11460.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Imre

SZÓCIKK: "2. F. Imre*, szociálpolitikai író, egyetemi magántanár, szül. Budapesten 1884. Jogi tanulmányait u. o. végezte s a főváros szociálpolitikai ügyosztályára került, ahol szakelőadó és tanácsjegyző, 1916. pedig egyszersmind az egyetemen u. a. tárgykör magántanára lett. 1920 óta szakreferense a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak. Számos szaktanulmánya közül fontosabbak: Sztrájk és szociálpolitika; Munkások szervezkedése; Lakáskérdés; A háború rokkantjai; A rokkantak visszavezetése az iparba és kereskedelembe; Az ipari és mezőgazdasági hatósági munkaközvetítés viszonya."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1460. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11460.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Imre

SZÓCIKK: 2. F. Imre*, szociálpolitikai író, egyetemi magántanár, szül. Budapesten 1884. Jogi tanulmányait u. o. végezte s a főváros szociálpolitikai ügyosztályára került, ahol szakelőadó és tanácsjegyző, 1916. pedig egyszersmind az egyetemen u. a. tárgykör magántanára lett. 1920 óta szakreferense a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatalnak. Számos szaktanulmánya közül fontosabbak: Sztrájk és szociálpolitika; Munkások szervezkedése; Lakáskérdés; A háború rokkantjai; A rokkantak visszavezetése az iparba és kereskedelembe; Az ipari és mezőgazdasági hatósági munkaközvetítés viszonya.

11460.ht

CÍMSZÓ Ferencz

SZEMÉLYNÉV Ferencz Imr

SZÓCIKK 2 F Imre* szociálpolitika író egyetem magántanár szül Budapeste 1884 Jog tanulmányai u o végezt főváro szociálpolitika ügyosztályár került aho szakelőad é tanácsjegyző 1916 pedi egyszersmin a egyeteme u a tárgykö magántanár lett 192 ót szakreferens genf Nemzetköz Munkaügy Hivatalnak Számo szaktanulmány közü fontosabbak Sztráj é szociálpolitika Munkáso szervezkedése Lakáskérdés hábor rokkantjai rokkanta visszavezetés a iparb é kereskedelembe A ipar é mezőgazdaság hatóság munkaközvetíté viszonya

11460.h

CÍMSZ Ferenc

SZEMÉLYNÉ Ferenc Im

SZÓCIK Imre szociálpolitik ír egyete magántaná szü Budapest 188 Jo tanulmánya végez fővár szociálpolitik ügyosztályá kerül ah szakelőa tanácsjegyz 191 ped egyszersmi egyetem tárgyk magántaná let 19 ó szakreferen gen Nemzetkö Munkaüg Hivatalna Szám szaktanulmán köz fontosabba Sztrá szociálpolitik Munkás szervezkedés Lakáskérdé hábo rokkantja rokkant visszavezeté ipar kereskedelemb ipa mezőgazdasá hatósá munkaközvetít viszony

11460.

CÍMS Feren

SZEMÉLYN Feren I

SZÓCI Imr szociálpoliti í egyet magántan sz Budapes 18 J tanulmány vége fővá szociálpoliti ügyosztály kerü a szakelő tanácsjegy 19 pe egyszersm egyete tárgy magántan le 1 szakrefere ge Nemzetk Munkaü Hivataln Szá szaktanulmá kö fontosabb Sztr szociálpoliti Munká szervezkedé Lakáskérd háb rokkantj rokkan visszavezet ipa kereskedelem ip mezőgazdas hatós munkaközvetí viszon

11460

CÍM Fere

SZEMÉLY Fere

SZÓC Im szociálpolit egye magánta s Budape 1 tanulmán vég főv szociálpolit ügyosztál ker szakel tanácsjeg 1 p egyszers egyet tárg magánta l szakrefer g Nemzet Munka Hivatal Sz szaktanulm k fontosab Szt szociálpolit Munk szervezked Lakáskér há rokkant rokka visszaveze ip kereskedele i mezőgazda ható munkaközvet viszo

1146

CÍ Fer

SZEMÉL Fer

SZÓ I szociálpoli egy magánt Budap tanulmá vé fő szociálpoli ügyosztá ke szake tanácsje egyszer egye tár magánt szakrefe Nemze Munk Hivata S szaktanul fontosa Sz szociálpoli Mun szervezke Lakáské h rokkan rokk visszavez i kereskedel mezőgazd hat munkaközve visz