11445.htm

CÍMSZÓ: Fényes

SZEMÉLYNÉV: Fényes Mór

SZÓCIKK: 2. F. Mór, rabbi és teológiai író, szül. Erdőbényén 1866 márc. 26. 1882-1892-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 1893 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, majd szakfelügyelője, közben segédrabbija. Jeles tankönyvíró és a rabbinikus irodalom egyik legkiválóbb ismerője. Az anyag szigorú elrendezése, befolyásolhatatlan tárgyiasság és a felfogás eredetisége jellemzi tanulmányait. Művei: A grammatikai genus a héberben (Budapest 1891), A Biblia könyvei (tankönyv), Rendszeres vallástan (tankönyv). Cikkei különböző folyóiratokban jelentek meg. A Frenkel-féle családi Bibliának jelentékeny részét F. fordította. E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1445. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11445.htm

CÍMSZÓ: Fényes

SZEMÉLYNÉV: Fényes Mór

SZÓCIKK: 2. F. Mór, rabbi és teológiai író, szül. Erdőbényén 1866 márc. 26. 1882-1892-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. 1893 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára, majd szakfelügyelője, közben segédrabbija. Jeles tankönyvíró és a rabbinikus irodalom egyik legkiválóbb ismerője. Az anyag szigorú elrendezése, befolyásolhatatlan tárgyiasság és a felfogás eredetisége jellemzi tanulmányait. Művei: A grammatikai genus a héberben Budapest 1891 , A Biblia könyvei tankönyv , Rendszeres vallástan tankönyv . Cikkei különböző folyóiratokban jelentek meg. A Frenkel-féle családi Bibliának jelentékeny részét F. fordította. E lexikon munkatársa.

11445.ht

CÍMSZÓ Fénye

SZEMÉLYNÉV Fénye Mó

SZÓCIKK 2 F Mór rabb é teológia író szül Erdőbényé 186 márc 26 1882-1892-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1891-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1893 pedi rabbivá 189 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára maj szakfelügyelője közbe segédrabbija Jele tankönyvír é rabbiniku irodalo egyi legkiválób ismerője A anya szigor elrendezése befolyásolhatatla tárgyiassá é felfogá eredetiség jellemz tanulmányait Művei grammatika genu héberbe Budapes 189 Bibli könyve tanköny Rendszere vallásta tanköny Cikke különböz folyóiratokba jelente meg Frenkel-fél család Bibliána jelentéken részé F fordította lexiko munkatársa

11445.h

CÍMSZ Fény

SZEMÉLYNÉ Fény M

SZÓCIK Mó rab teológi ír szü Erdőbény 18 már 2 1882-1892- vo budapes Rabbikép növendék 1891-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 18 ó Pes Izraeli Hitközs vallástanár ma szakfelügyelőj közb segédrabbij Jel tankönyví rabbinik irodal egy legkiváló ismerőj any szigo elrendezés befolyásolhatatl tárgyiass felfog eredetisé jellem tanulmányai Műve grammatik gen héberb Budape 18 Bibl könyv tankön Rendszer vallást tankön Cikk különbö folyóiratokb jelent me Frenkel-fé csalá Biblián jelentéke rész fordított lexik munkatárs

11445.

CÍMS Fén

SZEMÉLYN Fén

SZÓCI M ra teológ í sz Erdőbén 1 má 1882-1892 v budape Rabbiké növendé 1891- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1 Pe Izrael Hitköz vallástaná m szakfelügyelő köz segédrabbi Je tankönyv rabbini iroda eg legkivál ismerő an szig elrendezé befolyásolhatat tárgyias felfo eredetis jelle tanulmánya Műv grammati ge héber Budap 1 Bib köny tankö Rendsze vallás tankö Cik különb folyóiratok jelen m Frenkel-f csal Bibliá jelenték rés fordítot lexi munkatár

11445

CÍM Fé

SZEMÉLY Fé

SZÓC r teoló s Erdőbé m 1882-189 budap Rabbik növend 1891 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb P Izrae Hitkö vallástan szakfelügyel kö segédrabb J tanköny rabbin irod e legkivá ismer a szi elrendez befolyásolhata tárgyia felf eredeti jell tanulmány Mű grammat g hébe Buda Bi kön tank Rendsz vallá tank Ci külön folyóirato jele Frenkel- csa Bibli jelenté ré fordíto lex munkatá

1144

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ teol Erdőb 1882-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallásta szakfelügye k segédrab tankön rabbi iro legkiv isme sz elrende befolyásolhat tárgyi fel eredet jel tanulmán M gramma héb Bud B kö tan Rends vall tan C külö folyóirat jel Frenkel cs Bibl jelent r fordít le munkat