11447.htm

CÍMSZÓ: Fényes

SZEMÉLYNÉV: Fényes Samu

SZÓCIKK: "4. F. Samu, író, ügyvéd, szül. Tállyán 1863. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, Kassán telepedett le. 1907-ben mint már országosan ismert író költözött fel a fővárosba, ahol 1908. az Úttörő c. modern irányú hetilapot alapította és szerkesztette, majd u. e. néven egy társaságot is alapított, mely társadalomtudományi előadások tartását tűzte ki célul. Ez a kísérlet eredményesnek bizonyult és több mint ezer felvilágosító és ismeretterjesztő előadást tartott az általa létesített Úttörő-Társaság. Ő maga úgy előadásaiban, mint filozófiai értekezéseiben a monizmust igyekezett népszerűsíteni. Később a szocializmus felé hajlott, jóllehet ő sohasem volt pártember. A forradalmak után Bécsbe költözött s azóta ott él. F. nem mint szociológus, hanem mint színműíró vált ismeretessé első színművével, a Kurucz Feja Dávid-dal (1912), melyet követtek a kevésbé sikerült Bacsányi (1903); Messiás (u. a.); Csebi Tatár (1904); Csöppség (1905); Pereszlényi juss (1906); Ártatlanok (1907); Álmodozók (1909); Mátyás (tört. dráma 1919). Szociológiai művei: jogfejlődés (1892); Morbus socialis (1893). Ezen kívül Nietzsche Zarathusztráját ő fordította le először magyarra (1907). Egyéb művei: A halvány (Rapszódiák 1909) és Jidli változásai (regény 1922)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1447. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11447.htm

CÍMSZÓ: Fényes

SZEMÉLYNÉV: Fényes Samu

SZÓCIKK: 4. F. Samu, író, ügyvéd, szül. Tállyán 1863. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, Kassán telepedett le. 1907-ben mint már országosan ismert író költözött fel a fővárosba, ahol 1908. az Úttörő c. modern irányú hetilapot alapította és szerkesztette, majd u. e. néven egy társaságot is alapított, mely társadalomtudományi előadások tartását tűzte ki célul. Ez a kísérlet eredményesnek bizonyult és több mint ezer felvilágosító és ismeretterjesztő előadást tartott az általa létesített Úttörő-Társaság. Ő maga úgy előadásaiban, mint filozófiai értekezéseiben a monizmust igyekezett népszerűsíteni. Később a szocializmus felé hajlott, jóllehet ő sohasem volt pártember. A forradalmak után Bécsbe költözött s azóta ott él. F. nem mint szociológus, hanem mint színműíró vált ismeretessé első színművével, a Kurucz Feja Dávid-dal 1912 , melyet követtek a kevésbé sikerült Bacsányi 1903 ; Messiás u. a. ; Csebi Tatár 1904 ; Csöppség 1905 ; Pereszlényi juss 1906 ; Ártatlanok 1907 ; Álmodozók 1909 ; Mátyás tört. dráma 1919 . Szociológiai művei: jogfejlődés 1892 ; Morbus socialis 1893 . Ezen kívül Nietzsche Zarathusztráját ő fordította le először magyarra 1907 . Egyéb művei: A halvány Rapszódiák 1909 és Jidli változásai regény 1922 .

11447.ht

CÍMSZÓ Fénye

SZEMÉLYNÉV Fénye Sam

SZÓCIKK 4 F Samu író ügyvéd szül Tállyá 1863 budapest egyeteme tanul miutá ügyvéd oklevele szerzett Kassá telepedet le 1907-be min má országosa ismer ír költözöt fe fővárosba aho 1908 a Úttör c moder irány hetilapo alapított é szerkesztette maj u e néve eg társaságo i alapított mel társadalomtudomány előadáso tartásá tűzt k célul E kísérle eredményesne bizonyul é töb min eze felvilágosít é ismeretterjeszt előadás tartot a által létesítet Úttörő-Társaság mag úg előadásaiban min filozófia értekezéseibe monizmus igyekezet népszerűsíteni Későb szocializmu fel hajlott jóllehe sohase vol pártember forradalma utá Bécsb költözöt azót ot él F ne min szociológus hane min színműír vál ismeretess els színművével Kuruc Fej Dávid-da 191 melye követte kevésb sikerül Bacsány 190 Messiá u a Cseb Tatá 190 Csöppsé 190 Pereszlény jus 190 Ártatlano 190 Álmodozó 190 Mátyá tört drám 191 Szociológia művei jogfejlődé 189 Morbu sociali 189 Eze kívü Nietzsch Zarathusztrájá fordított l előszö magyarr 190 Egyé művei halván Rapszódiá 190 é Jidl változása regén 192

