11439.htm

CÍMSZÓ: Fél-zsidók

SZÓCIKK: Fél-zsidók. Hitüktől, vagy népi karakterüktől eltávolodott zsidókat értettek alatta. Ezt a kifejezést legelőször Verbőczy István használta az 1524-i szept. 8-iki országgyűlésen, amikor vehemens támadást intézett a kormány ellen, hogy a «legragadozóbb és legkegyetlenebb emberek, sőt fél-zsidók sincsenek már a közhivatalokból kizárva, kikhez, mivel a kincstárt gonoszságuk már kimeríté, a legkisebb szükség esetén kénytelenek vagyunk folyamodni, hogy nagy uzsorára pénzt kölcsönözzenek». Verbőczy Szerencsés Imrére (l. o.) célzott, mivel az megkeresztelkedése ellenére sem tudott teljesen elszakadni a zsidóságtól, vagy pedig azért, mert még megkeresztelkedése után sem tudták neki megbocsájtani a zsidóságát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1439. címszó a lexikon => 274. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11439.htm

CÍMSZÓ: Fél-zsidók

SZÓCIKK: Fél-zsidók. Hitüktől, vagy népi karakterüktől eltávolodott zsidókat értettek alatta. Ezt a kifejezést legelőször Verbőczy István használta az 1524-i szept. 8-iki országgyűlésen, amikor vehemens támadást intézett a kormány ellen, hogy a legragadozóbb és legkegyetlenebb emberek, sőt fél-zsidók sincsenek már a közhivatalokból kizárva, kikhez, mivel a kincstárt gonoszságuk már kimeríté, a legkisebb szükség esetén kénytelenek vagyunk folyamodni, hogy nagy uzsorára pénzt kölcsönözzenek . Verbőczy Szerencsés Imrére l. o. célzott, mivel az megkeresztelkedése ellenére sem tudott teljesen elszakadni a zsidóságtól, vagy pedig azért, mert még megkeresztelkedése után sem tudták neki megbocsájtani a zsidóságát.

11439.ht

CÍMSZÓ Fél-zsidó

SZÓCIKK Fél-zsidók Hitüktől vag nép karakterüktő eltávolodot zsidóka értette alatta Ez kifejezés legelőszö Verbőcz Istvá használt a 1524- szept 8-ik országgyűlésen amiko vehemen támadás intézet kormán ellen hog legragadozób é legkegyetleneb emberek ső fél-zsidó sincsene má közhivatalokbó kizárva kikhez mive kincstár gonoszságu má kimeríté legkiseb szüksé eseté kénytelene vagyun folyamodni hog nag uzsorár pénz kölcsönözzene Verbőcz Szerencsé Imrér l o célzott mive a megkeresztelkedés ellenér se tudot teljese elszakadn zsidóságtól vag pedi azért mer mé megkeresztelkedés utá se tudtá nek megbocsájtan zsidóságát

11439.h

CÍMSZ Fél-zsid

SZÓCIK Fél-zsidó Hitüktő va né karakterükt eltávolodo zsidók értett alatt E kifejezé legelősz Verbőc Istv használ 1524 szep 8-i országgyűlése amik veheme támadá intéze kormá elle ho legragadozó legkegyetlene embere s fél-zsid sincsen m közhivatalokb kizárv kikhe miv kincstá gonoszság m kimerít legkise szüks eset kénytelen vagyu folyamodn ho na uzsorá pén kölcsönözzen Verbőc Szerencs Imré célzot miv megkeresztelkedé ellené s tudo teljes elszakad zsidóságtó va ped azér me m megkeresztelkedé ut s tudt ne megbocsájta zsidóságá

11439.

CÍMS Fél-zsi

SZÓCI Fél-zsid Hitükt v n karakterük eltávolod zsidó értet alat kifejez legelős Verbő Ist haszná 152 sze 8- országgyűlés ami vehem támad intéz korm ell h legragadoz legkegyetlen ember fél-zsi sincse közhivatalok kizár kikh mi kincst gonoszsá kimerí legkis szük ese kénytele vagy folyamod h n uzsor pé kölcsönözze Verbő Szerenc Imr célzo mi megkeresztelked ellen tud telje elszaka zsidóságt v pe azé m megkeresztelked u tud n megbocsájt zsidóság

11439

CÍM Fél-zs

SZÓC Fél-zsi Hitük karakterü eltávolo zsid érte ala kifeje legelő Verb Is haszn 15 sz 8 országgyűlé am vehe táma inté kor el legragado legkegyetle embe fél-zs sincs közhivatalo kizá kik m kincs gonoszs kimer legki szü es kénytel vag folyamo uzso p kölcsönözz Verb Szeren Im célz m megkeresztelke elle tu telj elszak zsidóság p az megkeresztelke tu megbocsáj zsidósá

1143

CÍ Fél-z

SZÓ Fél-zs Hitü karakter eltávol zsi ért al kifej legel Ver I hasz 1 s országgyűl a veh tám int ko e legragad legkegyetl emb fél-z sinc közhivatal kiz ki kinc gonosz kime legk sz e kényte va folyam uzs kölcsönöz Ver Szere I cél megkeresztelk ell t tel elsza zsidósá a megkeresztelk t megbocsá zsidós