11435.htm

CÍMSZÓ: Felsővisó

SZÓCIKK: Felsővisó (Viseul de sus) R. Máramaros vm. 9249 lak. A hegyvidék egyik legnagyobb, a hagyományokhoz leghívebben ragaszkodó hitközsége. Aránylag fiatal hitközség a F.-i, mindössze 1877. alakult meg. Előzőleg csak pár zsidó család lakott a hitközség területén, de a 80-as években erőteljesen megindult különböző vidékekről a zsidó családok beözönlése. Az alapítók Gottlieb Ábrahám, Fried Juda és Pollák Saul Léb voltak. Első főrabbija a hitközségnek Güntzler Sámuel volt (szül. Sátoraljaújhelyen 1835., megh. F.-n 1911.), aki a maga idejében nagy talmudtudós hírében állott. A hitközség hatalmas arányú és gyors tempójú fejlődését mi sem mutatja jobban, minthogy 1859-től kezdve néhány évtized alatt négy templomot épített. A templomok építkezési költségeit a hitközségi tagok adták össze olyképpen, hogy előre lefizették a templomi ülőhelyek árát. A vallásos nevelés minél szélesebb körökben való elterjesztése céljából a hitközség első rabbija jesivát alapított, majd nemsokára megnyílt a Talmud Tóra is. E két iskola valóságos bástyája a felvidéki orthodoxia hagyományainak s növendékeinek száma - akik messze vidékekről özönlenek ide - eléri a 600-at. A hitközség kulturális igényeinek kielégítését célozza a Degel Hatóra c. héber nyelvű havi lap. A Chevra Kadisa 1895. létesült (elnökei Steinmetz Mózes és Pollák Pinkász). Van ezenkívül még egy Bikur Cholim-egylet, melynek vezetői Lax Ábrahám, Gauer Osiás és Háger Naftáli, egy Kézműsegélyző-egylet a nagy számban lévő iparosok támogatására, továbbá egy nő- és egy leányegylet. A hitközség több tagja értékes gazdasági tevékenységet fejt ki. Kiválik közülük Elefánt Sándor vármegyei bizottsági tag, akinek fűrésztelepe 150 embernek ad kenyeret. Steinmetz Mózes és Kratz Mechel malma 80 embert foglalkoztat. Ifj. Fruchter Lázár fűrésztelepén 60, Léb Wolf malmában 70 munkás dolgozik. A hitközség körülbelül 600,000 leies évi költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez Középvisó, Alsóvisó, Leordina, Petrova, Bisztra, Majszin, Szacsal, Jend, Szelistye, Dragomérfalva, Konyha és Kisbocskó községek tartoznak. Lélekszáma kb. 5000, a családok száma 900. Érdekes, hogy adókivetés nincs a hitközségben, úgyhogy a tagok önkéntes adományaiból fedezik a hitközség adminisztrációjának költségeit. A hitközség tagjai nagy számban vettek részt a világháborúban s közülük 16-an haltak hősi halált. A hitközség jelenlegi vezetősége : Léb Wolf, Elefánt Sándor és Fogel Fischel elnökök, Silberherc Ferdinánd pénztárnok, Teszler Sámuel és Illovits Eizik számvizsgálók, Brettler Littman Talmud Tóra felügyelő, Fliegelmann Sámuel hitközségi tanácsos, Kora Iczik Mojse gazdasági felügyelő, Kann Adolf jótékonysági felügyelő, Steinmetz Mózes, Mármor Mózes, Fruchter Hers, Fischler Lázár, Krátz Mechel Hers, Grünbaum Ferenc, Weinberger Ábrahám, Salamon Meilich, Niszel Emánuel és Stein Lázár elöljárók, Háger Mendel főrabbi, Weisz Dávid alrabbi, Horovitz Bernát, Pollák Hers kántorok és Fogel Izidor jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1435. címszó a lexikon => 272. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11435.htm

