11436.htm

CÍMSZÓ: Feltámadás

SZÓCIKK: "Feltámadás (héb.: techijasz hamészim). A halottak feltámadásáról szóló hit aránylag későn fejlődött ki a zsidóságban, még pedig parszi és görög hatás alatt, de aztán oly mély gyökereket eresztett, hogy ma már megbolygatni sem lehet az egész vallásrendszer megrendülésének, veszedelme nélkül. A F.-ról szóló hit belekerült a liturgiába is, még pedig a tizennyolc benedikcióba (sémone eszré:) «Dicsértessék Isten, aki megeleveníted a halottakat». Maimonidesz felvette a tizenhárom hitvallomásba és a zsidóság vallásának alapvető dogmájául fogadta el. A tizenhárom hitágazatról való vallomástétel (selós eszré ikkórim) a mindennapra eső vallásos observanciák közé tartozik és így minden vallásos zsidó a F.-ban való hitét is megerősíti minden reggel az istentisztelet keretében. A F. után való vágy először Jób könyvében jut kifejezésre (14. 13-15), sőt a masszoretikus szövegben (19, 25-26) az abban való hit is. Az ó-héber mentalitásra jellemző, hogy a nemzeti egység szenvedélyes várakozásában nem a halott ember, hanem a nemzet F.-ára gondoltak s Jeremiásnál (31. 29) s Ezékielnél (18) is az egyetemesség szerepel, sőt Jób reménységeinél is. A Zsoltárok felfogása szerint (99. 73) csupán a gonoszok lelke jut a Seólba, az igazságosaké egyenesen Istenhez. Jeremiás és Ezékiel szintén hasonló felfogásúak. A F. nacionalizmusa új kifejezésre jut a messianizmusban, melyet Jesája (26.19) fejez ki 330 körül Kr. e. Dániel próféta is a közös F.-ban reménykedik (1-2. 1-4), az ő könyve pedig az időszám. el. 165 körül keletkezett. Az eredeti zsidó fölfogás és bölcsesség tehát nem zárt ki a F.-ból senkit sem. Az apokrifák tovább fejlesztik a F. elméletét. Az (etióp) Enoch könyve pl. kidolgozza a Seólt, az alvilágot, amelynek négy osztálya közül három feltámad. A II. Makkabeusok szerint az egész zsidóság részesedik a F.-ban (6. 26.; 7. 9 - 36.; 14-46), viszont Enoch jelenései szerint csupán az igazságos érzületű izraeliták támadnak fel az égi királyságban. Némely Zsoltár azonban ellentmond ennek a koncepciónak s a F.-t lehetetlennek tartja (v. ö. 88. 10.; 115. 17). A szláv Enoch könyve a testi F.-t kizárja s csupán a lelkit ismeri el. Ugyanez a felfogásuk a Jubileumok könyvének (23. 31) és az Assumptio Mosisnak 10,9). A 49. és 73. Zsoltárok, az alexandriai zsidó írók, a Salamon Bölcsessége (3. 1-4.; 4. 7. 10), a IV. Makkabeusok ugyanezt vallják, Baruch Apokalypsise (49-51. 4) és II. Ezra (7. 32-37) Pedig kiterjesztik a F.-t az egész emberiségre. Mindezek az apokrif iratok a F. hitét a farizeusokra vezetik vissza (II. Makkab. 7. 9-36 ; 12. 43 - 44), ahol érvek vannak felhozva a szadduceusok ellen. A rabbinikus irodalomban a lélek halhatatlanságának hite fontosabb, mint a testi F., de hisznek a test F.-ában is (Szanhedrin 90b- 92b) a Bibliában előforduló, halottaknak tett ígéret alapján (Exod. 10. 4; Deut. 11. 9; Num. 18. h: Deut. 4. 