11455.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy Adolf

SZÓCIKK: Fenyvessy, 1. Adolf (zalai), gyorsíró, szül. Zalaegerszegen 1837 dec. 23., megh. Budapesten 1920 jan. 18. Egyike a legrégibb magyar gyorsíróknak. Ő ültette át a Stolze-féle rendszert magyar nyelvre már 1860. Ez alapon meg is írta 1863. A magyar gyorsírás kimerítő tankönyvét, amely számos kiadást ért el egészen a legújabb időkig. Másik szakmunkája: Az országgyűlési gyorsíró kézikönyve (1869, újabb kiad. 1906). F. alapítója és szerkesztője volt a Magyar Gyorsíró c. szaklapnak. 1865-1911-ig az országgyűlési gyorsíró iroda vezetője volt. 1910-ben rendszerének ötvenéves fennállását jubilálták s ez alkalommal udvari tanácsosi címet kapott, miután már előbb nemességet kapott. F. több nemzetgazdaság-tani tanulmányt is írt folyóiratokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1455. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11455.htm

CÍMSZÓ: Fenyvessy

SZEMÉLYNÉV: Fenyvessy Adolf

SZÓCIKK: Fenyvessy, 1. Adolf zalai , gyorsíró, szül. Zalaegerszegen 1837 dec. 23., megh. Budapesten 1920 jan. 18. Egyike a legrégibb magyar gyorsíróknak. Ő ültette át a Stolze-féle rendszert magyar nyelvre már 1860. Ez alapon meg is írta 1863. A magyar gyorsírás kimerítő tankönyvét, amely számos kiadást ért el egészen a legújabb időkig. Másik szakmunkája: Az országgyűlési gyorsíró kézikönyve 1869, újabb kiad. 1906 . F. alapítója és szerkesztője volt a Magyar Gyorsíró c. szaklapnak. 1865-1911-ig az országgyűlési gyorsíró iroda vezetője volt. 1910-ben rendszerének ötvenéves fennállását jubilálták s ez alkalommal udvari tanácsosi címet kapott, miután már előbb nemességet kapott. F. több nemzetgazdaság-tani tanulmányt is írt folyóiratokba.

11455.ht

CÍMSZÓ Fenyvess

SZEMÉLYNÉV Fenyvess Adol

SZÓCIKK Fenyvessy 1 Adol zala gyorsíró szül Zalaegerszege 183 dec 23. megh Budapeste 192 jan 18 Egyik legrégib magya gyorsíróknak ültett á Stolze-fél rendszer magya nyelvr má 1860 E alapo me i írt 1863 magya gyorsírá kimerít tankönyvét amel számo kiadás ér e egésze legújab időkig Mási szakmunkája A országgyűlés gyorsír kézikönyv 1869 újab kiad 190 F alapítój é szerkesztőj vol Magya Gyorsír c szaklapnak 1865-1911-i a országgyűlés gyorsír irod vezetőj volt 1910-be rendszeréne ötvenéve fennállásá jubiláltá e alkalomma udvar tanácsos címe kapott miutá má előb nemessége kapott F töb nemzetgazdaság-tan tanulmány i ír folyóiratokba

11455.h

CÍMSZ Fenyves

SZEMÉLYNÉ Fenyves Ado

SZÓCIK Fenyvess Ado zal gyorsír szü Zalaegerszeg 18 de 23 meg Budapest 19 ja 1 Egyi legrégi magy gyorsírókna ültet Stolze-fé rendsze magy nyelv m 186 alap m ír 186 magy gyorsír kimerí tankönyvé ame szám kiadá é egész legúja időki Más szakmunkáj országgyűlé gyorsí kéziköny 186 úja kia 19 alapító szerkesztő vo Magy Gyorsí szaklapna 1865-1911- országgyűlé gyorsí iro vezető vol 1910-b rendszerén ötvenév fennállás jubilált alkalomm udva tanácso cím kapot miut m elő nemesség kapot tö nemzetgazdaság-ta tanulmán í folyóiratokb

11455.

CÍMS Fenyve

SZEMÉLYN Fenyve Ad

SZÓCI Fenyves Ad za gyorsí sz Zalaegersze 1 d 2 me Budapes 1 j Egy legrég mag gyorsírókn ülte Stolze-f rendsz mag nyel 18 ala í 18 mag gyorsí kimer tankönyv am szá kiad egés legúj idők Má szakmunká országgyűl gyors kézikön 18 új ki 1 alapít szerkeszt v Mag Gyors szaklapn 1865-1911 országgyűl gyors ir vezet vo 1910- rendszeré ötvené fennállá jubilál alkalom udv tanács cí kapo miu el nemessé kapo t nemzetgazdaság-t tanulmá folyóiratok

11455

CÍM Fenyv

SZEMÉLY Fenyv A

SZÓC Fenyve A z gyors s Zalaegersz m Budape Eg legré ma gyorsírók ült Stolze- rends ma nye 1 al 1 ma gyors kime tanköny a sz kia egé legú idő M szakmunk országgyű gyor kézikö 1 ú k alapí szerkesz Ma Gyor szaklap 1865-191 országgyű gyor i veze v 1910 rendszer ötven fennáll jubilá alkalo ud tanác c kap mi e nemess kap nemzetgazdaság- tanulm folyóirato

1145

CÍ Feny

SZEMÉL Feny

SZÓ Fenyv gyor Zalaegers Budap E legr m gyorsíró ül Stolze rend m ny a m gyor kim tankön s ki eg leg id szakmun országgy gyo kézik alap szerkes M Gyo szakla 1865-19 országgy gyo vez 191 rendsze ötve fennál jubil alkal u taná ka m nemes ka nemzetgazdaság tanul folyóirat