11452.htm

CÍMSZÓ: Fenyves

SZEMÉLYNÉV: Fenyves Ferenc

SZÓCIKK: Fenyves, 1. Ferenc, szerkesztő és publicista, szül. Szabadkán 1885. U. o. és a kolozsvári egyetemen tanult és jogi doktorátust, majd ügyvédi diplomát szerzett. Ekkor már régebben szerkesztője volt a Bácsmegyei Napló-nak, melyet ő fejlesztett napilappá. E lapnak 1911 óta szerkesztője, majd főszerkesztője és tulajdonosa s a vele kapcsolatban álló Literária könyvkiadó-vállalatnak és a Bácska legnagyobb nyomdájának is igazgatója. Publicisztikai tevékenysége mellett több tanulmányt és regényt is írt. Mint a S. H. S. királyság legnagyobb magyar napilapjának szerkesztője fontos szerepet visz a magyar közéletben és a kisebbségi politika irányításában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1452. címszó a lexikon => 275. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11452.htm

CÍMSZÓ: Fenyves

SZEMÉLYNÉV: Fenyves Ferenc

SZÓCIKK: Fenyves, 1. Ferenc, szerkesztő és publicista, szül. Szabadkán 1885. U. o. és a kolozsvári egyetemen tanult és jogi doktorátust, majd ügyvédi diplomát szerzett. Ekkor már régebben szerkesztője volt a Bácsmegyei Napló-nak, melyet ő fejlesztett napilappá. E lapnak 1911 óta szerkesztője, majd főszerkesztője és tulajdonosa s a vele kapcsolatban álló Literária könyvkiadó-vállalatnak és a Bácska legnagyobb nyomdájának is igazgatója. Publicisztikai tevékenysége mellett több tanulmányt és regényt is írt. Mint a S. H. S. királyság legnagyobb magyar napilapjának szerkesztője fontos szerepet visz a magyar közéletben és a kisebbségi politika irányításában.

11452.ht

CÍMSZÓ Fenyve

SZEMÉLYNÉV Fenyve Feren

SZÓCIKK Fenyves 1 Ferenc szerkeszt é publicista szül Szabadká 1885 U o é kolozsvár egyeteme tanul é jog doktorátust maj ügyvéd diplomá szerzett Ekko má régebbe szerkesztőj vol Bácsmegye Napló-nak melye fejlesztet napilappá lapna 191 ót szerkesztője maj főszerkesztőj é tulajdonos vel kapcsolatba áll Literári könyvkiadó-vállalatna é Bácsk legnagyob nyomdájána i igazgatója Publicisztika tevékenység mellet töb tanulmány é regény i írt Min S H S királysá legnagyob magya napilapjána szerkesztőj fonto szerepe vis magya közéletbe é kisebbség politik irányításában

11452.h

CÍMSZ Fenyv

SZEMÉLYNÉ Fenyv Fere

SZÓCIK Fenyve Feren szerkesz publicist szü Szabadk 188 kolozsvá egyetem tanu jo doktorátus ma ügyvé diplom szerzet Ekk m régebb szerkesztő vo Bácsmegy Napló-na mely fejleszte napilapp lapn 19 ó szerkesztőj ma főszerkesztő tulajdono ve kapcsolatb ál Literár könyvkiadó-vállalatn Bács legnagyo nyomdáján igazgatój Publicisztik tevékenysé melle tö tanulmán regén ír Mi királys legnagyo magy napilapján szerkesztő font szerep vi magy közéletb kisebbsé politi irányításába

11452.

CÍMS Feny

SZEMÉLYN Feny Fer

SZÓCI Fenyv Fere szerkes publicis sz Szabad 18 kolozsv egyete tan j doktorátu m ügyv diplo szerze Ek régeb szerkeszt v Bácsmeg Napló-n mel fejleszt napilap lap 1 szerkesztő m főszerkeszt tulajdon v kapcsolat á Literá könyvkiadó-vállalat Bác legnagy nyomdájá igazgató Publiciszti tevékenys mell t tanulmá regé í M király legnagy mag napilapjá szerkeszt fon szere v mag közélet kisebbs polit irányításáb

11452

CÍM Fen

SZEMÉLY Fen Fe

SZÓC Feny Fer szerke publici s Szaba 1 kolozs egyet ta doktorát ügy dipl szerz E rége szerkesz Bácsme Napló- me fejlesz napila la szerkeszt főszerkesz tulajdo kapcsola Liter könyvkiadó-vállala Bá legnag nyomdáj igazgat Publiciszt tevékeny mel tanulm reg királ legnag ma napilapj szerkesz fo szer ma közéle kisebb poli irányításá

1145

CÍ Fe

SZEMÉL Fe F

SZÓ Fen Fe szerk public Szab koloz egye t doktorá üg dip szer rég szerkes Bácsm Napló m fejles napil l szerkesz főszerkes tulajd kapcsol Lite könyvkiadó-vállal B legna nyomdá igazga Publicisz tevéken me tanul re kirá legna m napilap szerkes f sze m közél kiseb pol irányítás