4; 31, 16 ; 32. 39) és a jövő életre vonatkozó hasonló kijelentések miatt (Exod. 15. 1 ; Deut. 33. 6 ; Jós. 8. 30; Zsolt. 84. 5; Jesája 70, 8 Chullin 142a; Deut. 5. 16; 22. 17). A szadduceusok tagadták a F.-t (Josephus, Antiquitates XVIII. 1 § 4; u. a. De Bello Judaico II. 8. § 14. Apost. Csel. 23. 8; Szanhedrin 90b; Abot d' R. N. 5.), annál inkább vallották azt azonban a farizeusok, akik ezt a hitet bevitték a liturgiába is ahol máig változatlanul megmaradt, miután a farizeus teológusok alapvető hite volt. (Szanhedrin 10, 1; v. ö. Ábót 4, 22; Szóta 9, 15). Az esszénusok a farizeusokból kiválva, szintén ugyanígy hittek a F.-ban. A rabbik szerint Jób és Ézsau nem hittek benne (B. Batra 16a, b). «Aki nem hisz benne, az nem is fog részesedni abban», mondja a Talmud (Szanhedrin 90b). Igen elterjedt hit volt az is, hogy Elija és a Messiás fogják a halottakat feltámasztani s számos vita van a Talmudban akörül, hogy ki fog abban részesedni; legtöbbnyire az igazságos érzületűeket és életűeket részeltetik abban (Taánit 7a), mások csak a zsidókat, R. Jonathan szerint (Pirké R. Eliezer 34), az egész emberiség részesül a F.-ban, de az utolsó ítélet után a gonosz másodszor és örökre meg fog halni. Ugyanezt vallja az Új- Testamentum is (Luk. 14 14; 20. 35). A F. a zsidó messianizmusnak egy része (l. Messiás) s különösen a zsidóság mártírjai, akik a Törvényért haltak meg, részesednek abban (II. Makkab. 7.-6, 9, 23; Jalkut Jesája 26. 9; Midras Tehillim 17. 14; Sibyllinák 2. 85). Az «országot örökölni» bibliai és talmudi kifejezés egyértelmű a «jövő élet» fogalmával, minélfogva sokan a F.-t csupán a Szentföldre értelmezték. Az utolsó ítélet, melyet «második halál»-nak is neveznek a Targumok és próféták, a gonosztevőket végleg kipusztítja. (Toszefta Szanhedrin 13; Midras Tehillim 6. 1 ; 9. 15;. Az egész zsidó F.-i hit megegyezik abban, hogy csupán Isten műve a F. s ettől visszhangzik a zsidók naponkénti liturgiája is. Maimonides az egyébként nem dogmatizált Hitágazataiban (l. o.) az utolsót így szövegezte: «Szilárdan hiszem, hogy bekövetkezik a halottak F.-a akkor, amikor a Teremtőnek az tetszik, dicsértessék az Ő Neve». Szaádja gáon szintén fődoktrínának tartotta a F.-t «Emunot we-Deóth» c. vallásfilozófiái művében s véleményét a Szanhedrin 10. 1-re alapította. Chaszdai Crescas nem tartotta annak, sem Albo (XIV. és XV. sz.), bár hittek benne s úgy ők, mint Bachja, Kimchi, Isaac Aboab csak az erényes életűeket részeltetik benne, míg Abravanel és Menasse b. Izrael minden embert. Juda ha-Lévi a Cuzari-ban tisztán képletesnek fogja fel az egész F.-t. Irodalom, K. Kohler, Jew. Encycl. ; Hamburger, Real-encyclopedie f. Bibel u. Talmud ; Schürer, Gesch. d. jüdischen Volkes II.; Volz, Jüdische Eschatologie; Weber, Jüdische Theologie."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1436. címszó a lexikon => 272. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11436.htm