CÍMSZÓ: Felsővisó

SZÓCIKK: Felsővisó Viseul de sus R. Máramaros vm. 9249 lak. A hegyvidék egyik legnagyobb, a hagyományokhoz leghívebben ragaszkodó hitközsége. Aránylag fiatal hitközség a F.-i, mindössze 1877. alakult meg. Előzőleg csak pár zsidó család lakott a hitközség területén, de a 80-as években erőteljesen megindult különböző vidékekről a zsidó családok beözönlése. Az alapítók Gottlieb Ábrahám, Fried Juda és Pollák Saul Léb voltak. Első főrabbija a hitközségnek Güntzler Sámuel volt szül. Sátoraljaújhelyen 1835., megh. F.-n 1911. , aki a maga idejében nagy talmudtudós hírében állott. A hitközség hatalmas arányú és gyors tempójú fejlődését mi sem mutatja jobban, minthogy 1859-től kezdve néhány évtized alatt négy templomot épített. A templomok építkezési költségeit a hitközségi tagok adták össze olyképpen, hogy előre lefizették a templomi ülőhelyek árát. A vallásos nevelés minél szélesebb körökben való elterjesztése céljából a hitközség első rabbija jesivát alapított, majd nemsokára megnyílt a Talmud Tóra is. E két iskola valóságos bástyája a felvidéki orthodoxia hagyományainak s növendékeinek száma - akik messze vidékekről özönlenek ide - eléri a 600-at. A hitközség kulturális igényeinek kielégítését célozza a Degel Hatóra c. héber nyelvű havi lap. A Chevra Kadisa 1895. létesült elnökei Steinmetz Mózes és Pollák Pinkász . Van ezenkívül még egy Bikur Cholim-egylet, melynek vezetői Lax Ábrahám, Gauer Osiás és Háger Naftáli, egy Kézműsegélyző-egylet a nagy számban lévő iparosok támogatására, továbbá egy nő- és egy leányegylet. A hitközség több tagja értékes gazdasági tevékenységet fejt ki. Kiválik közülük Elefánt Sándor vármegyei bizottsági tag, akinek fűrésztelepe 150 embernek ad kenyeret. Steinmetz Mózes és Kratz Mechel malma 80 embert foglalkoztat. Ifj. Fruchter Lázár fűrésztelepén 60, Léb Wolf malmában 70 munkás dolgozik. A hitközség körülbelül 600,000 leies évi költségvetéssel dolgozik. Anyakönyvi területéhez Középvisó, Alsóvisó, Leordina, Petrova, Bisztra, Majszin, Szacsal, Jend, Szelistye, Dragomérfalva, Konyha és Kisbocskó községek tartoznak. Lélekszáma kb. 5000, a családok száma 900. Érdekes, hogy adókivetés nincs a hitközségben, úgyhogy a tagok önkéntes adományaiból fedezik a hitközség adminisztrációjának költségeit. A hitközség tagjai nagy számban vettek részt a világháborúban s közülük 16-an haltak hősi halált. A hitközség jelenlegi vezetősége : Léb Wolf, Elefánt Sándor és Fogel Fischel elnökök, Silberherc Ferdinánd pénztárnok, Teszler Sámuel és Illovits Eizik számvizsgálók, Brettler Littman Talmud Tóra felügyelő, Fliegelmann Sámuel hitközségi tanácsos, Kora Iczik Mojse gazdasági felügyelő, Kann Adolf jótékonysági felügyelő, Steinmetz Mózes, Mármor Mózes, Fruchter Hers, Fischler Lázár, Krátz Mechel Hers, Grünbaum Ferenc, Weinberger Ábrahám, Salamon Meilich, Niszel Emánuel és Stein Lázár elöljárók, Háger Mendel főrabbi, Weisz Dávid alrabbi, Horovitz Bernát, Pollák Hers kántorok és Fogel Izidor jegyző.

