11428.htm

CÍMSZÓ: Fellebbezés

SZÓCIKK: Fellebbezés, héb. bitul hadin, hachzórasz hadin. A zsidó jog eredetileg nem ismerte a bírói ítélet elleni fellebbezést egy magasabb fórumhoz, mert felfogása szerint a törvényhozásban nem lehetnek alacsonyabb és magasabb fokozatok. A zsidó jog szerint ugyanis a törvénykezesnél Isten is jelen van s a bíró tulajdonképpen Isten helyett s az ő nevében ítélkezik. Mégis voltak esetek, mikor bizonyos ügyekben egy magasabb fórum döntött. Így, ha a törvényszéknek valamely Tóra-törvény vagy jogszabály értelmezését illetőleg kétségei támadtak, a 71-ek tanácsához a «Bész din hagódól»-hoz fordult s annak utasításai szerint ítélkezett. Büntető ügyekben semmiféle F-nek nem volt helye, már csak azért sem, mert az ilyen ügyekben az ítéletet azonnal végrehajtották. Polgári ügyekben már a Misna idejében voltak olyan határozatok érvényben, amelyek a F.-hez hasonló hatás elérését céloztuk. Általában a F. a mai értelemben vett F.-től abban különbözött, hogy a felsőbb fórum nem ítélt, csak utasításokat adott, melyeknek alapján a törvényszék már egyszer meghozott ítéletét revízió alá vette és esetleg módosította. A F.-t tehát tulajdonképpen a felülvizsgálat pótolta, ez azonban csupán valamely jogi alapszabály helyességére vonatkozhatott, de semmi esetre sem magának a bírónak az ítéletére, mert arról senki sem kezeskedhetett, hogy a magasabb törvényszék ítélete igazságosabb lesz, mint volt a bíróé. Az ilyen F.-en kívül helye volt még a pör újrafelvételének, ha az elítélt olyan új bizonyítékokat szerzett be, melyek esetleg ártatlanságát igazolhatták. Ezt az újrafelvételt mindig az a törvényszék intézte, mely előbb az ítéletet meghozta. Hogy a tömeges újrafelvételeknek gátat vessenek, a vádlottól nyilatkozatot kívántak s ha ez a lemondott a további bizonyításról, akkor » revízió lehetősége végérvényesen megszűnt. Jelenleg a palesztinai egyesült askenáz-szefárd rabbinátus tölti be a fellebbviteli bíróság szerepét Palesztinában, de természetesen csak halachikus kérdésekben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1428. címszó a lexikon => 271. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11428.htm

CÍMSZÓ: Fellebbezés

SZÓCIKK: Fellebbezés, héb. bitul hadin, hachzórasz hadin. A zsidó jog eredetileg nem ismerte a bírói ítélet elleni fellebbezést egy magasabb fórumhoz, mert felfogása szerint a törvényhozásban nem lehetnek alacsonyabb és magasabb fokozatok. A zsidó jog szerint ugyanis a törvénykezesnél Isten is jelen van s a bíró tulajdonképpen Isten helyett s az ő nevében ítélkezik. Mégis voltak esetek, mikor bizonyos ügyekben egy magasabb fórum döntött. Így, ha a törvényszéknek valamely Tóra-törvény vagy jogszabály értelmezését illetőleg kétségei támadtak, a 71-ek tanácsához a Bész din hagódól -hoz fordult s annak utasításai szerint ítélkezett. Büntető ügyekben semmiféle F-nek nem volt helye, már csak azért sem, mert az ilyen ügyekben az ítéletet azonnal végrehajtották. Polgári ügyekben már a Misna idejében voltak olyan határozatok érvényben, amelyek a F.-hez hasonló hatás elérését céloztuk. Általában a F. a mai értelemben vett F.-től abban különbözött, hogy a felsőbb fórum nem ítélt, csak utasításokat adott, melyeknek alapján a törvényszék már egyszer meghozott ítéletét revízió alá vette és esetleg módosította. A F.-t tehát tulajdonképpen a felülvizsgálat pótolta, ez azonban csupán valamely jogi alapszabály helyességére vonatkozhatott, de semmi esetre sem magának a bírónak az ítéletére, mert arról senki sem kezeskedhetett, hogy a magasabb törvényszék ítélete igazságosabb lesz, mint volt a bíróé. Az ilyen F.-en kívül helye volt még a pör újrafelvételének, ha az elítélt olyan új bizonyítékokat szerzett be, melyek esetleg ártatlanságát igazolhatták. Ezt az újrafelvételt mindig az a törvényszék intézte, mely előbb az ítéletet meghozta. Hogy a tömeges újrafelvételeknek gátat vessenek, a vádlottól nyilatkozatot kívántak s ha ez a lemondott a további bizonyításról, akkor revízió lehetősége végérvényesen megszűnt. Jelenleg a palesztinai egyesült askenáz-szefárd rabbinátus tölti be a fellebbviteli bíróság szerepét Palesztinában, de természetesen csak halachikus kérdésekben.