CÍMSZÓ: Feltámadás

SZÓCIKK: Feltámadás héb.: techijasz hamészim . A halottak feltámadásáról szóló hit aránylag későn fejlődött ki a zsidóságban, még pedig parszi és görög hatás alatt, de aztán oly mély gyökereket eresztett, hogy ma már megbolygatni sem lehet az egész vallásrendszer megrendülésének, veszedelme nélkül. A F.-ról szóló hit belekerült a liturgiába is, még pedig a tizennyolc benedikcióba sémone eszré: Dicsértessék Isten, aki megeleveníted a halottakat . Maimonidesz felvette a tizenhárom hitvallomásba és a zsidóság vallásának alapvető dogmájául fogadta el. A tizenhárom hitágazatról való vallomástétel selós eszré ikkórim a mindennapra eső vallásos observanciák közé tartozik és így minden vallásos zsidó a F.-ban való hitét is megerősíti minden reggel az istentisztelet keretében. A F. után való vágy először Jób könyvében jut kifejezésre 14. 13-15 , sőt a masszoretikus szövegben 19, 25-26 az abban való hit is. Az ó-héber mentalitásra jellemző, hogy a nemzeti egység szenvedélyes várakozásában nem a halott ember, hanem a nemzet F.-ára gondoltak s Jeremiásnál 31. 29 s Ezékielnél 18 is az egyetemesség szerepel, sőt Jób reménységeinél is. A Zsoltárok felfogása szerint 99. 73 csupán a gonoszok lelke jut a Seólba, az igazságosaké egyenesen Istenhez. Jeremiás és Ezékiel szintén hasonló felfogásúak. A F. nacionalizmusa új kifejezésre jut a messianizmusban, melyet Jesája 26.19 fejez ki 330 körül Kr. e. Dániel próféta is a közös F.-ban reménykedik 1-2. 1-4 , az ő könyve pedig az időszám. el. 165 körül keletkezett. Az eredeti zsidó fölfogás és bölcsesség tehát nem zárt ki a F.-ból senkit sem. Az apokrifák tovább fejlesztik a F. elméletét. Az etióp Enoch könyve pl. kidolgozza a Seólt, az alvilágot, amelynek négy osztálya közül három feltámad. A II. Makkabeusok szerint az egész zsidóság részesedik a F.-ban 6. 26.; 7. 9 - 36.; 14-46 , viszont Enoch jelenései szerint csupán az igazságos érzületű izraeliták támadnak fel az égi királyságban. Némely Zsoltár azonban ellentmond ennek a koncepciónak s a F.-t lehetetlennek tartja v. ö. 88. 10.; 115. 17 . A szláv Enoch könyve a testi F.-t kizárja s csupán a lelkit ismeri el. Ugyanez a felfogásuk a Jubileumok könyvének 23. 31 és az Assumptio Mosisnak 10,9 . A 49. és 73. Zsoltárok, az alexandriai zsidó írók, a Salamon Bölcsessége 3. 1-4.; 4. 7. 10 , a IV. Makkabeusok ugyanezt vallják, Baruch Apokalypsise 49-51. 4 és II. Ezra 7. 32-37 Pedig kiterjesztik a F.-t az egész emberiségre. Mindezek az apokrif iratok a F. hitét a farizeusokra vezetik vissza II. Makkab. 7. 9-36 ; 12. 43 - 44 , ahol érvek vannak felhozva a szadduceusok ellen. A rabbinikus irodalomban a lélek halhatatlanságának hite fontosabb, mint a testi F., de hisznek a test F.-ában is Szanhedrin 90b- 92b a Bibliában előforduló, halottaknak tett ígéret alapján Exod. 10. 