11447.h

CÍMSZ Fény

SZEMÉLYNÉ Fény Sa

SZÓCIK Sam ír ügyvé szü Tálly 186 budapes egyetem tanu miut ügyvé oklevel szerzet Kass telepede l 1907-b mi m országos isme í költözö f fővárosb ah 190 Úttö mode irán hetilap alapítot szerkesztett ma név e társaság alapítot me társadalomtudomán előadás tartás tűz célu kísérl eredményesn bizonyu tö mi ez felvilágosí ismeretterjesz előadá tarto álta létesíte Úttörő-Társasá ma ú előadásaiba mi filozófi értekezéseib monizmu igyekeze népszerűsíten Késő szocializm fe hajlot jólleh sohas vo pártembe forradalm ut Bécs költözö azó o é n mi szociológu han mi színműí vá ismeretes el színművéve Kuru Fe Dávid-d 19 mely követt kevés sikerü Bacsán 19 Messi Cse Tat 19 Csöpps 19 Pereszlén ju 19 Ártatlan 19 Álmodoz 19 Máty tör drá 19 Szociológi műve jogfejlőd 18 Morb social 18 Ez kív Nietzsc Zarathusztráj fordítot elősz magyar 19 Egy műve halvá Rapszódi 19 Jid változás regé 19

11447.

CÍMS Fén

SZEMÉLYN Fén S

SZÓCI Sa í ügyv sz Táll 18 budape egyete tan miu ügyv okleve szerze Kas teleped 1907- m országo ism költöz főváros a 19 Útt mod irá hetila alapíto szerkesztet m né társasá alapíto m társadalomtudomá előadá tartá tű cél kísér eredményes bizony t m e felvilágos ismeretterjes előad tart ált létesít Úttörő-Társas m előadásaib m filozóf értekezései monizm igyekez népszerűsíte Kés szocializ f hajlo jólle soha v pártemb forradal u Béc költöz az m szociológ ha m színmű v ismerete e színművév Kur F Dávid- 1 mel követ kevé siker Bacsá 1 Mess Cs Ta 1 Csöpp 1 Pereszlé j 1 Ártatla 1 Álmodo 1 Mát tö dr 1 Szociológ műv jogfejlő 1 Mor socia 1 E kí Nietzs Zarathusztrá fordíto elős magya 1 Eg műv halv Rapszód 1 Ji változá reg 1

11447

CÍM Fé

SZEMÉLY Fé

SZÓC S ügy s Tál 1 budap egyet ta mi ügy oklev szerz Ka telepe 1907 ország is költö főváro 1 Út mo ir hetil alapít szerkeszte n társas alapít társadalomtudom előad tart t cé kísé eredménye bizon felvilágo ismeretterje előa tar ál létesí Úttörő-Társa előadásai filozó értekezése moniz igyeke népszerűsít Ké szociali hajl jóll soh pártem forrada Bé költö a szocioló h színm ismeret színművé Ku Dávid me köve kev sike Bacs Mes C T Csöp Pereszl Ártatl Álmod Má t d Szocioló mű jogfejl Mo soci k Nietz Zarathusztr fordít elő magy E mű hal Rapszó J változ re

1144

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ üg Tá buda egye t m üg okle szer K telep 190 orszá i költ fővár Ú m i heti alapí szerkeszt társa alapí társadalomtudo előa tar c kís eredmény bizo felvilág ismeretterj elő ta á létes Úttörő-Társ előadása filoz értekezés moni igyek népszerűsí K szocial haj jól so párte forrad B költ szociol szín ismere színműv K Dávi m köv ke sik Bac Me Csö Peresz Ártat Álmo M Szociol m jogfej M soc Niet Zarathuszt fordí el mag m ha Rapsz válto r