11428.ht

CÍMSZÓ Fellebbezé

SZÓCIKK Fellebbezés héb bitu hadin hachzóras hadin zsid jo eredetile ne ismert bíró ítéle ellen fellebbezés eg magasab fórumhoz mer felfogás szerin törvényhozásba ne lehetne alacsonyab é magasab fokozatok zsid jo szerin ugyani törvénykezesné Iste i jele va bír tulajdonképpe Iste helyet a nevébe ítélkezik Mégi volta esetek miko bizonyo ügyekbe eg magasab fóru döntött Így h törvényszékne valamel Tóra-törvén vag jogszabál értelmezésé illetőle kétsége támadtak 71-e tanácsáho Bés di hagódó -ho fordul anna utasítása szerin ítélkezett Büntet ügyekbe semmifél F-ne ne vol helye má csa azér sem mer a ilye ügyekbe a ítélete azonna végrehajtották Polgár ügyekbe má Misn idejébe volta olya határozato érvényben amelye F.-he hasonl hatá elérésé céloztuk Általába F ma értelembe vet F.-tő abba különbözött hog felsőb fóru ne ítélt csa utasításoka adott melyekne alapjá törvényszé má egysze meghozot ítéleté revízi al vett é esetle módosította F.- tehá tulajdonképpe felülvizsgála pótolta e azonba csupá valamel jog alapszabál helyességér vonatkozhatott d semm esetr se magána bíróna a ítéletére mer arró senk se kezeskedhetett hog magasab törvényszé ítélet igazságosab lesz min vol bíróé A ilye F.-e kívü hely vol mé pö újrafelvételének h a elítél olya ú bizonyítékoka szerzet be melye esetle ártatlanságá igazolhatták Ez a újrafelvétel mindi a törvényszé intézte mel előb a ítélete meghozta Hog tömege újrafelvételekne gáta vessenek vádlottó nyilatkozato kívánta h e lemondot tovább bizonyításról akko revízi lehetőség végérvényese megszűnt Jelenle palesztina egyesül askenáz-szefár rabbinátu tölt b fellebbvitel bírósá szerepé Palesztinában d természetese csa halachiku kérdésekben

11428.h

CÍMSZ Fellebbez

SZÓCIK Fellebbezé hé bit hadi hachzóra hadi zsi j eredetil n ismer bír ítél elle fellebbezé e magasa fórumho me felfogá szeri törvényhozásb n lehetn alacsonya magasa fokozato zsi j szeri ugyan törvénykezesn Ist jel v bí tulajdonképp Ist helye nevéb ítélkezi Még volt esete mik bizony ügyekb e magasa fór döntöt Íg törvényszékn valame Tóra-törvé va jogszabá értelmezés illetől kétség támadta 71- tanácsáh Bé d hagód -h fordu ann utasítás szeri ítélkezet Bünte ügyekb semmifé F-n n vo hely m cs azé se me ily ügyekb ítélet azonn végrehajtottá Polgá ügyekb m Mis idejéb volt oly határozat érvénybe amely F.-h hason hat elérés céloztu Általáb m értelemb ve F.-t abb különbözöt ho felső fór n ítél cs utasítások adot melyekn alapj törvénysz m egysz meghozo ítélet revíz a vet esetl módosított F. teh tulajdonképp felülvizsgál pótolt azonb csup valame jo alapszabá helyességé vonatkozhatot sem eset s magán bírón ítéletér me arr sen s kezeskedhetet ho magasa törvénysz ítéle igazságosa les mi vo bíró ily F.- kív hel vo m p újrafelvételéne elíté oly bizonyítékok szerze b mely esetl ártatlanság igazolhattá E újrafelvéte mind törvénysz intézt me elő ítélet meghozt Ho tömeg újrafelvételekn gát vessene vádlott nyilatkozat kívánt lemondo továb bizonyításró akk revíz lehetősé végérvényes megszűn Jelenl palesztin egyesü askenáz-szefá rabbinát töl fellebbvite bírós szerep Palesztinába természetes cs halachik kérdésekbe

11428.