4; Deut. 11. 9; Num. 18. h: Deut. 4. 4; 31, 16 ; 32. 39 és a jövő életre vonatkozó hasonló kijelentések miatt Exod. 15. 1 ; Deut. 33. 6 ; Jós. 8. 30; Zsolt. 84. 5; Jesája 70, 8 Chullin 142a; Deut. 5. 16; 22. 17 . A szadduceusok tagadták a F.-t Josephus, Antiquitates XVIII. 1 § 4; u. a. De Bello Judaico II. 8. § 14. Apost. Csel. 23. 8; Szanhedrin 90b; Abot d' R. N. 5. , annál inkább vallották azt azonban a farizeusok, akik ezt a hitet bevitték a liturgiába is ahol máig változatlanul megmaradt, miután a farizeus teológusok alapvető hite volt. Szanhedrin 10, 1; v. ö. Ábót 4, 22; Szóta 9, 15 . Az esszénusok a farizeusokból kiválva, szintén ugyanígy hittek a F.-ban. A rabbik szerint Jób és Ézsau nem hittek benne B. Batra 16a, b . Aki nem hisz benne, az nem is fog részesedni abban , mondja a Talmud Szanhedrin 90b . Igen elterjedt hit volt az is, hogy Elija és a Messiás fogják a halottakat feltámasztani s számos vita van a Talmudban akörül, hogy ki fog abban részesedni; legtöbbnyire az igazságos érzületűeket és életűeket részeltetik abban Taánit 7a , mások csak a zsidókat, R. Jonathan szerint Pirké R. Eliezer 34 , az egész emberiség részesül a F.-ban, de az utolsó ítélet után a gonosz másodszor és örökre meg fog halni. Ugyanezt vallja az Új- Testamentum is Luk. 14 14; 20. 35 . A F. a zsidó messianizmusnak egy része l. Messiás s különösen a zsidóság mártírjai, akik a Törvényért haltak meg, részesednek abban II. Makkab. 7.-6, 9, 23; Jalkut Jesája 26. 9; Midras Tehillim 17. 14; Sibyllinák 2. 85 . Az országot örökölni bibliai és talmudi kifejezés egyértelmű a jövő élet fogalmával, minélfogva sokan a F.-t csupán a Szentföldre értelmezték. Az utolsó ítélet, melyet második halál -nak is neveznek a Targumok és próféták, a gonosztevőket végleg kipusztítja. Toszefta Szanhedrin 13; Midras Tehillim 6. 1 ; 9. 15;. Az egész zsidó F.-i hit megegyezik abban, hogy csupán Isten műve a F. s ettől visszhangzik a zsidók naponkénti liturgiája is. Maimonides az egyébként nem dogmatizált Hitágazataiban l. o. az utolsót így szövegezte: Szilárdan hiszem, hogy bekövetkezik a halottak F.-a akkor, amikor a Teremtőnek az tetszik, dicsértessék az Ő Neve . Szaádja gáon szintén fődoktrínának tartotta a F.-t Emunot we-Deóth c. vallásfilozófiái művében s véleményét a Szanhedrin 10. 1-re alapította. Chaszdai Crescas nem tartotta annak, sem Albo XIV. és XV. sz. , bár hittek benne s úgy ők, mint Bachja, Kimchi, Isaac Aboab csak az erényes életűeket részeltetik benne, míg Abravanel és Menasse b. Izrael minden embert. Juda ha-Lévi a Cuzari-ban tisztán képletesnek fogja fel az egész F.-t. Irodalom, K. Kohler, Jew. Encycl. ; Hamburger, Real-encyclopedie f. Bibel u. Talmud ; Schürer, Gesch. d. jüdischen Volkes II.; Volz, Jüdische Eschatologie; Weber, Jüdische Theologie.

