11434.htm

CÍMSZÓ: Felsőházi képviselet

SZÓCIKK: "Felsőházi képviselet. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: XXII. t-c. 4. §-ának B) 6. pontja rendelkezik az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletéről. A törvény alapján maguk a hitközségek választják a két felsőházi képviselőt, még pedig életfogytiglan. A felsőház képviselőit a lelkészek közül kell választani. Az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletének ügye az 1921. évben került szőnyegre. Az 1922. készült törvényjavaslat azonban az izraelita hitfelekezetet teljesen mellőzte. A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája és az Orthodox Izraelita Központi Iroda e javaslat ellen együttes felterjesztéssel éltek, mire a kultuszminiszter a megbeszélés alapján hozzájárult a két iroda álláspontjához, nevezetesen ahhoz, hogy az izraelita vallásfelekezet a képviseletre két tagot igényel. A beterjesztett 751. számú törvényjavaslat az izraelita vallásfelekezet képviseletére az izraelita hitközségek kiküldöttei által választott egy tagot jelöl ki. Az irodák erre a két tag küldés jogát intézményesen biztosítani kérik. Ezek után az 1926 : XXII. t.-c. ezt törvénybe iktatja, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 88,206/11. 1926. számú rendelete pedig a választás módozatait szabályozza. A választási jog gyakorlására jogosultak a hazai önálló izraelita hitközségek, amelyek a választójogot 2-2 kiküldött által gyakorolják, ezek egyike a hitközség elnöke, esetleg alelnöke, másik a hitközség szabályszerűen megválasztott lelkésze. A pesti kongresszusi hitközség a 2 kiküldötten felül további 18, tehát összesen 20 kiküldött útján vesz részt a választásban. Az izraelita vallásfelekezetet a felsőházban képviselő lelkész választása kijelölés alapján történik. A kijelölő bizottság tagjai a kongresszusi alapon álló szervezetűekre nézve a működő 8 izraelita községkerület elnökei, illetőleg alelnökei, továbbá az Országos Rabbi egyesület elnöke és alelnöke és a pesti izraelita hitközség rabbinátusa által e célból választott két lelkész. A kijelölő bizottság elnöke az Országos Izraelita Iroda elnöke vagy alelnöke. A kijelölő bizottság 3 lelkészt hoz javaslatba ; ezek közül az egyiknek a Pesti Izraelita Hitközség egyik lelkészének, a másiknak a vidéki kongresszusi hitközségek egyik lelkészének és harmadiknak a status quo-ante hitközségek egy rabbijának kell lennie. E választási szabályzat alapján a kijelölő bizottság kongresszusi részről Lőw Immánuel dr. szegedi, Fischer Gyula dr. pesti és Bernstein Béla dr. nyíregyházai, főrabbit, orthodox részről pedig Reich Koppel budapesti, Rosenbaum Áron kisvárdai és Strasszer Salamon debreceni főrabbit jelölte, akik közül a hitközségek kiküldöttei 1927 jan. 6. Lőw Immánuel szegedi főrabbit választották meg a kongresszusi, Reich Koppel budapesti főrabbit pedig az orthodox zsidóság felsőházi képviselőjéül."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1434. címszó a lexikon => 272. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11434.htm