CÍMS Fellebbe

SZÓCI Fellebbez h bi had hachzór had zs eredeti isme bí íté ell fellebbez magas fórumh m felfog szer törvényhozás lehet alacsony magas fokozat zs szer ugya törvénykezes Is je b tulajdonkép Is hely nevé ítélkez Mé vol eset mi bizon ügyek magas fó döntö Í törvényszék valam Tóra-törv v jogszab értelmezé illető kétsé támadt 71 tanácsá B hagó - ford an utasítá szer ítélkeze Bünt ügyek semmif F- v hel c az s m il ügyek ítéle azon végrehajtott Polg ügyek Mi idejé vol ol határoza érvényb amel F.- haso ha eléré célozt Általá értelem v F.- ab különbözö h fels fó íté c utasításo ado melyek alap törvénys egys meghoz ítéle reví ve eset módosítot F te tulajdonkép felülvizsgá pótol azon csu valam j alapszab helyesség vonatkozhato se ese magá bíró ítéleté m ar se kezeskedhete h magas törvénys ítél igazságos le m v bír il F. kí he v újrafelvételén elít ol bizonyítéko szerz mel eset ártatlansá igazolhatt újrafelvét min törvénys intéz m el ítéle meghoz H töme újrafelvételek gá vessen vádlot nyilatkoza kíván lemond tová bizonyításr ak reví lehetős végérvénye megszű Jelen paleszti egyes askenáz-szef rabbiná tö fellebbvit bíró szere Palesztináb természete c halachi kérdésekb

11428

CÍM Fellebb

SZÓC Fellebbe b ha hachzó ha z eredet ism b ít el fellebbe maga fórum felfo sze törvényhozá lehe alacson maga fokoza z sze ugy törvénykeze I j tulajdonké I hel nev ítélke M vo ese m bizo ügye maga f dönt törvényszé vala Tóra-tör jogsza értelmez illet kéts támad 7 tanács hag for a utasít sze ítélkez Bün ügye semmi F he a i ügye ítél azo végrehajtot Pol ügye M idej vo o határoz érvény ame F. has h elér céloz Által értele F. a különböz fel f ít utasítás ad melye ala törvény egy megho ítél rev v ese módosíto t tulajdonké felülvizsg póto azo cs vala alapsza helyessé vonatkozhat s es mag bír ítélet a s kezeskedhet maga törvény íté igazságo l bí i F k h újrafelvételé elí o bizonyíték szer me ese ártatlans igazolhat újrafelvé mi törvény inté e ítél megho töm újrafelvétele g vesse vádlo nyilatkoz kívá lemon tov bizonyítás a rev lehető végérvény megsz Jele paleszt egye askenáz-sze rabbin t fellebbvi bír szer Palesztiná természet halach kérdések

1142

CÍ Felleb

SZÓ Fellebb h hachz h erede is í e fellebb mag fóru felf sz törvényhoz leh alacso mag fokoz sz ug törvénykez tulajdonk he ne ítélk v es biz ügy mag dön törvénysz val Tóra-tö jogsz értelme ille két táma tanác ha fo utasí sz ítélke Bü ügy semm h ügy íté az végrehajto Po ügy ide v határo érvén am F ha elé célo Álta értel F különbö fe í utasítá a mely al törvén eg megh íté re es módosít tulajdonk felülvizs pót az c val alapsz helyess vonatkozha e ma bí ítéle kezeskedhe mag törvén ít igazság b újrafelvétel el bizonyíté sze m es ártatlan igazolha újrafelv m törvén int íté megh tö újrafelvétel vess vádl nyilatko kív lemo to bizonyítá re lehet végérvén megs Jel palesz egy askenáz-sz rabbi fellebbv bí sze Palesztin természe halac kérdése