11435.ht

CÍMSZÓ Felsővis

SZÓCIKK Felsővis Viseu d su R Máramaro vm 924 lak hegyvidé egyi legnagyobb hagyományokho leghívebbe ragaszkod hitközsége Arányla fiata hitközsé F.-i mindössz 1877 alakul meg Előzőle csa pá zsid csalá lakot hitközsé területén d 80-a évekbe erőteljese megindul különböz vidékekrő zsid családo beözönlése A alapító Gottlie Ábrahám Frie Jud é Pollá Sau Lé voltak Els főrabbij hitközségne Güntzle Sámue vol szül Sátoraljaújhelye 1835. megh F.- 1911 ak mag idejébe nag talmudtudó hírébe állott hitközsé hatalma arány é gyor tempój fejlődésé m se mutatj jobban minthog 1859-tő kezdv néhán évtize alat nég templomo épített templomo építkezés költségei hitközség tago adtá össz olyképpen hog előr lefizetté templom ülőhelye árát valláso nevelé miné széleseb körökbe val elterjesztés céljábó hitközsé els rabbij jesivá alapított maj nemsokár megnyíl Talmu Tór is ké iskol valóságo bástyáj felvidék orthodoxi hagyományaina növendékeine szám aki messz vidékekrő özönlene id elér 600-at hitközsé kulturáli igényeine kielégítésé célozz Dege Hatór c hébe nyelv hav lap Chevr Kadis 1895 létesül elnöke Steinmet Móze é Pollá Pinkás Va ezenkívü mé eg Biku Cholim-egylet melyne vezető La Ábrahám Gaue Osiá é Háge Naftáli eg Kézműsegélyző-egyle nag számba lév iparoso támogatására tovább eg nő é eg leányegylet hitközsé töb tagj értéke gazdaság tevékenysége fej ki Kiváli közülü Elefán Sándo vármegye bizottság tag akine fűrésztelep 15 emberne a kenyeret Steinmet Móze é Krat Meche malm 8 ember foglalkoztat Ifj Fruchte Lázá fűrésztelepé 60 Lé Wol malmába 7 munká dolgozik hitközsé körülbelü 600,00 leie év költségvetésse dolgozik Anyakönyv területéhe Középvisó Alsóvisó Leordina Petrova Bisztra Majszin Szacsal Jend Szelistye Dragomérfalva Konyh é Kisbocsk községe tartoznak Lélekszám kb 5000 családo szám 900 Érdekes hog adókiveté ninc hitközségben úgyhog tago önkénte adományaibó fedezi hitközsé adminisztrációjána költségeit hitközsé tagja nag számba vette rész világháborúba közülü 16-a halta hős halált hitközsé jelenleg vezetőség Lé Wolf Elefán Sándo é Foge Fische elnökök Silberher Ferdinán pénztárnok Teszle Sámue é Illovit Eizi számvizsgálók Brettle Littma Talmu Tór felügyelő Fliegelman Sámue hitközség tanácsos Kor Iczi Mojs gazdaság felügyelő Kan Adol jótékonyság felügyelő Steinmet Mózes Mármo Mózes Fruchte Hers Fischle Lázár Krát Meche Hers Grünbau Ferenc Weinberge Ábrahám Salamo Meilich Nisze Emánue é Stei Lázá elöljárók Háge Mende főrabbi Weis Dávi alrabbi Horovit Bernát Pollá Her kántoro é Foge Izido jegyző