CÍMSZÓ: Felsőházi képviselet

SZÓCIKK: Felsőházi képviselet. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: XXII. t-c. 4. §-ának B 6. pontja rendelkezik az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletéről. A törvény alapján maguk a hitközségek választják a két felsőházi képviselőt, még pedig életfogytiglan. A felsőház képviselőit a lelkészek közül kell választani. Az izraelita vallásfelekezet felsőházi képviseletének ügye az 1921. évben került szőnyegre. Az 1922. készült törvényjavaslat azonban az izraelita hitfelekezetet teljesen mellőzte. A Magyarországi Izraeliták Országos Irodája és az Orthodox Izraelita Központi Iroda e javaslat ellen együttes felterjesztéssel éltek, mire a kultuszminiszter a megbeszélés alapján hozzájárult a két iroda álláspontjához, nevezetesen ahhoz, hogy az izraelita vallásfelekezet a képviseletre két tagot igényel. A beterjesztett 751. számú törvényjavaslat az izraelita vallásfelekezet képviseletére az izraelita hitközségek kiküldöttei által választott egy tagot jelöl ki. Az irodák erre a két tag küldés jogát intézményesen biztosítani kérik. Ezek után az 1926 : XXII. t.-c. ezt törvénybe iktatja, a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 88,206/11. 1926. számú rendelete pedig a választás módozatait szabályozza. A választási jog gyakorlására jogosultak a hazai önálló izraelita hitközségek, amelyek a választójogot 2-2 kiküldött által gyakorolják, ezek egyike a hitközség elnöke, esetleg alelnöke, másik a hitközség szabályszerűen megválasztott lelkésze. A pesti kongresszusi hitközség a 2 kiküldötten felül további 18, tehát összesen 20 kiküldött útján vesz részt a választásban. Az izraelita vallásfelekezetet a felsőházban képviselő lelkész választása kijelölés alapján történik. A kijelölő bizottság tagjai a kongresszusi alapon álló szervezetűekre nézve a működő 8 izraelita községkerület elnökei, illetőleg alelnökei, továbbá az Országos Rabbi egyesület elnöke és alelnöke és a pesti izraelita hitközség rabbinátusa által e célból választott két lelkész. A kijelölő bizottság elnöke az Országos Izraelita Iroda elnöke vagy alelnöke. A kijelölő bizottság 3 lelkészt hoz javaslatba ; ezek közül az egyiknek a Pesti Izraelita Hitközség egyik lelkészének, a másiknak a vidéki kongresszusi hitközségek egyik lelkészének és harmadiknak a status quo-ante hitközségek egy rabbijának kell lennie. E választási szabályzat alapján a kijelölő bizottság kongresszusi részről Lőw Immánuel dr. szegedi, Fischer Gyula dr. pesti és Bernstein Béla dr. nyíregyházai, főrabbit, orthodox részről pedig Reich Koppel budapesti, Rosenbaum Áron kisvárdai és Strasszer Salamon debreceni főrabbit jelölte, akik közül a hitközségek kiküldöttei 1927 jan. 6. Lőw Immánuel szegedi főrabbit választották meg a kongresszusi, Reich Koppel budapesti főrabbit pedig az orthodox zsidóság felsőházi képviselőjéül.

11434.ht

CÍMSZÓ Felsőház képvisele

SZÓCIKK Felsőház képviselet A országgyűlé felsőházáró szól 1926 XXII t-c 4 §-ána 6 pontj rendelkezi a izraelit vallásfelekeze felsőház képviseletéről törvén alapjá magu hitközsége választjá ké felsőház képviselőt mé pedi életfogytiglan felsőhá képviselői lelkésze közü kel választani A izraelit vallásfelekeze felsőház képviseleténe ügy a 1921 évbe kerül szőnyegre A 1922 készül törvényjavasla azonba a izraelit hitfelekezete teljese mellőzte Magyarország Izraelitá Országo Irodáj é a Orthodo Izraelit Központ Irod javasla elle együtte felterjesztésse éltek mir kultuszminiszte megbeszélé alapjá hozzájárul ké irod álláspontjához nevezetese ahhoz hog a izraelit vallásfelekeze képviseletr ké tago igényel beterjesztet 751 szám törvényjavasla a izraelit vallásfelekeze képviseletér a izraelit hitközsége kiküldötte álta választot eg tago jelö ki A irodá err ké ta küldé jogá intézményese biztosítan kérik Eze utá a 192 XXII t.-c ez törvényb iktatja vallás é közoktatásügy miniszterne 88,206/11 1926 szám rendelet pedi választá módozatai szabályozza választás jo gyakorlásár jogosulta haza önáll izraelit hitközségek amelye választójogo 2- kiküldöt álta gyakorolják eze egyik hitközsé elnöke esetle alelnöke mási hitközsé szabályszerűe megválasztot lelkésze pest kongresszus hitközsé kiküldötte felü tovább 18 tehá összese 2 kiküldöt útjá ves rész választásban A izraelit vallásfelekezete felsőházba képvisel lelkés választás kijelölé alapjá történik kijelöl bizottsá tagja kongresszus alapo áll szervezetűekr nézv működ izraelit községkerüle elnökei illetőle alelnökei tovább a Országo Rabb egyesüle elnök é alelnök é pest izraelit hitközsé rabbinátus álta célbó választot ké lelkész kijelöl bizottsá elnök a Országo Izraelit Irod elnök vag alelnöke kijelöl bizottsá lelkész ho javaslatb eze közü a egyikne Pest Izraelit Hitközsé egyi lelkészének másikna vidék kongresszus hitközsége egyi lelkészéne é harmadikna statu quo-ant hitközsége eg rabbijána kel lennie választás szabályza alapjá kijelöl bizottsá kongresszus részrő Lő Immánue dr szegedi Fische Gyul dr pest é Bernstei Bél dr nyíregyházai főrabbit orthodo részrő pedi Reic Koppe budapesti Rosenbau Áro kisvárda é Strassze Salamo debrecen főrabbi jelölte aki közü hitközsége kiküldötte 192 jan 6 Lő Immánue szeged főrabbi választottá me kongresszusi Reic Koppe budapest főrabbi pedi a orthodo zsidósá felsőház képviselőjéül