11436.ht

CÍMSZÓ Feltámadá

SZÓCIKK Feltámadá héb. techijas hamészi halotta feltámadásáró szól hi arányla késő fejlődöt k zsidóságban mé pedi parsz é görö hatá alatt d aztá ol mél gyökereke eresztett hog m má megbolygatn se lehe a egés vallásrendsze megrendülésének veszedelm nélkül F.-ró szól hi belekerül liturgiáb is mé pedi tizennyol benedikciób sémon eszré Dicsértessé Isten ak megeleveníte halottaka Maimonides felvett tizenháro hitvallomásb é zsidósá vallásána alapvet dogmájáu fogadt el tizenháro hitágazatró val vallomástéte seló eszr ikkóri mindennapr es valláso observanciá köz tartozi é íg minde valláso zsid F.-ba val hité i megerősít minde regge a istentisztele keretében F utá val vág előszö Jó könyvébe ju kifejezésr 14 13-1 ső masszoretiku szövegbe 19 25-2 a abba val hi is A ó-hébe mentalitásr jellemző hog nemzet egysé szenvedélye várakozásába ne halot ember hane nemze F.-ár gondolta Jeremiásná 31 2 Ezékielné 1 i a egyetemessé szerepel ső Jó reménységeiné is Zsoltáro felfogás szerin 99 7 csupá gonoszo lelk ju Seólba a igazságosak egyenese Istenhez Jeremiá é Ezékie szinté hasonl felfogásúak F nacionalizmus ú kifejezésr ju messianizmusban melye Jesáj 26.1 feje k 33 körü Kr e Dánie prófét i közö F.-ba reménykedi 1-2 1- a könyv pedi a időszám el 16 körü keletkezett A eredet zsid fölfogá é bölcsessé tehá ne zár k F.-bó senki sem A apokrifá továb fejleszti F elméletét A etió Enoc könyv pl kidolgozz Seólt a alvilágot amelyne nég osztály közü háro feltámad II Makkabeuso szerin a egés zsidósá részesedi F.-ba 6 26. 7 36. 14-4 viszon Enoc jelenése szerin csupá a igazságo érzület izraelitá támadna fe a ég királyságban Némel Zsoltá azonba ellentmon enne koncepcióna F.- lehetetlenne tartj v ö 88 10. 115 1 szlá Enoc könyv test F.- kizárj csupá lelki ismer el Ugyane felfogásu Jubileumo könyvéne 23 3 é a Assumpti Mosisna 10, 49 é 73 Zsoltárok a alexandria zsid írók Salamo Bölcsesség 3 1-4. 4 7 1 IV Makkabeuso ugyanez vallják Baruc Apokalypsis 49-51 é II Ezr 7 32-3 Pedi kiterjeszti F.- a egés emberiségre Mindeze a apokri irato F hité farizeusokr vezeti vissz II Makkab 7 9-3 12 4 4 aho érve vanna felhozv szadduceuso ellen rabbiniku irodalomba léle halhatatlanságána hit fontosabb min test F. d hiszne tes F.-ába i Szanhedri 90b 92 Bibliába előforduló halottakna tet ígére alapjá Exod 10 4 Deut 11 9 Num 18 h Deut 4 4 31 1 32 3 é jöv életr vonatkoz hasonl kijelentése miat Exod 15 Deut 33 Jós 8 30 Zsolt 84 5 Jesáj 70 Chulli 142a Deut 5 16 22 1 szadduceuso tagadtá F.- Josephus Antiquitate XVIII 4 u a D Bell Judaic II 8 14 Apost Csel 23 8 Szanhedri 90b Abo d R N 5 anná inkáb vallottá az azonba farizeusok aki ez hite bevitté liturgiáb i aho mái változatlanu megmaradt miutá farizeu teológuso alapvet hit volt Szanhedri 10 1 v ö Ábó 4 22 Szót 9 1 A esszénuso farizeusokbó kiválva szinté ugyaníg hitte F.-ban rabbi szerin Jó é Ézsa ne hitte benn B Batr 16a Ak ne his benne a ne i fo részesedn abba mondj Talmu Szanhedri 90 Ige elterjed hi vol a is hog Elij é Messiá fogjá halottaka feltámasztan számo vit va Talmudba akörül hog k fo abba részesedni legtöbbnyir a igazságo érzületűeke é életűeke részelteti abba Taáni 7 máso csa zsidókat R Jonatha szerin Pirk R Elieze 3 a egés emberisé részesü F.-ban d a utols ítéle utá gonos másodszo é örökr me fo halni Ugyanez vallj a Új Testamentu i Luk 1 14 20 3 F zsid messianizmusna eg rész l Messiá különöse zsidósá mártírjai aki Törvényér halta meg részesedne abba II Makkab 7.-6 9 23 Jalku Jesáj 26 9 Midra Tehilli 17 14 Sibylliná 2 8 A országo örököln biblia é talmud kifejezé egyértelm jöv éle fogalmával minélfogv soka F.- csupá Szentföldr értelmezték A utols ítélet melye másodi halá -na i nevezne Targumo é próféták gonosztevőke végle kipusztítja Toszeft Szanhedri 13 Midra Tehilli 6 9 15; A egés zsid F.- hi megegyezi abban hog csupá Iste műv F ettő visszhangzi zsidó naponként liturgiáj is Maimonide a egyébkén ne dogmatizál Hitágazataiba l o a utolsó íg szövegezte Szilárda hiszem hog bekövetkezi halotta F.- akkor amiko Teremtőne a tetszik dicsértessé a Nev Szaádj gáo szinté fődoktrínána tartott F.- Emuno we-Deót c vallásfilozófiá művébe véleményé Szanhedri 10 1-r alapította Chaszda Cresca ne tartott annak se Alb XIV é XV sz bá hitte benn úg ők min Bachja Kimchi Isaa Aboa csa a erénye életűeke részelteti benne mí Abravane é Menass b Izrae minde embert Jud ha-Lév Cuzari-ba tisztá képletesne fogj fe a egés F.-t Irodalom K Kohler Jew Encycl Hamburger Real-encyclopedi f Bibe u Talmu Schürer Gesch d jüdische Volke II. Volz Jüdisch Eschatologie Weber Jüdisch Theologie

