mintájára alakulnak s ily ügyekben fellebbezésnek helye nincsen, b A status quo-ante szervezet keretében létező választott bíróságok tagjait a szövetségi tanács tagjai alkotják l. Statusquo-ante szervezet . A status quo-ante szervezet választott bíróságainak hatáskörébe tartoznak: a rabbik és a hitközségek, a hitközségek és tisztviselőik vagy ezek özvegyei közt szolgálatuk vagy javadalmazásuk tekintetében felmerült vitás ügyek és a hitközségek igazgatása keretében felmerülő panaszok. Ezek a választott bíróságok a következőképen alakulnak meg: ha vitás vallási kérdésről van szó, úgy mindegyik fél a szövetségi tanács egy-egy rabbi tagját választja bíróul, a két rabbi pedig egy rabbielnököt választ. Ha vallási kérdéseken kívül anyagi vagy igazgatási kérdés is vitás, úgy mindegyik fél egy-egy világi és egy-egy rabbi tagot választ a szövetségi tanács köréből és ezek egy rabbi tagot választanak elnökül. Ha pedig kizárólag anyagi vagy igazgatási ügy képezi a vita tárgyát, úgy mindegyik fél a szövetségi tanács egy-egy világi tagját választja bíróul s a két bíró választ egy harmadikat elnöknek. Ez a választott bíróság ítéletét indokolni és írásban kiadni tartozik. Irodalom. Bajnóczi, A magyar zsidók közjoga ; Lőcse 1909; Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya, Budapest 1927.

11420.ht

CÍMSZÓ Felekezet választot bíróságo

SZÓCIKK Felekezet választot bíróságok magyarország izraelit hitfelekeze háro különböz szervezeté belü létesítet külö bíróságok Tágab értelembe idetartozna kongresszus szervezetbe működ községkerület bíróságo l o is községkerület bírósá azonba ne fele kijelölés alapjá alaku me é íg tulajdonképpe választot bíróságna ne tekinthető Szűkeb értelembe tehá a izr hitfelekeze választot bírósága kétfélék a orthodo szerveze é statu quo-ant szerveze választot bíróságai A orthodo szervezetbe működ választot bíróságo hatásköréb hitközsége kebelében vag hitközsége közöt felmerül viszályo eldöntés tartozik Ol hitközség viszályoknál melye kizáróla közigazgatás vag pénzügy természetűek mindegyi fé két-ké világ tago válasz bíróvá aki azutá együt eg rabbi választana elnökké Ettő választot bíróságtó fellebbezn lehe fellebbezés választot bírósághoz ahov mindegyi fé egy-eg rabbi é világ tago választ aki azutá együt eg rabbi választana elnökül Vallás kérdésekbe felmerül jogvitáka ol választot bíróságo dönti el amelye fent fellebbezés választot bírósá mintájár alakulna il ügyekbe fellebbezésne hely nincsen statu quo-ant szerveze keretébe létez választot bíróságo tagjai szövetség tanác tagja alkotjá l Statusquo-ant szerveze statu quo-ant szerveze választot bíróságaina hatásköréb tartoznak rabbi é hitközségek hitközsége é tisztviselői vag eze özvegye köz szolgálatu vag javadalmazásu tekintetébe felmerül vitá ügye é hitközsége igazgatás keretébe felmerül panaszok Eze választot bíróságo következőképe alakulna meg h vitá vallás kérdésrő va szó úg mindegyi fé szövetség tanác egy-eg rabb tagjá választj bíróul ké rabb pedi eg rabbielnökö választ H vallás kérdéseke kívü anyag vag igazgatás kérdé i vitás úg mindegyi fé egy-eg világ é egy-eg rabb tago válasz szövetség tanác körébő é eze eg rabb tago választana elnökül H pedi kizáróla anyag vag igazgatás üg képez vit tárgyát úg mindegyi fé szövetség tanác egy-eg világ tagjá választj bíróu ké bír válasz eg harmadika elnöknek E választot bírósá ítéleté indokoln é írásba kiadn tartozik Irodalom Bajnóczi magya zsidó közjog Lőcs 1909 Munkács E. A izraelit hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszonya Budapes 1927

11420.h

CÍMSZ Felekeze választo bíróság

SZÓCIK Felekeze választo bíróságo magyarorszá izraeli hitfelekez hár különbö szervezet bel létesíte kül bíróságo Tága értelemb idetartozn kongresszu szervezetb műkö községkerüle bíróság i községkerüle bírós azonb n fel kijelölé alapj alak m í tulajdonképp választo bíróságn n tekinthet Szűke értelemb teh iz hitfelekez választo bíróság kétfélé orthod szervez stat quo-an szervez választo bírósága orthod szervezetb műkö választo bíróság hatásköré hitközség kebelébe va hitközség közö felmerü viszály eldönté tartozi O hitközsé viszályokná mely kizáról közigazgatá va pénzüg természetűe mindegy f két-k vilá tag válas bíróv ak azut együ e rabb választan elnökk Ett választo bíróságt fellebbez leh fellebbezé választo bíróságho aho mindegy f egy-e rabb vilá tag válasz ak azut együ e rabb választan elnökü Vallá kérdésekb felmerü jogviták o választo bíróság dönt e amely fen fellebbezé választo bírós mintájá alakuln i ügyekb fellebbezésn hel nincse stat quo-an szervez keretéb léte választo bíróság tagja szövetsé taná tagj alkotj Statusquo-an szervez stat quo-an szervez választo bíróságain hatásköré tartozna rabb hitközsége hitközség tisztviselő va ez özvegy kö szolgálat va javadalmazás tekintetéb felmerü vit ügy hitközség igazgatá keretéb felmerü panaszo Ez választo bíróság következőkép alakuln me vit vallá kérdésr v sz ú mindegy f szövetsé taná egy-e rab tagj választ bíróu k rab ped e rabbielnök válasz vallá kérdések kív anya va igazgatá kérd vitá ú mindegy f egy-e vilá egy-e rab tag válas szövetsé taná köréb ez e rab tag választan elnökü ped kizáról anya va igazgatá ü képe vi tárgyá ú mindegy f szövetsé taná egy-e vilá tagj választ bíró k bí válas e harmadik elnökne választo bírós ítélet indokol írásb kiad tartozi Irodalo Bajnócz magy zsid közjo Lőc 190 Munkác E izraeli hitközség alkalmazottain szolgála jogviszony Budape 192

