11458.htm

CÍMSZÓ: Ferarris

SZEMÉLYNÉV: Ferraris Artur

SZÓCIKK: "Ferraris Artur*, festő, szül. Gallowitzon (Ausztria) 1867. 1894-ben megszerezte a magyar állampolgárságot és azóta mint magyar művész szerepelt. Iskoláit Bécsben végezte. 1887-ben Párisba ment, hol Gérőme és Lefevre alatt tanult. Így csakhamar feltűnt arcképeivel (Cassagnac felesége ; Lesseps Ferdinand és felesége). A Lesseps család révén jutott Egyiptomba és Szudánba, hol keleti tárgyú zsánerképeket festett. Először a Műcsarnok 1892-93-ki téli kiállításán szerepelt 1893-ban azután Budapesten telepedett le és a múlt század 90-es éveiben igen keresett arcképfestő volt. A megkötött alku c. képét a király vette meg. 1895-ben Bécsbe költözött, ahol most is él. A Künstlerhaus 1894-iki nemzetközi kiállításán kis aranyérmet, az antwerpeni nemzetközi tárlaton elsőrendű érmet, Berlinben aranyérmet nyert. Az 1926. évi tavaszi kiállításon szerepelt hosszú szünet után ismét Budapesten kisebb arcképgyűjteménnyel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1458. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11458.htm

CÍMSZÓ: Ferarris

SZEMÉLYNÉV: Ferraris Artur

SZÓCIKK: Ferraris Artur*, festő, szül. Gallowitzon Ausztria 1867. 1894-ben megszerezte a magyar állampolgárságot és azóta mint magyar művész szerepelt. Iskoláit Bécsben végezte. 1887-ben Párisba ment, hol Gérőme és Lefevre alatt tanult. Így csakhamar feltűnt arcképeivel Cassagnac felesége ; Lesseps Ferdinand és felesége . A Lesseps család révén jutott Egyiptomba és Szudánba, hol keleti tárgyú zsánerképeket festett. Először a Műcsarnok 1892-93-ki téli kiállításán szerepelt 1893-ban azután Budapesten telepedett le és a múlt század 90-es éveiben igen keresett arcképfestő volt. A megkötött alku c. képét a király vette meg. 1895-ben Bécsbe költözött, ahol most is él. A Künstlerhaus 1894-iki nemzetközi kiállításán kis aranyérmet, az antwerpeni nemzetközi tárlaton elsőrendű érmet, Berlinben aranyérmet nyert. Az 1926. évi tavaszi kiállításon szerepelt hosszú szünet után ismét Budapesten kisebb arcképgyűjteménnyel.

11458.ht

CÍMSZÓ Ferarri

SZEMÉLYNÉV Ferrari Artu

SZÓCIKK Ferrari Artur* festő szül Gallowitzo Ausztri 1867 1894-be megszerezt magya állampolgárságo é azót min magya művés szerepelt Iskolái Bécsbe végezte 1887-be Párisb ment ho Gérőm é Lefevr alat tanult Íg csakhama feltűn arcképeive Cassagna feleség Lessep Ferdinan é feleség Lessep csalá révé jutot Egyiptomb é Szudánba ho kelet tárgy zsánerképeke festett Előszö Műcsarno 1892-93-k tél kiállításá szerepel 1893-ba azutá Budapeste telepedet l é múl száza 90-e éveibe ige kereset arcképfest volt megkötöt alk c képé királ vett meg 1895-be Bécsb költözött aho mos i él Künstlerhau 1894-ik nemzetköz kiállításá ki aranyérmet a antwerpen nemzetköz tárlato elsőrend érmet Berlinbe aranyérme nyert A 1926 év tavasz kiállításo szerepel hossz szüne utá ismé Budapeste kiseb arcképgyűjteménnyel

11458.h

CÍMSZ Ferarr

SZEMÉLYNÉ Ferrar Art

SZÓCIK Ferrar Artur fest szü Gallowitz Ausztr 186 1894-b megszerez magy állampolgárság azó mi magy művé szerepel Iskolá Bécsb végezt 1887-b Páris men h Gérő Lefev ala tanul Í csakham feltű arcképeiv Cassagn felesé Lesse Ferdina felesé Lesse csal rév juto Egyiptom Szudánb h kele tárg zsánerképek festet Elősz Műcsarn 1892-93- té kiállítás szerepe 1893-b azut Budapest telepede mú száz 90- éveib ig kerese arcképfes vol megkötö al kép kirá vet me 1895-b Bécs költözöt ah mo é Künstlerha 1894-i nemzetkö kiállítás k aranyérme antwerpe nemzetkö tárlat elsőren érme Berlinb aranyérm nyer 192 é tavas kiállítás szerepe hoss szün ut ism Budapest kise arcképgyűjteménnye

11458.

CÍMS Ferar

SZEMÉLYN Ferra Ar

SZÓCI Ferra Artu fes sz Gallowit Auszt 18 1894- megszere mag állampolgársá az m mag műv szerepe Iskol Bécs végez 1887- Pári me Gér Lefe al tanu csakha felt arcképei Cassag feles Less Ferdin feles Less csa ré jut Egyipto Szudán kel tár zsánerképe feste Elős Műcsar 1892-93 t kiállítá szerep 1893- azu Budapes teleped m szá 90 évei i keres arcképfe vo megköt a ké kir ve m 1895- Béc költözö a m Künstlerh 1894- nemzetk kiállítá aranyérm antwerp nemzetk tárla elsőre érm Berlin aranyér nye 19 tava kiállítá szerep hos szü u is Budapes kis arcképgyűjteménny

11458

CÍM Fera

SZEMÉLY Ferr A

SZÓC Ferr Art fe s Gallowi Ausz 1 1894 megszer ma állampolgárs a ma mű szerep Isko Béc vége 1887 Pár m Gé Lef a tan csakh fel arcképe Cassa fele Les Ferdi fele Les cs r ju Egyipt Szudá ke tá zsánerkép fest Elő Műcsa 1892-9 kiállít szere 1893 az Budape telepe sz 9 éve kere arcképf v megkö k ki v 1895 Bé költöz Künstler 1894 nemzet kiállít aranyér antwer nemzet tárl elsőr ér Berli aranyé ny 1 tav kiállít szere ho sz i Budape ki arcképgyűjteménn

1145

CÍ Fer

SZEMÉL Fer

SZÓ Fer Ar f Gallow Aus 189 megsze m állampolgár m m szere Isk Bé vég 188 Pá G Le ta csak fe arckép Cass fel Le Ferd fel Le c j Egyip Szud k t zsánerké fes El Műcs 1892- kiállí szer 189 a Budap telep s év ker arckép megk k 189 B költö Künstle 189 nemze kiállí aranyé antwe nemze tár első é Berl arany n ta kiállí szer h s Budap k arcképgyűjtemén