11421.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Béla

SZÓCIKK: Feleki, 1. Béla, ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, a Pesti Izr. Hitközv. alelnöke, szül. Lovasberényben 1862 okt. 3., megh. 1923 mára 1. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti egyetem jogi fakultását végezte. A 90-es évek egyházpolitikai mozgalmaiban és a recepciós javaslat előkészítő munkálataiban tevékenyen működött közre. 1890-ben tagja lett a főváros törvényhatóságának. Főleg a pénzügyi és szociálpolitikai kérdések felé irányult figyelme. Emlékezetes sikert aratott a fővárosi kölcsön ügyében és nagy érdemei vannak a szociálpolitikai ügyosztály létesítése körül (1912). Radoczai János mellett jelentékeny buzgalmat fejtett ki a terézvárosi polgárság megszervezésében, számottevő tagja volt a demokrata pártnak. 1919-ben a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyének lett a vezetője, majd a hitközség alelnöke. Nevéhez fűződik a hitközség fiú- és leánygimnáziumának életrehívása. Az évtizedeken át vajúdó zsidó középiskolai kérdést megoldotta: megnyitotta az első magyarországi zsidó gimnáziumok kapuit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1421. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11421.htm

CÍMSZÓ: Feleki

SZEMÉLYNÉV: Feleki Béla

SZÓCIKK: Feleki, 1. Béla, ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, a Pesti Izr. Hitközv. alelnöke, szül. Lovasberényben 1862 okt. 3., megh. 1923 mára 1. Gimnáziumi tanulmányai után a budapesti egyetem jogi fakultását végezte. A 90-es évek egyházpolitikai mozgalmaiban és a recepciós javaslat előkészítő munkálataiban tevékenyen működött közre. 1890-ben tagja lett a főváros törvényhatóságának. Főleg a pénzügyi és szociálpolitikai kérdések felé irányult figyelme. Emlékezetes sikert aratott a fővárosi kölcsön ügyében és nagy érdemei vannak a szociálpolitikai ügyosztály létesítése körül 1912 . Radoczai János mellett jelentékeny buzgalmat fejtett ki a terézvárosi polgárság megszervezésében, számottevő tagja volt a demokrata pártnak. 1919-ben a Pesti Izr. Hitközség oktatásügyének lett a vezetője, majd a hitközség alelnöke. Nevéhez fűződik a hitközség fiú- és leánygimnáziumának életrehívása. Az évtizedeken át vajúdó zsidó középiskolai kérdést megoldotta: megnyitotta az első magyarországi zsidó gimnáziumok kapuit.

11421.ht

CÍMSZÓ Felek

SZEMÉLYNÉV Felek Bél

SZÓCIKK Feleki 1 Béla ügyvéd törvényhatóság bizottság tag Pest Izr Hitközv alelnöke szül Lovasberénybe 186 okt 3. megh 192 már 1 Gimnázium tanulmánya utá budapest egyete jog fakultásá végezte 90-e éve egyházpolitika mozgalmaiba é recepció javasla előkészít munkálataiba tevékenye működöt közre 1890-be tagj let főváro törvényhatóságának Főle pénzügy é szociálpolitika kérdése fel irányul figyelme Emlékezete siker aratot főváros kölcsö ügyébe é nag érdeme vanna szociálpolitika ügyosztál létesítés körü 191 Radocza Jáno mellet jelentéken buzgalma fejtet k terézváros polgársá megszervezésében számottev tagj vol demokrat pártnak 1919-be Pest Izr Hitközsé oktatásügyéne let vezetője maj hitközsé alelnöke Nevéhe fűződi hitközsé fiú é leánygimnáziumána életrehívása A évtizedeke á vajúd zsid középiskola kérdés megoldotta megnyitott a els magyarország zsid gimnáziumo kapuit

11421.h

CÍMSZ Fele

SZEMÉLYNÉ Fele Bé

SZÓCIK Felek Bél ügyvé törvényhatósá bizottsá ta Pes Iz Hitköz alelnök szü Lovasberényb 18 ok 3 meg 19 má Gimnáziu tanulmány ut budapes egyet jo fakultás végezt 90- év egyházpolitik mozgalmaib recepci javasl előkészí munkálataib tevékeny működö közr 1890-b tag le fővár törvényhatóságána Fől pénzüg szociálpolitik kérdés fe irányu figyelm Emlékezet sike arato főváro kölcs ügyéb na érdem vann szociálpolitik ügyosztá létesíté kör 19 Radocz Ján melle jelentéke buzgalm fejte terézváro polgárs megszervezésébe számotte tag vo demokra pártna 1919-b Pes Iz Hitközs oktatásügyén le vezetőj ma hitközs alelnök Nevéh fűződ hitközs fi leánygimnáziumán életrehívás évtizedek vajú zsi középiskol kérdé megoldott megnyitot el magyarorszá zsi gimnázium kapui

11421.

CÍMS Fel

SZEMÉLYN Fel B

SZÓCI Fele Bé ügyv törvényhatós bizotts t Pe I Hitkö alelnö sz Lovasberény 1 o me 1 m Gimnázi tanulmán u budape egye j fakultá végez 90 é egyházpoliti mozgalmai recepc javas előkész munkálatai tevéken működ köz 1890- ta l fővá törvényhatóságán Fő pénzü szociálpoliti kérdé f irány figyel Emlékeze sik arat fővár kölc ügyé n érde van szociálpoliti ügyoszt létesít kö 1 Radoc Já mell jelenték buzgal fejt terézvár polgár megszervezéséb számott ta v demokr pártn 1919- Pe I Hitköz oktatásügyé l vezető m hitköz alelnö Nevé fűző hitköz f leánygimnáziumá életrehívá évtizede vaj zs középisko kérd megoldot megnyito e magyarorsz zs gimnáziu kapu

11421

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC Fel B ügy törvényható bizott P Hitk aleln s Lovasberén m Gimnáz tanulmá budap egy fakult vége 9 egyházpolit mozgalma recep java előkés munkálata tevéke műkö kö 1890 t főv törvényhatóságá F pénz szociálpolit kérd irán figye Emlékez si ara fővá köl ügy érd va szociálpolit ügyosz létesí k Rado J mel jelenté buzga fej terézvá polgá megszervezésé számot t demok párt 1919 P Hitkö oktatásügy vezet hitkö aleln Nev fűz hitkö leánygimnázium életrehív évtized va z középisk kér megoldo megnyit magyarors z gimnázi kap

1142

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fe üg törvényhat bizot Hit alel Lovasberé Gimná tanulm buda eg fakul vég egyházpoli mozgalm rece jav előké munkálat tevék műk k 189 fő törvényhatóság pén szociálpoli kér irá figy Emléke s ar főv kö üg ér v szociálpoli ügyos létes Rad me jelent buzg fe terézv polg megszervezés számo demo pár 191 Hitk oktatásüg veze hitk alel Ne fű hitk leánygimnáziu életrehí évtize v középis ké megold megnyi magyaror gimnáz ka