11435.h

CÍMSZ Felsővi

SZÓCIK Felsővi Vise s Máramar v 92 la hegyvid egy legnagyob hagyományokh leghívebb ragaszko hitközség Arányl fiat hitközs F.- mindöss 187 alaku me Előzől cs p zsi csal lako hitközs területé 80- évekb erőteljes megindu különbö vidékekr zsi család beözönlés alapít Gottli Ábrahá Fri Ju Poll Sa L volta El főrabbi hitközségn Güntzl Sámu vo szü Sátoraljaújhely 1835 meg F. 191 a ma idejéb na talmudtud híréb állot hitközs hatalm arán gyo tempó fejlődés s mutat jobba mintho 1859-t kezd néhá évtiz ala né templom építet templom építkezé költsége hitközsé tag adt öss olyképpe ho elő lefizett templo ülőhely árá vallás nevel min szélese körökb va elterjeszté céljáb hitközs el rabbi jesiv alapítot ma nemsoká megnyí Talm Tó i k isko valóság bástyá felvidé orthodox hagyományain növendékein szá ak mess vidékekr özönlen i elé 600-a hitközs kulturál igényein kielégítés céloz Deg Ható héb nyel ha la Chev Kadi 189 létesü elnök Steinme Móz Poll Pinká V ezenkív m e Bik Cholim-egyle melyn vezet L Ábrahá Gau Osi Hág Naftál e Kézműsegélyző-egyl na számb lé iparos támogatásár továb e n e leányegyle hitközs tö tag érték gazdasá tevékenység fe k Kivál közül Elefá Sánd vármegy bizottsá ta akin fűrésztele 1 embern kenyere Steinme Móz Kra Mech mal embe foglalkozta If Frucht Láz fűrésztelep 6 L Wo malmáb munk dolgozi hitközs körülbel 600,0 lei é költségvetéss dolgozi Anyaköny területéh Középvis Alsóvis Leordin Petrov Bisztr Majszi Szacsa Jen Szelisty Dragomérfalv Kony Kisbocs község tartozna Lélekszá k 500 család szá 90 Érdeke ho adókivet nin hitközségbe úgyho tag önként adományaib fedez hitközs adminisztrációján költségei hitközs tagj na számb vett rés világháborúb közül 16- halt hő halál hitközs jelenle vezetősé L Wol Elefá Sánd Fog Fisch elnökö Silberhe Ferdiná pénztárno Teszl Sámu Illovi Eiz számvizsgáló Brettl Littm Talm Tó felügyel Fliegelma Sámu hitközsé tanácso Ko Icz Moj gazdasá felügyel Ka Ado jótékonysá felügyel Steinme Móze Márm Móze Frucht Her Fischl Lázá Krá Mech Her Grünba Feren Weinberg Ábrahá Salam Meilic Nisz Emánu Ste Láz elöljáró Hág Mend főrabb Wei Dáv alrabb Horovi Berná Poll He kántor Fog Izid jegyz

11435.

CÍMS Felsőv

SZÓCI Felsőv Vis Márama 9 l hegyvi eg legnagyo hagyományok leghíveb ragaszk hitközsé Arány fia hitköz F. mindös 18 alak m Előző c zs csa lak hitköz terület 80 évek erőtelje megind különb vidékek zs csalá beözönlé alapí Gottl Ábrah Fr J Pol S volt E főrabb hitközség Güntz Sám v sz Sátoraljaújhel 183 me F 19 m idejé n talmudtu híré állo hitköz hatal ará gy temp fejlődé muta jobb minth 1859- kez néh évti al n templo építe templo építkez költség hitközs ta ad ös olyképp h el lefizet templ ülőhel ár vallá neve mi széles körök v elterjeszt céljá hitköz e rabb jesi alapíto m nemsok megny Tal T isk valósá básty felvid orthodo hagyományai növendékei sz a mes vidékek özönle el 600- hitköz kulturá igényei kielégíté célo De Hat hé nye h l Che Kad 18 létes elnö Steinm Mó Pol Pink ezenkí Bi Cholim-egyl mely veze Ábrah Ga Os Há Naftá Kézműsegélyző-egy n szám l iparo támogatásá tová leányegyl hitköz t ta érté gazdas tevékenysé f Kivá közü Elef Sán vármeg bizotts t aki fűrésztel ember kenyer Steinm Mó Kr Mec ma emb foglalkozt I Fruch Lá fűrésztele W malmá mun dolgoz hitköz körülbe 600, le költségvetés dolgoz Anyakön területé Középvi Alsóvi Leordi Petro Biszt Majsz Szacs Je Szelist Dragomérfal Kon Kisboc közsé tartozn Léleksz 50 csalá sz 9 Érdek h adókive ni hitközségb úgyh ta önkén adományai fede hitköz adminisztrációjá költsége hitköz tag n szám vet ré világháború közü 16 hal h halá hitköz jelenl vezetős Wo Elef Sán Fo Fisc elnök Silberh Ferdin pénztárn Tesz Sám Illov Ei számvizsgál Brett Litt Tal T felügye Fliegelm Sám hitközs tanács K Ic Mo gazdas felügye K Ad jótékonys felügye Steinm Móz Már Móz Fruch He Fisch Láz Kr Mec He Grünb Fere Weinber Ábrah Sala Meili Nis Emán St Lá elöljár Há Men főrab We Dá alrab Horov Bern Pol H kánto Fo Izi jegy