11436.h

CÍMSZ Feltámad

SZÓCIK Feltámad héb techija hamész halott feltámadásár szó h arányl kés fejlődö zsidóságba m ped pars gör hat alat azt o mé gyökerek eresztet ho m megbolygat s leh egé vallásrendsz megrendüléséne veszedel nélkü F.-r szó h belekerü liturgiá i m ped tizennyo benedikció sémo eszr Dicsértess Iste a megelevenít halottak Maimonide felvet tizenhár hitvallomás zsidós vallásán alapve dogmájá fogad e tizenhár hitágazatr va vallomástét sel esz ikkór mindennap e vallás observanci kö tartoz í mind vallás zsi F.-b va hit megerősí mind regg istentisztel keretébe ut va vá elősz J könyvéb j kifejezés 1 13- s masszoretik szövegb 1 25- abb va h i ó-héb mentalitás jellemz ho nemze egys szenvedély várakozásáb n halo embe han nemz F.-á gondolt Jeremiásn 3 Ezékieln egyetemess szerepe s J reménységein i Zsoltár felfogá szeri 9 csup gonosz lel j Seólb igazságosa egyenes Istenhe Jeremi Ezéki szint hason felfogásúa nacionalizmu kifejezés j messianizmusba mely Jesá 26. fej 3 kör K Dáni prófé köz F.-b reményked 1- 1 köny ped időszá e 1 kör keletkezet erede zsi fölfog bölcsess teh n zá F.-b senk se apokrif tová fejleszt elméleté eti Eno köny p kidolgoz Seól alvilágo amelyn né osztál köz hár feltáma I Makkabeus szeri egé zsidós részesed F.-b 26 36 14- viszo Eno jelenés szeri csup igazság érzüle izraelit támadn f é királyságba Néme Zsolt azonb ellentmo enn koncepción F. lehetetlenn tart 8 10 11 szl Eno köny tes F. kizár csup lelk isme e Ugyan felfogás Jubileum könyvén 2 Assumpt Mosisn 10 4 7 Zsoltáro alexandri zsi író Salam Bölcsessé 1-4 I Makkabeus ugyane valljá Baru Apokalypsi 49-5 I Ez 32- Ped kiterjeszt F. egé emberiségr Mindez apokr irat hit farizeusok vezet viss I Makka 9- 1 ah érv vann felhoz szadduceus elle rabbinik irodalomb lél halhatatlanságán hi fontosab mi tes F hiszn te F.-áb Szanhedr 90 9 Bibliáb előfordul halottakn te ígér alapj Exo 1 Deu 1 Nu 1 Deu 3 3 jö élet vonatko hason kijelentés mia Exo 1 Deu 3 Jó 3 Zsol 8 Jesá 7 Chull 142 Deu 1 2 szadduceus tagadt F. Josephu Antiquitat XVII Bel Judai I 1 Apos Cse 2 Szanhedr 90 Ab ann inká vallott a azonb farizeuso ak e hit bevitt liturgiá ah má változatlan megmarad miut farize teológus alapve hi vol Szanhedr 1 Áb 2 Szó esszénus farizeusokb kiválv szint ugyaní hitt F.-ba rabb szeri J Ézs n hitt ben Bat 16 A n hi benn n f részesed abb mond Talm Szanhedr 9 Ig elterje h vo i ho Eli Messi fogj halottak feltámaszta szám vi v Talmudb akörü ho f abb részesedn legtöbbnyi igazság érzületűek életűek részeltet abb Taán más cs zsidóka Jonath szeri Pir Eliez egé emberis részes F.-ba utol ítél ut gono másodsz örök m f haln Ugyane vall Ú Testament Lu 1 2 zsi messianizmusn e rés Messi különös zsidós mártírja ak Törvényé halt me részesedn abb I Makka 7.- 2 Jalk Jesá 2 Midr Tehill 1 1 Sibyllin ország örököl bibli talmu kifejez egyértel jö él fogalmáva minélfog sok F. csup Szentföld értelmezté utol ítéle mely másod hal -n nevezn Targum prófétá gonosztevők végl kipusztítj Toszef Szanhedr 1 Midr Tehill 15 egé zsi F. h megegyez abba ho csup Ist mű ett visszhangz zsid naponkén liturgiá i Maimonid egyébké n dogmatizá Hitágazataib utols í szövegezt Szilárd hisze ho bekövetkez halott F. akko amik Teremtőn tetszi dicsértess Ne Szaád gá szint fődoktrínán tartot F. Emun we-Deó vallásfilozófi művéb vélemény Szanhedr 1 1- alapított Chaszd Cresc n tartot anna s Al XI X s b hitt ben ú ő mi Bachj Kimch Isa Abo cs erény életűek részeltet benn m Abravan Menas Izra mind ember Ju ha-Lé Cuzari-b tiszt képletesn fog f egé F.- Irodalo Kohle Je Encyc Hamburge Real-encycloped Bib Talm Schüre Gesc jüdisch Volk II Vol Jüdisc Eschatologi Webe Jüdisc Theologi

11436.