11434.h

CÍMSZ Felsőhá képvisel

SZÓCIK Felsőhá képvisele országgyűl felsőházár szó 192 XXI t- §-án pont rendelkez izraeli vallásfelekez felsőhá képviseletérő törvé alapj mag hitközség választj k felsőhá képviselő m ped életfogytigla felsőh képviselő lelkész köz ke választan izraeli vallásfelekez felsőhá képviseletén üg 192 évb kerü szőnyegr 192 készü törvényjavasl azonb izraeli hitfelekezet teljes mellőzt Magyarorszá Izraelit Ország Irodá Orthod Izraeli Közpon Iro javasl ell együtt felterjesztéss élte mi kultuszminiszt megbeszél alapj hozzájáru k iro álláspontjáho nevezetes ahho ho izraeli vallásfelekez képviselet k tag igénye beterjeszte 75 szá törvényjavasl izraeli vallásfelekez képviseleté izraeli hitközség kiküldött ált választo e tag jel k irod er k t küld jog intézményes biztosíta kéri Ez ut 19 XXI t.- e törvény iktatj vallá közoktatásüg minisztern 88,206/1 192 szá rendele ped választ módozata szabályozz választá j gyakorlásá jogosult haz önál izraeli hitközsége amely választójog 2 kiküldö ált gyakoroljá ez egyi hitközs elnök esetl alelnök más hitközs szabályszerű megválaszto lelkész pes kongresszu hitközs kiküldött fel továb 1 teh összes kiküldö útj ve rés választásba izraeli vallásfelekezet felsőházb képvise lelké választá kijelöl alapj történi kijelö bizotts tagj kongresszu alap ál szervezetűek néz műkö izraeli községkerül elnöke illetől alelnöke továb Ország Rab egyesül elnö alelnö pes izraeli hitközs rabbinátu ált célb választo k lelkés kijelö bizotts elnö Ország Izraeli Iro elnö va alelnök kijelö bizotts lelkés h javaslat ez köz egyikn Pes Izraeli Hitközs egy lelkészéne másikn vidé kongresszu hitközség egy lelkészén harmadikn stat quo-an hitközség e rabbiján ke lenni választá szabályz alapj kijelö bizotts kongresszu részr L Immánu d szeged Fisch Gyu d pes Bernste Bé d nyíregyháza főrabbi orthod részr ped Rei Kopp budapest Rosenba Ár kisvárd Strassz Salam debrece főrabb jelölt ak köz hitközség kiküldött 19 ja L Immánu szege főrabb választott m kongresszus Rei Kopp budapes főrabb ped orthod zsidós felsőhá képviselőjéü

11434.

