11438.htm

CÍMSZÓ: Felvett vallás

SZÓCIKK: "Felvett vallás. A pogány korok, megtérítettjei vettek fel különböző vallásokat. Így vették fel a zsidó vallást a kozárok (l. o.) is még ősi hazájukban. A magyar honfoglalás után az új hazában megtelepedett kozárok F.-a még mindig igen sok tekintetben különbözött a született zsidók öröklött vallási szokásaitól. A vándor, harcos és nyugtalan vérű kozár zsidók vallási szokásai csak a külsőségekre szorítkoztak. A megkötött és szigora vallásos gyakorlatokat már életkörülményeik; miatt sem végezhették, így nem ünnepelték meg a szombatot sem és a mindennapos munkát akkor is változatlanul folytatták. 1050 körül még ezek a szokások éltek. A zsidó tudomány is teljesen ismeretlen maradt előttük. Ez a vallásos közöny több esetben váltott ki rendkívüli intézkedéseket a külföldön élő teológiai tekintélyek részéről, de mindig eredmény nélkül."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1438. címszó a lexikon => 273. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11438.htm

CÍMSZÓ: Felvett vallás

SZÓCIKK: Felvett vallás. A pogány korok, megtérítettjei vettek fel különböző vallásokat. Így vették fel a zsidó vallást a kozárok l. o. is még ősi hazájukban. A magyar honfoglalás után az új hazában megtelepedett kozárok F.-a még mindig igen sok tekintetben különbözött a született zsidók öröklött vallási szokásaitól. A vándor, harcos és nyugtalan vérű kozár zsidók vallási szokásai csak a külsőségekre szorítkoztak. A megkötött és szigora vallásos gyakorlatokat már életkörülményeik; miatt sem végezhették, így nem ünnepelték meg a szombatot sem és a mindennapos munkát akkor is változatlanul folytatták. 1050 körül még ezek a szokások éltek. A zsidó tudomány is teljesen ismeretlen maradt előttük. Ez a vallásos közöny több esetben váltott ki rendkívüli intézkedéseket a külföldön élő teológiai tekintélyek részéről, de mindig eredmény nélkül.

11438.ht

CÍMSZÓ Felvet vallá

SZÓCIKK Felvet vallás pogán korok megtérítettje vette fe különböz vallásokat Íg vetté fe zsid vallás kozáro l o i mé ős hazájukban magya honfoglalá utá a ú hazába megtelepedet kozáro F.- mé mindi ige so tekintetbe különbözöt születet zsidó öröklöt vallás szokásaitól vándor harco é nyugtala vér kozá zsidó vallás szokása csa külsőségekr szorítkoztak megkötöt é szigor valláso gyakorlatoka má életkörülményeik miat se végezhették íg ne ünnepelté me szombato se é mindennapo munká akko i változatlanu folytatták 105 körü mé eze szokáso éltek zsid tudomán i teljese ismeretle marad előttük E valláso közön töb esetbe váltot k rendkívül intézkedéseke külföldö él teológia tekintélye részéről d mindi eredmén nélkül

11438.h

CÍMSZ Felve vall

SZÓCIK Felve vallá pogá koro megtérítettj vett f különbö vallásoka Í vett f zsi vallá kozár m ő hazájukba magy honfoglal ut hazáb megtelepede kozár F. m mind ig s tekintetb különbözö születe zsid öröklö vallá szokásaitó vándo harc nyugtal vé koz zsid vallá szokás cs külsőségek szorítkozta megkötö szigo vallás gyakorlatok m életkörülményei mia s végezhetté í n ünnepelt m szombat s mindennap munk akk változatlan folytattá 10 kör m ez szokás élte zsi tudomá teljes ismeretl mara előttü vallás közö tö esetb válto rendkívü intézkedések külföld é teológi tekintély részérő mind eredmé nélkü

11438.

CÍMS Felv val

SZÓCI Felv vall pog kor megtérített vet különb vallások vet zs vall kozá hazájukb mag honfogla u hazá megteleped kozá F min i tekintet különböz szület zsi örökl vall szokásait vánd har nyugta v ko zsi vall szoká c külsősége szorítkozt megköt szig vallá gyakorlato életkörülménye mi végezhett ünnepel szomba mindenna mun ak változatla folytatt 1 kö e szoká élt zs tudom telje ismeret mar előtt vallá köz t eset vált rendkív intézkedése külföl teológ tekintél részér min eredm nélk

11438

CÍM Fel va

SZÓC Fel val po ko megtérítet ve külön valláso ve z val koz hazájuk ma honfogl haz megtelepe koz mi tekinte különbö szüle zs örök val szokásai ván ha nyugt k zs val szok külsőség szorítkoz megkö szi vall gyakorlat életkörülmény m végezhet ünnepe szomb mindenn mu a változatl folytat k szok él z tudo telj ismere ma előt vall kö ese vál rendkí intézkedés külfö teoló tekinté részé mi ered nél

1143

CÍ Fe v

SZÓ Fe va p k megtéríte v külö vallás v va ko hazáju m honfog ha megtelep ko m tekint különb szül z örö va szokása vá h nyug z va szo külsősé szorítko megk sz val gyakorla életkörülmén végezhe ünnep szom minden m változat folyta szo é tud tel ismer m elő val k es vá rendk intézkedé külf teol tekint rész m ere né