CÍMS Feltáma

SZÓCI Feltáma hé techij hamés halot feltámadásá sz arány ké fejlőd zsidóságb pe par gö ha ala az m gyökere ereszte h megbolyga le eg vallásrends megrendülésén veszede nélk F.- sz beleker liturgi pe tizenny benedikci sém esz Dicsértes Ist megelevení halotta Maimonid felve tizenhá hitvallomá zsidó vallásá alapv dogmáj foga tizenhá hitágazat v vallomásté se es ikkó mindenna vallá observanc k tarto min vallá zs F.- v hi megerős min reg istentiszte keretéb u v v elős könyvé kifejezé 13 masszoreti szöveg 25 ab v ó-hé mentalitá jellem h nemz egy szenvedél várakozásá hal emb ha nem F.- gondol Jeremiás Ezékiel egyetemes szerep reménységei Zsoltá felfog szer csu gonos le Seól igazságos egyene Istenh Jerem Ezék szin haso felfogású nacionalizm kifejezé messianizmusb mel Jes 26 fe kö Dán próf kö F.- reményke 1 kön pe idősz kö keletkeze ered zs fölfo bölcses te z F.- sen s apokri tov fejlesz elmélet et En kön kidolgo Seó alvilág amely n osztá kö há feltám Makkabeu szer eg zsidó részese F.- 2 3 14 visz En jelené szer csu igazsá érzül izraeli támad királyságb Ném Zsol azon ellentm en koncepció F lehetetlen tar 1 1 sz En kön te F kizá csu lel ism Ugya felfogá Jubileu könyvé Assump Mosis 1 Zsoltár alexandr zs ír Sala Bölcsess 1- Makkabeu ugyan vallj Bar Apokalyps 49- E 32 Pe kiterjesz F eg emberiség Minde apok ira hi farizeuso veze vis Makk 9 a ér van felho szadduceu ell rabbini irodalom lé halhatatlanságá h fontosa m te hisz t F.-á Szanhed 9 Bibliá előfordu halottak t ígé alap Ex De N De j éle vonatk haso kijelenté mi Ex De J Zso Jes Chul 14 De szadduceu tagad F Joseph Antiquita XVI Be Juda Apo Cs Szanhed 9 A an ink vallot azon farizeus a hi bevit liturgi a m változatla megmara miu fariz teológu alapv h vo Szanhed Á Sz esszénu farizeusok kivál szin ugyan hit F.-b rab szer Éz hit be Ba 1 h ben részese ab mon Tal Szanhed I elterj v h El Mess fog halotta feltámaszt szá v Talmud akör h ab részesed legtöbbny igazsá érzületűe életűe részelte ab Taá má c zsidók Jonat szer Pi Elie eg emberi része F.-b uto íté u gon másods örö hal Ugyan val Testamen L zs messianizmus ré Mess különö zsidó mártírj a Törvény hal m részesed ab Makk 7. Jal Jes Mid Tehil Sibylli orszá örökö bibl talm kifeje egyérte j é fogalmáv minélfo so F csu Szentföl értelmezt uto ítél mel máso ha - nevez Targu prófét gonosztevő vég kipusztít Tosze Szanhed Mid Tehil 1 eg zs F megegye abb h csu Is m et visszhang zsi naponké liturgi Maimoni egyébk dogmatiz Hitágazatai utol szövegez Szilár hisz h bekövetke halot F akk ami Teremtő tetsz dicsértes N Szaá g szin fődoktríná tarto F Emu we-De vallásfilozóf művé vélemén Szanhed 1 alapítot Chasz Cres tarto ann A X hit be m Bach Kimc Is Ab c erén életűe részelte ben Abrava Mena Izr min embe J ha-L Cuzari- tisz képletes fo eg F. Irodal Kohl J Ency Hamburg Real-encyclope Bi Tal Schür Ges jüdisc Vol I Vo Jüdis Eschatolog Web Jüdis Theolog

