11430.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Frigyes

SZÓCIKK: "2. F. Frigyes* (németvölqyi), egyetemi tanár, nemzetgazdász szül. Budapesten 1871 júl. 11. U.o. tanult jogot s előbb ügyvéd volt, majd a M. Agrár- és Járadékbank igazgatója lett, egyszersmind a budapesti egyetemen az agrárpolitika magántanára, 1914 ny. rk. tanár, 1920. a közgazdaságtani kar rendes nemzetgazdaságtan tanára, majd dékánja lett. Tagja a M. Tud. Akadémiának és több külföldi előkelő tudományos társulatnak. Rendkívül termékeny közgazdasági író s mint ilyennek nevét külföldön is igen előnyösen ismerik. Nagyobb művei: A nemzeti vagyon becslése (1893. egyetemi pályadíjjal jutalmazva); A kiegészítő vagyonadó és szerepe a magyar adórendszerben (1895); A tőzsde megadóztatása (Hegedűs L.-tal közösen, 1,895); Adalék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz (1897); A járadékbirtokok rendszere és alkalmazása Magyarországon (1900, németül.1905); L'évolution de la richesse nationale (1901, magyarul is); Die Schätzung des Volkseinkommens (magyarul is, 1903); A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon (németül is, 1908); La dette hypothecaire et les charges publiques des immeubles en Hongrie (1909); A valuta rendezése Magyarországon, különös tekintettel a készfizetések megkezdésére (2 k. 1911, németül is); Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona (németül is, 1913); Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme (németül is, 1913); Magyarország mezőgazdasága és a gazdasági közlekedés Németországhoz (németül is, 1915); Az egyenes adók reformja Magyarországon (németül is, 1916); Az átmeneti gazdaság kérdéseiről (németül is, 1917); Csonka-Magyarország nemzetközi fizetési mérlege és a jóvátétel problémája (1927, ném. 1923); A magyar szt. korona országai nemzeti vagyonának és jövedelmének megoszlása a mai Magyarország és az utódállamok közt (németül is, 1923); A mai Magyarország nemzetközi fizetési mérlege (franciául is, 1924); A pénzrendszer reformja Magyarországon (franciául is, 1925); La situation financiére de l’Étal Hongrois (angolul is, 1924)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1430. címszó a lexikon => 271. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11430.htm

CÍMSZÓ: Fellner

SZEMÉLYNÉV: Fellner Frigyes

SZÓCIKK: 2. F. Frigyes* németvölqyi , egyetemi tanár, nemzetgazdász szül. Budapesten 1871 júl. 11. U.o. tanult jogot s előbb ügyvéd volt, majd a M. Agrár- és Járadékbank igazgatója lett, egyszersmind a budapesti egyetemen az agrárpolitika magántanára, 1914 ny. rk. tanár, 1920. a közgazdaságtani kar rendes nemzetgazdaságtan tanára, majd dékánja lett. Tagja a M. Tud. Akadémiának és több külföldi előkelő tudományos társulatnak. Rendkívül termékeny közgazdasági író s mint ilyennek nevét külföldön is igen előnyösen ismerik. Nagyobb művei: A nemzeti vagyon becslése 1893. egyetemi pályadíjjal jutalmazva ; A kiegészítő vagyonadó és szerepe a magyar adórendszerben 1895 ; A tőzsde megadóztatása Hegedűs L.-tal közösen, 1,895 ; Adalék mezőgazdasági hitelpolitikánkhoz 1897 ; A járadékbirtokok rendszere és alkalmazása Magyarországon 1900, németül.1905 ; L'évolution de la richesse nationale 1901, magyarul is ; Die Schätzung des Volkseinkommens magyarul is, 1903 ; A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon németül is, 1908 ; La dette hypothecaire et les charges publiques des immeubles en Hongrie 1909 ; A valuta rendezése Magyarországon, különös tekintettel a készfizetések megkezdésére 2 k. 1911, németül is ; Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona németül is, 1913 ; Ausztria és Magyarország nemzeti jövedelme németül is, 1913 ; Magyarország mezőgazdasága és a gazdasági közlekedés Németországhoz németül is, 1915 ; Az egyenes adók reformja Magyarországon németül is, 1916 ; Az átmeneti gazdaság kérdéseiről németül is, 1917 ; Csonka-Magyarország nemzetközi fizetési mérlege és a jóvátétel problémája 1927, ném. 1923 ; A magyar szt. korona országai nemzeti vagyonának és jövedelmének megoszlása a mai Magyarország és az utódállamok közt németül is, 1923 ; A mai Magyarország nemzetközi fizetési mérlege franciául is, 1924 ; A pénzrendszer reformja Magyarországon franciául is, 1925 ; La situation financiére de l’Étal Hongrois angolul is, 1924 .

