11461.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Károly

SZÓCIKK: 3. F. Károly, könyvkereskedő, szül. Miskolcon 1877. A Miskolci Kereskedők és Gazdák Körének elnöke, a miskolci Kereskedelmi Testület társelnöke és az Országos Magyar Könyvkereskedők Egyesülete vidéki szakosztályának az elnöke. Irodalmi tevékenysége közgazdasági, szociálpolitikai és közművelődési hírlapi cikkekre terjed ki. Az 1926-iki képviselőválasztáson a miskolci kereskedők és iparosok egységes pártjának képviselőjelöltje volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1461. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11461.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Károly

SZÓCIKK: 3. F. Károly, könyvkereskedő, szül. Miskolcon 1877. A Miskolci Kereskedők és Gazdák Körének elnöke, a miskolci Kereskedelmi Testület társelnöke és az Országos Magyar Könyvkereskedők Egyesülete vidéki szakosztályának az elnöke. Irodalmi tevékenysége közgazdasági, szociálpolitikai és közművelődési hírlapi cikkekre terjed ki. Az 1926-iki képviselőválasztáson a miskolci kereskedők és iparosok egységes pártjának képviselőjelöltje volt.

11461.ht

CÍMSZÓ Ferencz

SZEMÉLYNÉV Ferencz Károl

SZÓCIKK 3 F Károly könyvkereskedő szül Miskolco 1877 Miskolc Kereskedő é Gazdá Köréne elnöke miskolc Kereskedelm Testüle társelnök é a Országo Magya Könyvkereskedő Egyesület vidék szakosztályána a elnöke Irodalm tevékenység közgazdasági szociálpolitika é közművelődés hírlap cikkekr terje ki A 1926-ik képviselőválasztáso miskolc kereskedő é iparoso egysége pártjána képviselőjelöltj volt

11461.h

CÍMSZ Ferenc

SZEMÉLYNÉ Ferenc Káro

SZÓCIK Károl könyvkeresked szü Miskolc 187 Miskol Keresked Gazd Körén elnök miskol Kereskedel Testül társelnö Ország Magy Könyvkeresked Egyesüle vidé szakosztályán elnök Irodal tevékenysé közgazdaság szociálpolitik közművelődé hírla cikkek terj k 1926-i képviselőválasztás miskol keresked iparos egység pártján képviselőjelölt vol

11461.

CÍMS Feren

SZEMÉLYN Feren Kár

SZÓCI Káro könyvkereske sz Miskol 18 Misko Kereske Gaz Köré elnö misko Kereskede Testü társeln Orszá Mag Könyvkereske Egyesül vid szakosztályá elnö Iroda tevékenys közgazdasá szociálpoliti közművelőd hírl cikke ter 1926- képviselőválasztá misko kereske iparo egysé pártjá képviselőjelöl vo

11461

CÍM Fere

SZEMÉLY Fere Ká

SZÓC Kár könyvkeresk s Misko 1 Misk Keresk Ga Kör eln misk Keresked Test társel Orsz Ma Könyvkeresk Egyesü vi szakosztály eln Irod tevékeny közgazdas szociálpolit közművelő hír cikk te 1926 képviselőválaszt misk keresk ipar egys pártj képviselőjelö v

1146

CÍ Fer

SZEMÉL Fer K

SZÓ Ká könyvkeres Misk Mis Keres G Kö el mis Kereske Tes társe Ors M Könyvkeres Egyes v szakosztál el Iro tevéken közgazda szociálpoli közművel hí cik t 192 képviselőválasz mis keres ipa egy párt képviselőjel