11443.htm

CÍMSZÓ: Fenyéri

SZEMÉLYNÉV: Fenyéri Mór

SZÓCIKK: Fenyéri Mór, színész és drámaíró, szül. Budapesten 1857., megh. u. o. 1927. A középiskolák elvégzése után színész lett. Előbb Szatmári Károly, majd Krecsányi Ignác társulatánál működött, főleg klasszikus drámai szerepekben. 1894-ben egy társadalmi drámájával elnyerte az Akadémia 100 aranyas pályadíját. Budapesten a Magyar Színház szerződtette, ahol Bánk bán Peturjával és Shakespeare szerepekkel nevét hamarosan elismertté tette. 1912-ben nyugalomba vonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1443. címszó a lexikon => 274. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11443.htm

CÍMSZÓ: Fenyéri

SZEMÉLYNÉV: Fenyéri Mór

SZÓCIKK: Fenyéri Mór, színész és drámaíró, szül. Budapesten 1857., megh. u. o. 1927. A középiskolák elvégzése után színész lett. Előbb Szatmári Károly, majd Krecsányi Ignác társulatánál működött, főleg klasszikus drámai szerepekben. 1894-ben egy társadalmi drámájával elnyerte az Akadémia 100 aranyas pályadíját. Budapesten a Magyar Színház szerződtette, ahol Bánk bán Peturjával és Shakespeare szerepekkel nevét hamarosan elismertté tette. 1912-ben nyugalomba vonult.

11443.ht

CÍMSZÓ Fenyér

SZEMÉLYNÉV Fenyér Mó

SZÓCIKK Fenyér Mór színés é drámaíró szül Budapeste 1857. megh u o 1927 középiskolá elvégzés utá színés lett Előb Szatmár Károly maj Krecsány Igná társulatáná működött főle klassziku dráma szerepekben 1894-be eg társadalm drámájáva elnyert a Akadémi 10 aranya pályadíját Budapeste Magya Színhá szerződtette aho Bán bá Peturjáva é Shakespear szerepekke nevé hamarosa elismertt tette 1912-be nyugalomb vonult

11443.h

CÍMSZ Fenyé

SZEMÉLYNÉ Fenyé M

SZÓCIK Fenyé Mó színé drámaír szü Budapest 1857 meg 192 középiskol elvégzé ut színé let Elő Szatmá Károl ma Krecsán Ign társulatán működöt fől klasszik drám szerepekbe 1894-b e társadal drámájáv elnyer Akadém 1 arany pályadíjá Budapest Magy Szính szerződtett ah Bá b Peturjáv Shakespea szerepekk nev hamaros elismert tett 1912-b nyugalom vonul

11443.

CÍMS Feny

SZEMÉLYN Feny

SZÓCI Feny M szín drámaí sz Budapes 185 me 19 középisko elvégz u szín le El Szatm Káro m Krecsá Ig társulatá működö fő klasszi drá szerepekb 1894- társada drámájá elnye Akadé aran pályadíj Budapes Mag Szín szerződtet a B Peturjá Shakespe szerepek ne hamaro elismer tet 1912- nyugalo vonu

11443

CÍM Fen

SZEMÉLY Fen

SZÓC Fen szí dráma s Budape 18 m 1 középisk elvég szí l E Szat Kár Krecs I társulat működ f klassz dr szerepek 1894 társad drámáj elny Akad ara pályadí Budape Ma Szí szerződte Peturj Shakesp szerepe n hamar elisme te 1912 nyugal von

1144

CÍ Fe

SZEMÉL Fe

SZÓ Fe sz drám Budap 1 középis elvé sz Sza Ká Krec társula műkö klass d szerepe 189 társa drámá eln Aka ar pályad Budap M Sz szerződt Petur Shakes szerep hama elism t 191 nyuga vo