11430.ht

CÍMSZÓ Fellne

SZEMÉLYNÉV Fellne Frigye

SZÓCIKK 2 F Frigyes németvölqy egyetem tanár nemzetgazdás szül Budapeste 187 júl 11 U.o tanul jogo előb ügyvé volt maj M Agrár é Járadékban igazgatój lett egyszersmin budapest egyeteme a agrárpolitik magántanára 191 ny rk tanár 1920 közgazdaságtan ka rende nemzetgazdaságta tanára maj dékánj lett Tagj M Tud Akadémiána é töb külföld előkel tudományo társulatnak Rendkívü terméken közgazdaság ír min ilyenne nevé külföldö i ige előnyöse ismerik Nagyob művei nemzet vagyo becslés 1893 egyetem pályadíjja jutalmazv kiegészít vagyonad é szerep magya adórendszerbe 189 tőzsd megadóztatás Hegedű L.-ta közösen 1,89 Adalé mezőgazdaság hitelpolitikánkho 189 járadékbirtoko rendszer é alkalmazás Magyarországo 1900 németül.190 L'évolutio d l richess national 1901 magyaru i Di Schätzun de Volkseinkommen magyaru is 190 nemzetköz fizetés mérle é alakulás Magyarországo németü is 190 L dett hypothecair e le charge publique de immeuble e Hongri 190 valut rendezés Magyarországon különö tekintette készfizetése megkezdésér k 1911 németü i Ausztri é Magyarorszá nemzet vagyon németü is 191 Ausztri é Magyarorszá nemzet jövedelm németü is 191 Magyarorszá mezőgazdaság é gazdaság közlekedé Németországho németü is 191 A egyene adó reformj Magyarországo németü is 191 A átmenet gazdasá kérdéseirő németü is 191 Csonka-Magyarorszá nemzetköz fizetés mérleg é jóvátéte problémáj 1927 ném 192 magya szt koron országa nemzet vagyonána é jövedelméne megoszlás ma Magyarorszá é a utódállamo köz németü is 192 ma Magyarorszá nemzetköz fizetés mérleg franciáu is 192 pénzrendsze reformj Magyarországo franciáu is 192 L situatio financiér d l’Éta Hongroi angolu is 192

11430.h

CÍMSZ Felln

SZEMÉLYNÉ Felln Frigy

SZÓCIK Frigye németvölq egyete taná nemzetgazdá szü Budapest 18 jú 1 U. tanu jog elő ügyv vol ma Agrá Járadékba igazgató let egyszersmi budapes egyetem agrárpoliti magántanár 19 n r taná 192 közgazdaságta k rend nemzetgazdaságt tanár ma dékán let Tag Tu Akadémián tö külföl előke tudomány társulatna Rendkív terméke közgazdasá í mi ilyenn nev külföld ig előnyös ismeri Nagyo műve nemze vagy becslé 189 egyete pályadíjj jutalmaz kiegészí vagyona szere magy adórendszerb 18 tőzs megadóztatá Heged L.-t közöse 1,8 Adal mezőgazdasá hitelpolitikánkh 18 járadékbirtok rendsze alkalmazá Magyarország 190 németül.19 L'évoluti riches nationa 190 magyar D Schätzu d Volkseinkomme magyar i 19 nemzetkö fizeté mérl alakulá Magyarország német i 19 det hypothecai l charg publiqu d immeubl Hongr 19 valu rendezé Magyarországo külön tekintett készfizetés megkezdésé 191 német Ausztr Magyarorsz nemze vagyo német i 19 Ausztr Magyarorsz nemze jövedel német i 19 Magyarorsz mezőgazdasá gazdasá közleked Németországh német i 19 egyen ad reform Magyarország német i 19 átmene gazdas kérdéseir német i 19 Csonka-Magyarorsz nemzetkö fizeté mérle jóvátét problémá 192 né 19 magy sz koro ország nemze vagyonán jövedelmén megoszlá m Magyarorsz utódállam kö német i 19 m Magyarorsz nemzetkö fizeté mérle franciá i 19 pénzrendsz reform Magyarország franciá i 19 situati financié l’Ét Hongro angol i 19

11430.