CÍMS Felsőh képvise

SZÓCI Felsőh képvisel országgyű felsőházá sz 19 XX t §-á pon rendelke izrael vallásfeleke felsőh képviseletér törv alap ma hitközsé választ felsőh képvisel pe életfogytigl felső képvisel lelkés kö k választa izrael vallásfeleke felsőh képviseleté ü 19 év ker szőnyeg 19 kész törvényjavas azon izrael hitfelekeze telje mellőz Magyarorsz Izraeli Orszá Irod Ortho Izrael Közpo Ir javas el együt felterjesztés élt m kultuszminisz megbeszé alap hozzájár ir álláspontjáh nevezete ahh h izrael vallásfeleke képvisele ta igény beterjeszt 7 sz törvényjavas izrael vallásfeleke képviselet izrael hitközsé kiküldöt ál választ ta je iro e kül jo intézménye biztosít kér E u 1 XX t. törvén iktat vall közoktatásü miniszter 88,206/ 19 sz rendel pe válasz módozat szabályoz választ gyakorlás jogosul ha öná izrael hitközség amel választójo kiküld ál gyakorolj e egy hitköz elnö eset alelnö má hitköz szabályszer megválaszt lelkés pe kongressz hitköz kiküldöt fe tová te össze kiküld út v ré választásb izrael vallásfelekeze felsőház képvis lelk választ kijelö alap történ kijel bizott tag kongressz ala á szervezetűe né műk izrael községkerü elnök illető alelnök tová Orszá Ra egyesü eln aleln pe izrael hitköz rabbinát ál cél választ lelké kijel bizott eln Orszá Izrael Ir eln v alelnö kijel bizott lelké javasla e kö egyik Pe Izrael Hitköz eg lelkészén másik vid kongressz hitközsé eg lelkészé harmadik sta quo-a hitközsé rabbijá k lenn választ szabály alap kijel bizott kongressz rész Immán szege Fisc Gy pe Bernst B nyíregyház főrabb ortho rész pe Re Kop budapes Rosenb Á kisvár Strass Sala debrec főrab jelöl a kö hitközsé kiküldöt 1 j Immán szeg főrab választot kongresszu Re Kop budape főrab pe ortho zsidó felsőh képviselőjé

11434

CÍM Felső képvis

SZÓC Felső képvise országgy felsőház s 1 X §- po rendelk izrae vallásfelek felső képviseleté tör ala m hitközs válasz felső képvise p életfogytig fels képvise lelké k választ izrae vallásfelek felső képviselet 1 é ke szőnye 1 kés törvényjava azo izrae hitfelekez telj mellő Magyarors Izrael Orsz Iro Orth Izrae Közp I java e együ felterjeszté él kultuszminis megbesz ala hozzájá i álláspontjá nevezet ah izrae vallásfelek képvisel t igén beterjesz s törvényjava izrae vallásfelek képvisele izrae hitközs kiküldö á válasz t j ir kü j intézmény biztosí ké X t törvé ikta val közoktatás miniszte 88,206 1 s rende p válas módoza szabályo válasz gyakorlá jogosu h ön izrae hitközsé ame választój kikül á gyakorol eg hitkö eln ese aleln m hitkö szabálysze megválasz lelké p kongress hitkö kiküldö f tov t össz kikül ú r választás izrae vallásfelekez felsőhá képvi lel válasz kijel ala törté kije bizot ta kongress al szervezetű n mű izrae községker elnö illet alelnö tov Orsz R egyes el alel p izrae hitkö rabbiná á cé válasz lelk kije bizot el Orsz Izrae I el aleln kije bizot lelk javasl k egyi P Izrae Hitkö e lelkészé mási vi kongress hitközs e lelkész harmadi st quo- hitközs rabbij len válasz szabál ala kije bizot kongress rés Immá szeg Fis G p Berns nyíregyhá főrab orth rés p R Ko budape Rosen kisvá Stras Sal debre főra jelö k hitközs kiküldö Immá sze főra választo kongressz R Ko budap főra p orth zsid felső képviselőj

1143

CÍ Fels képvi

SZÓ Fels képvis országg felsőhá § p rendel izra vallásfele fels képviselet tö al hitköz válas fels képvis életfogyti fel képvis lelk válasz izra vallásfele fels képvisele k szőny ké törvényjav az izra hitfeleke tel mell Magyaror Izrae Ors Ir Ort Izra Köz jav egy felterjeszt é kultuszmini megbes al hozzáj álláspontj neveze a izra vallásfele képvise igé beterjes törvényjav izra vallásfele képvisel izra hitköz kiküld válas i k intézmén biztos k törv ikt va közoktatá miniszt 88,20 rend vála módoz szabály válas gyakorl jogos ö izra hitközs am választó kikü gyakoro e hitk el es alel hitk szabálysz megválas lelk kongres hitk kiküld to öss kikü választá izra vallásfeleke felsőh képv le válas kije al tört kij bizo t kongres a szervezet m izra községke eln ille aleln to Ors egye e ale izra hitk rabbin c válas lel kij bizo e Ors Izra e alel kij bizo lel javas egy Izra Hitk lelkész más v kongres hitköz lelkés harmad s quo hitköz rabbi le válas szabá al kij bizo kongres ré Imm sze Fi Bern nyíregyh főra ort ré K budap Rose kisv Stra Sa debr főr jel hitköz kiküld Imm sz főr választ kongress K buda főr ort zsi fels képviselő