11442.htm

CÍMSZÓ: Fenichel

SZEMÉLYNÉV: Fenichel Sámuel

SZÓCIKK: Fenichel Sámuel, ornitológus és utazó, szül. Nagyenyeden, megh. Új-Guineában 1893. Szülővárosának ref. kollégiumában tanult s Herepey Károly és Csató János vezették be a természettudományokba. Dacára gyenge szervezetének és tüdőbetegségének, előbb a Dobrudzsa mocsarait kutatta fel zoológiái szempontból, majd Új-Guineába ment rendkívül nehéz viszonyok között. Itt tizennégy hónap alatt 206, részben ismeretlen madárfajt gyűjtött és preparált, ezenkívül több, mint tízezer pillangót és bogarat. Kutatásainak csak korai halála vetett véget. Hermán Ottó az Aquila c. folyóiratban emlékezett meg róla s azt állítja, hogy Kőrösi-Csoma S. óta nem volt magyar tudós, aki oly nehéz viszonyok közt annyit el tudott volna érni tudományos céljaiból, mint F.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1442. címszó a lexikon => 274. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11442.htm

CÍMSZÓ: Fenichel

SZEMÉLYNÉV: Fenichel Sámuel

SZÓCIKK: Fenichel Sámuel, ornitológus és utazó, szül. Nagyenyeden, megh. Új-Guineában 1893. Szülővárosának ref. kollégiumában tanult s Herepey Károly és Csató János vezették be a természettudományokba. Dacára gyenge szervezetének és tüdőbetegségének, előbb a Dobrudzsa mocsarait kutatta fel zoológiái szempontból, majd Új-Guineába ment rendkívül nehéz viszonyok között. Itt tizennégy hónap alatt 206, részben ismeretlen madárfajt gyűjtött és preparált, ezenkívül több, mint tízezer pillangót és bogarat. Kutatásainak csak korai halála vetett véget. Hermán Ottó az Aquila c. folyóiratban emlékezett meg róla s azt állítja, hogy Kőrösi-Csoma S. óta nem volt magyar tudós, aki oly nehéz viszonyok közt annyit el tudott volna érni tudományos céljaiból, mint F.

11442.ht

CÍMSZÓ Feniche

SZEMÉLYNÉV Feniche Sámue

SZÓCIKK Feniche Sámuel ornitológu é utazó szül Nagyenyeden megh Új-Guineába 1893 Szülővárosána ref kollégiumába tanul Herepe Károl é Csat Jáno vezetté b természettudományokba Dacár gyeng szervezeténe é tüdőbetegségének előb Dobrudzs mocsarai kutatt fe zoológiá szempontból maj Új-Guineáb men rendkívü nehé viszonyo között It tizennég hóna alat 206 részbe ismeretle madárfaj gyűjtöt é preparált ezenkívü több min tízeze pillangó é bogarat Kutatásaina csa kora halál vetet véget Hermá Ott a Aquil c folyóiratba emlékezet me ról az állítja hog Kőrösi-Csom S ót ne vol magya tudós ak ol nehé viszonyo köz annyi e tudot voln érn tudományo céljaiból min F

11442.h

CÍMSZ Fenich

SZEMÉLYNÉ Fenich Sámu

SZÓCIK Fenich Sámue ornitológ utaz szü Nagyenyede meg Új-Guineáb 189 Szülővárosán re kollégiumáb tanu Herep Káro Csa Ján vezett természettudományokb Dacá gyen szervezetén tüdőbetegségéne elő Dobrudz mocsara kutat f zoológi szempontbó ma Új-Guineá me rendkív neh viszony közöt I tizenné hón ala 20 részb ismeretl madárfa gyűjtö preparál ezenkív töb mi tízez pillang bogara Kutatásain cs kor halá vete vége Herm Ot Aqui folyóiratb emlékeze m ró a állítj ho Kőrösi-Cso ó n vo magy tudó a o neh viszony kö anny tudo vol ér tudomány céljaibó mi

11442.

CÍMS Fenic

SZEMÉLYN Fenic Sám

SZÓCI Fenic Sámu ornitoló uta sz Nagyenyed me Új-Guineá 18 Szülővárosá r kollégiumá tan Here Kár Cs Já vezet természettudományok Dac gye szervezeté tüdőbetegségén el Dobrud mocsar kuta zoológ szempontb m Új-Guine m rendkí ne viszon közö tizenn hó al 2 rész ismeret madárf gyűjt prepará ezenkí tö m tíze pillan bogar Kutatásai c ko hal vet vég Her O Aqu folyóirat emlékez r állít h Kőrösi-Cs v mag tud ne viszon k ann tud vo é tudomán céljaib m

11442

CÍM Feni

SZEMÉLY Feni Sá

SZÓC Feni Sám ornitol ut s Nagyenye m Új-Guine 1 Szülőváros kollégium ta Her Ká C J veze természettudományo Da gy szervezet tüdőbetegségé e Dobru mocsa kut zooló szempont Új-Guin rendk n viszo köz tizen h a rés ismere madár gyűj prepar ezenk t tíz pilla boga Kutatása k ha ve vé He Aq folyóira emléke állí Kőrösi-C ma tu n viszo an tu v tudomá céljai

1144

CÍ Fen

SZEMÉL Fen S

SZÓ Fen Sá ornito u Nagyeny Új-Guin Szülőváro kollégiu t He K vez természettudomány D g szerveze tüdőbetegség Dobr mocs ku zool szempon Új-Gui rend visz kö tize ré ismer madá gyű prepa ezen tí pill bog Kutatás h v v H A folyóir emlék áll Kőrösi- m t visz a t tudom célja