CÍMS Fell

SZEMÉLYN Fell Frig

SZÓCI Frigy németvöl egyet tan nemzetgazd sz Budapes 1 j U tan jo el ügy vo m Agr Járadékb igazgat le egyszersm budape egyete agrárpolit magántaná 1 tan 19 közgazdaságt ren nemzetgazdaság taná m déká le Ta T Akadémiá t külfö elők tudomán társulatn Rendkí termék közgazdas m ilyen ne külföl i előnyö ismer Nagy műv nemz vag becsl 18 egyet pályadíj jutalma kiegész vagyon szer mag adórendszer 1 tőz megadóztat Hege L.- közös 1, Ada mezőgazdas hitelpolitikánk 1 járadékbirto rendsz alkalmaz Magyarorszá 19 németül.1 L'évolut riche nation 19 magya Schätz Volkseinkomm magya 1 nemzetk fizet mér alakul Magyarorszá néme 1 de hypotheca char publiq immeub Hong 1 val rendez Magyarország külö tekintet készfizeté megkezdés 19 néme Auszt Magyarors nemz vagy néme 1 Auszt Magyarors nemz jövede néme 1 Magyarors mezőgazdas gazdas közleke Németország néme 1 egye a refor Magyarorszá néme 1 átmen gazda kérdései néme 1 Csonka-Magyarors nemzetk fizet mérl jóváté problém 19 n 1 mag s kor orszá nemz vagyoná jövedelmé megoszl Magyarors utódálla k néme 1 Magyarors nemzetk fizet mérl franci 1 pénzrends refor Magyarorszá franci 1 situat financi l’É Hongr ango 1

11430

CÍM Fel

SZEMÉLY Fel Fri

SZÓC Frig németvö egye ta nemzetgaz s Budape ta j e üg v Ag Járadék igazga l egyszers budap egyet agrárpoli magántan ta 1 közgazdaság re nemzetgazdasá tan dék l T Akadémi külf elő tudomá társulat Rendk termé közgazda ilye n külfö előny isme Nag mű nem va becs 1 egye pályadí jutalm kiegés vagyo sze ma adórendsze tő megadózta Heg L. közö 1 Ad mezőgazda hitelpolitikán járadékbirt rends alkalma Magyarorsz 1 németül. L'évolu rich natio 1 magy Schät Volkseinkom magy nemzet fize mé alaku Magyarorsz ném d hypothec cha publi immeu Hon va rende Magyarorszá kül tekinte készfizet megkezdé 1 ném Ausz Magyaror nem vag ném Ausz Magyaror nem jöved ném Magyaror mezőgazda gazda közlek Németorszá ném egy refo Magyarorsz ném átme gazd kérdése ném Csonka-Magyaror nemzet fize mér jóvát problé 1 ma ko orsz nem vagyon jövedelm megosz Magyaror utódáll ném Magyaror nemzet fize mér franc pénzrend refo Magyarorsz franc situa financ l’ Hong ang

1143

CÍ Fe

SZEMÉL Fe Fr

SZÓ Fri németv egy t nemzetga Budap t ü A Járadé igazg egyszer buda egye agrárpol magánta t közgazdasá r nemzetgazdas ta dé Akadém kül el tudom társula Rend term közgazd ily külf előn ism Na m ne v bec egy pályad jutal kiegé vagy sz m adórendsz t megadózt He L köz A mezőgazd hitelpolitiká járadékbir rend alkalm Magyarors németül L'évol ric nati mag Schä Volkseinko mag nemze fiz m alak Magyarors né hypothe ch publ imme Ho v rend Magyarorsz kü tekint készfize megkezd né Aus Magyaro ne va né Aus Magyaro ne jöve né Magyaro mezőgazd gazd közle Németorsz né eg ref Magyarors né átm gaz kérdés né Csonka-Magyaro nemze fiz mé jóvá probl m k ors ne vagyo jövedel megos Magyaro utódál né Magyaro nemze fiz mé fran pénzren ref Magyarors fran situ finan l Hon an