11435

CÍM Felső

SZÓC Felső Vi Máram hegyv e legnagy hagyományo leghíve ragasz hitközs Arán fi hitkö F mindö 1 ala Előz z cs la hitkö terüle 8 éve erőtelj megin külön vidéke z csal beözönl alap Gott Ábra F Po vol főrab hitközsé Günt Sá s Sátoraljaújhe 18 m 1 idej talmudt hír áll hitkö hata ar g tem fejlőd mut job mint 1859 ke né évt a templ épít templ építke költsé hitköz t a ö olykép e lefize temp ülőhe á vall nev m széle körö elterjesz célj hitkö rab jes alapít nemso megn Ta is valós bást felvi orthod hagyománya növendéke s me vidéke özönl e 600 hitkö kultur igénye kielégít cél D Ha h ny Ch Ka 1 léte eln Stein M Po Pin ezenk B Cholim-egy mel vez Ábra G O H Naft Kézműsegélyző-eg szá ipar támogatás tov leányegy hitkö t ért gazda tevékenys Kiv köz Ele Sá várme bizott ak fűrészte embe kenye Stein M K Me m em foglalkoz Fruc L fűrésztel malm mu dolgo hitkö körülb 600 l költségveté dolgo Anyakö terület Középv Alsóv Leord Petr Bisz Majs Szac J Szelis Dragomérfa Ko Kisbo közs tartoz Léleks 5 csal s Érde adókiv n hitközség úgy t önké adománya fed hitkö adminisztrációj költség hitkö ta szá ve r világhábor köz 1 ha hal hitkö jelen vezető W Ele Sá F Fis elnö Silber Ferdi pénztár Tes Sá Illo E számvizsgá Bret Lit Ta felügy Fliegel Sá hitköz tanác I M gazda felügy A jótékony felügy Stein Mó Má Mó Fruc H Fisc Lá K Me H Grün Fer Weinbe Ábra Sal Meil Ni Emá S L elöljá H Me főra W D alra Horo Ber Po kánt F Iz jeg

1143

CÍ Fels

SZÓ Fels V Mára hegy legnag hagyomány leghív ragas hitköz Ará f hitk mind al Elő c l hitk terül év erőtel megi külö vidék csa beözön ala Got Ábr P vo főra hitközs Gün S Sátoraljaújh 1 ide talmud hí ál hitk hat a te fejlő mu jo min 185 k n év temp épí temp építk költs hitkö olyké lefiz tem ülőh val ne szél kör elterjes cél hitk ra je alapí nems meg T i való bás felv ortho hagyomány növendék m vidék özön 60 hitk kultu igény kielégí cé H n C K lét el Stei P Pi ezen Cholim-eg me ve Ábr Naf Kézműsegélyző-e sz ipa támogatá to leányeg hitk ér gazd tevékeny Ki kö El S várm bizot a fűrészt emb keny Stei M e foglalko Fru fűrészte mal m dolg hitk körül 60 költségvet dolg Anyak terüle Közép Alsó Leor Pet Bis Maj Sza Szeli Dragomérf K Kisb köz tarto Lélek csa Érd adóki hitközsé úg önk adomány fe hitk adminisztráció költsé hitk t sz v világhábo kö h ha hitk jele vezet El S Fi eln Silbe Ferd pénztá Te S Ill számvizsg Bre Li T felüg Fliege S hitkö taná gazd felüg jótékon felüg Stei M M M Fru Fis L M Grü Fe Weinb Ábr Sa Mei N Em elölj M főr alr Hor Be P kán I je