11420.

CÍMS Felekez választ bírósá

SZÓCI Felekez választ bíróság magyarorsz izrael hitfeleke há különb szerveze be létesít kü bíróság Tág értelem idetartoz kongressz szervezet műk községkerül bírósá községkerül bíró azon fe kijelöl alap ala tulajdonkép választ bíróság tekinthe Szűk értelem te i hitfeleke választ bírósá kétfél ortho szerve sta quo-a szerve választ bíróság ortho szervezet műk választ bírósá hatáskör hitközsé kebeléb v hitközsé köz felmer viszál eldönt tartoz hitközs viszályokn mel kizáró közigazgat v pénzü természetű mindeg két- vil ta vála bíró a azu egy rab választa elnök Et választ bíróság fellebbe le fellebbez választ bíróságh ah mindeg egy- rab vil ta válas a azu egy rab választa elnök Vall kérdések felmer jogvitá választ bírósá dön amel fe fellebbez választ bíró mintáj alakul ügyek fellebbezés he nincs sta quo-a szerve kereté lét választ bírósá tagj szövets tan tag alkot Statusquo-a szerve sta quo-a szerve választ bíróságai hatáskör tartozn rab hitközség hitközsé tisztvisel v e özveg k szolgála v javadalmazá tekinteté felmer vi üg hitközsé igazgat kereté felmer panasz E választ bírósá következőké alakul m vi vall kérdés s mindeg szövets tan egy- ra tag válasz bíró ra pe rabbielnö válas vall kérdése kí any v igazgat kér vit mindeg egy- vil egy- ra ta vála szövets tan köré e ra ta választa elnök pe kizáró any v igazgat kép v tárgy mindeg szövets tan egy- vil tag válasz bír b vála harmadi elnökn választ bíró ítéle indoko írás kia tartoz Irodal Bajnóc mag zsi közj Lő 19 Munká izrael hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszon Budap 19

11420

CÍM Feleke válasz bírós

SZÓC Feleke válasz bírósá magyarors izrae hitfelek h külön szervez b létesí k bírósá Tá értele idetarto kongress szerveze mű községkerü bírós községkerü bír azo f kijelö ala al tulajdonké válasz bírósá tekinth Szű értele t hitfelek válasz bírós kétfé orth szerv st quo- szerv válasz bírósá orth szerveze mű válasz bírós hatáskö hitközs kebelé hitközs kö felme viszá eldön tarto hitköz viszályok me kizár közigazga pénz természet minde két vi t vál bír az eg ra választ elnö E válasz bírósá fellebb l fellebbe válasz bíróság a minde egy ra vi t vála az eg ra választ elnö Val kérdése felme jogvit válasz bírós dö ame f fellebbe válasz bír mintá alaku ügye fellebbezé h ninc st quo- szerv keret lé válasz bírós tag szövet ta ta alko Statusquo- szerv st quo- szerv válasz bírósága hatáskö tartoz ra hitközsé hitközs tisztvise özve szolgál javadalmaz tekintet felme v ü hitközs igazga keret felme panas válasz bírós következők alaku v val kérdé minde szövet ta egy r ta válas bír r p rabbieln vála val kérdés k an igazga ké vi minde egy vi egy r t vál szövet ta kör r t választ elnö p kizár an igazga ké tárg minde szövet ta egy vi ta válas bí vál harmad elnök válasz bír ítél indok írá ki tarto Iroda Bajnó ma zs köz L 1 Munk izrae hitközs alkalmazotta szolgá jogviszo Buda 1

1142

CÍ Felek válas bíró

SZÓ Felek válas bírós magyaror izra hitfele külö szerve létes bírós T értel idetart kongres szervez m községker bíró községker bí az kijel al a tulajdonk válas bírós tekint Sz értel hitfele válas bíró kétf ort szer s quo szer válas bírós ort szervez m válas bíró hatásk hitköz kebel hitköz k felm visz eldö tart hitkö viszályo m kizá közigazg pén természe mind ké v vá bí a e r válasz eln válas bírós felleb fellebb válas bírósá mind eg r v vál a e r válasz eln Va kérdés felm jogvi válas bíró d am fellebb válas bí mint alak ügy fellebbez nin s quo szer kere l válas bíró ta szöve t t alk Statusquo szer s quo szer válas bíróság hatásk tarto r hitközs hitköz tisztvis özv szolgá javadalma tekinte felm hitköz igazg kere felm pana válas bíró következő alak va kérd mind szöve t eg t vála bí rabbiel vál va kérdé a igazg k v mind eg v eg vá szöve t kö válasz eln kizá a igazg k tár mind szöve t eg v t vála b vá harma elnö válas bí íté indo ír k tart Irod Bajn m z kö Mun izra hitköz alkalmazott szolg jogvisz Bud