11436

CÍM Feltám

SZÓC Feltám h techi hamé halo feltámadás s arán k fejlő zsidóság p pa g h al a gyöker ereszt megbolyg l e vallásrend megrendülésé veszed nél F. s beleke liturg p tizenn benedikc sé es Dicsérte Is megeleven halott Maimoni felv tizenh hitvallom zsid vallás alap dogmá fog tizenh hitágaza vallomást s e ikk mindenn vall observan tart mi vall z F. h megerő mi re istentiszt kereté elő könyv kifejez 1 masszoret szöve 2 a ó-h mentalit jelle nem eg szenvedé várakozás ha em h ne F. gondo Jeremiá Ezékie egyeteme szere reménysége Zsolt felfo sze cs gono l Seó igazságo egyen Isten Jere Ezé szi has felfogás nacionaliz kifejez messianizmus me Je 2 f k Dá pró k F. reményk kö p idős k keletkez ere z fölf bölcse t F. se apokr to fejles elméle e E kö kidolg Se alvilá amel oszt k h feltá Makkabe sze e zsid részes F. 1 vis E jelen sze cs igazs érzü izrael táma királyság Né Zso azo ellent e koncepci lehetetle ta s E kö t kiz cs le is Ugy felfog Jubile könyv Assum Mosi Zsoltá alexand z í Sal Bölcses 1 Makkabe ugya vall Ba Apokalyp 49 3 P kiterjes e emberisé Mind apo ir h farizeus vez vi Mak é va felh szadduce el rabbin irodalo l halhatatlanság fontos t his F.- Szanhe Bibli előford halotta íg ala E D D él vonat has kijelent m E D Zs Je Chu 1 D szadduce taga Josep Antiquit XV B Jud Ap C Szanhe a in vallo azo farizeu h bevi liturg változatl megmar mi fari teológ alap v Szanhe S esszén farizeuso kivá szi ugya hi F.- ra sze É hi b B be részes a mo Ta Szanhe elter E Mes fo halott feltámasz sz Talmu akö a részese legtöbbn igazs érzületű életű részelt a Ta m zsidó Jona sze P Eli e ember rész F.- ut ít go másod ör ha Ugya va Testame z messianizmu r Mes külön zsid mártír Törvén ha részese a Mak 7 Ja Je Mi Tehi Sibyll orsz örök bib tal kifej egyért fogalmá minélf s cs Szentfö értelmez ut íté me más h neve Targ prófé gonosztev vé kipusztí Tosz Szanhe Mi Tehi e z megegy ab cs I e visszhan zs naponk liturg Maimon egyéb dogmati Hitágazata uto szövege Szilá his bekövetk halo ak am Teremt tets dicsérte Sza szi fődoktrín tart Em we-D vallásfilozó műv vélemé Szanhe alapíto Chas Cre tart an hi b Bac Kim I A eré életű részelt be Abrav Men Iz mi emb ha- Cuzari tis képlete f e F Iroda Koh Enc Hambur Real-encyclop B Ta Schü Ge jüdis Vo V Jüdi Eschatolo We Jüdi Theolo

1143

CÍ Feltá

SZÓ Feltá tech ham hal feltámadá ará fejl zsidósá p a gyöke eresz megboly vallásren megrendülés vesze né F belek litur tizen benedik s e Dicsért I megeleve halot Maimon fel tizen hitvallo zsi vallá ala dogm fo tizen hitágaz vallomás ik minden val observa tar m val F meger m r istentisz keret el köny kifeje masszore szöv ó- mentali jell ne e szenved várakozá h e n F gond Jeremi Ezéki egyetem szer reménység Zsol felf sz c gon Se igazság egye Iste Jer Ez sz ha felfogá nacionali kifeje messianizmu m J D pr F remény k idő keletke er föl bölcs F s apok t fejle elmél k kidol S alvil ame osz felt Makkab sz zsi része F vi jele sz c igaz érz izrae tám királysá N Zs az ellen koncepc lehetetl t k ki c l i Ug felfo Jubil köny Assu Mos Zsolt alexan Sa Bölcse Makkab ugy val B Apokaly 4 kiterje emberis Min ap i farizeu ve v Ma v fel szadduc e rabbi irodal halhatatlansá fonto hi F. Szanh Bibl előfor halott í al é vona ha kijelen Z J Ch szadduc tag Jose Antiqui X Ju A Szanh i vall az farize bev litur változat megma m far teoló ala Szanh esszé farizeus kiv sz ugy h F. r sz h b része m T Szanh elte Me f halot feltámas s Talm ak részes legtöbb igaz érzület élet részel T zsid Jon sz El embe rés F. u í g máso ö h Ugy v Testam messianizm Me külö zsi mártí Törvé h részes Ma J J M Teh Sibyl ors örö bi ta kife egyér fogalm minél c Szentf értelme u ít m má nev Tar próf gonoszte v kipuszt Tos Szanh M Teh megeg a c visszha z napon litur Maimo egyé dogmat Hitágazat ut szöveg Szil hi bekövet hal a a Terem tet dicsért Sz sz fődoktrí tar E we- vallásfiloz mű vélem Szanh alapít Cha Cr tar a h Ba Ki er élet részel b Abra Me I m em ha Cuzar ti képlet Irod Ko En Hambu Real-encyclo T Sch G jüdi V Jüd Eschatol W Jüd Theol