11426.htm

CÍMSZÓ: Felelősség

SZÓCIKK: Felelősség. A talmudi jogrendszer sohasem szünetelőnek fogja fel az ember F.-ét. A tetteiért minden körülmények között helyt kell állania, még ha olyan állapotban követte is el őket, amelyben az öntudat lecsökken. Különösen áll ez azokra az állapotokra, amelyeket az ember saját akaratából maga idéz elő, tehát az alvás vagy a részegség állapota. Az erre vonatkozó szentencia így szól: Ódom muod léólom, az ember minden körülmények között felelős (Bába Káma 3b).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1426. címszó a lexikon => 270. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11426.htm

CÍMSZÓ: Felelősség

SZÓCIKK: Felelősség. A talmudi jogrendszer sohasem szünetelőnek fogja fel az ember F.-ét. A tetteiért minden körülmények között helyt kell állania, még ha olyan állapotban követte is el őket, amelyben az öntudat lecsökken. Különösen áll ez azokra az állapotokra, amelyeket az ember saját akaratából maga idéz elő, tehát az alvás vagy a részegség állapota. Az erre vonatkozó szentencia így szól: Ódom muod léólom, az ember minden körülmények között felelős Bába Káma 3b .

11426.ht

CÍMSZÓ Felelőssé

SZÓCIKK Felelősség talmud jogrendsze sohase szünetelőne fogj fe a embe F.-ét tetteiér minde körülménye közöt hely kel állania mé h olya állapotba követt i e őket amelybe a öntuda lecsökken Különöse ál e azokr a állapotokra amelyeke a embe sajá akaratábó mag idé elő tehá a alvá vag részegsé állapota A err vonatkoz szentenci íg szól Ódo muo léólom a embe minde körülménye közöt felelő Báb Kám 3

11426.h

CÍMSZ Felelőss

SZÓCIK Felelőssé talmu jogrendsz sohas szünetelőn fog f emb F.-é tetteié mind körülmény közö hel ke állani m oly állapotb követ őke amelyb öntud lecsökke Különös á azok állapotokr amelyek emb saj akaratáb ma id el teh alv va részegs állapot er vonatko szentenc í szó Ód mu léólo emb mind körülmény közö felel Bá Ká

11426.

CÍMS Felelős

SZÓCI Felelőss talm jogrends soha szünetelő fo em F.- tettei min körülmén köz he k állan ol állapot köve ők amely öntu lecsökk Különö azo állapotok amelye em sa akaratá m i e te al v részeg állapo e vonatk szenten sz Ó m léól em min körülmén köz fele B K

11426

CÍM Felelő

SZÓC Felelős tal jogrend soh szünetel f e F. tette mi körülmé kö h álla o állapo köv ő amel önt lecsök Külön az állapoto amely e s akarat t a része állap vonat szente s léó e mi körülmé kö fel

1142

CÍ Felel

SZÓ Felelő ta jogren so szünete F tett m körülm k áll állap kö ame ön lecsö Külö a állapot amel akara rész álla vona szent lé m körülm k fe