11462.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Sándor

SZÓCIKK: "4. F. Sándor*, idegorvos és író, szül. Miskolcon 1873. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, Budapesten ideggyógyászati praxist folytatott,, egyszersmind nagyarányú pszichoanalitikai irodalmi és gyakorlati tevékenységet fejtett ki. A bécsi Freud professzor egyik legjelentékenyebb munkatársa volt kezdettől fogva s a Freudtól szerkesztett Int. Zeitschrift für Psychoanalyse az Imago c. szakfolyóirat, valamint a Schriften zur angewandten Seelenkunde több jelentékeny tanulmányt tartalmaz F.-től. Freud számos művét magyarra fordította és ismertette. 1919-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, de ez állása megszűnt. 1927-ben felolvasó körúton az Egyesült Államokban tartózkodott. F. és elnöke a Magyarországi Pszichoanalitikus Egyesületnek, melyet 1913. ő alapított meg. Fontosabb, könyvalakban megjelent munkái: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése (1914); Lélekelemzés (3. kiad. 1918); Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában (u. a.); A hisztéria és pathoneurózisok (1920); A pszichoanalízis haladása Versuch einer Genitaltheorie (1924)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1462. címszó a lexikon => 276. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11462.htm

CÍMSZÓ: Ferenczi

SZEMÉLYNÉV: Ferenczi Sándor

SZÓCIKK: 4. F. Sándor*, idegorvos és író, szül. Miskolcon 1873. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, Budapesten ideggyógyászati praxist folytatott,, egyszersmind nagyarányú pszichoanalitikai irodalmi és gyakorlati tevékenységet fejtett ki. A bécsi Freud professzor egyik legjelentékenyebb munkatársa volt kezdettől fogva s a Freudtól szerkesztett Int. Zeitschrift für Psychoanalyse az Imago c. szakfolyóirat, valamint a Schriften zur angewandten Seelenkunde több jelentékeny tanulmányt tartalmaz F.-től. Freud számos művét magyarra fordította és ismertette. 1919-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, de ez állása megszűnt. 1927-ben felolvasó körúton az Egyesült Államokban tartózkodott. F. és elnöke a Magyarországi Pszichoanalitikus Egyesületnek, melyet 1913. ő alapított meg. Fontosabb, könyvalakban megjelent munkái: Ideges tünetek keletkezése és eltűnése 1914 ; Lélekelemzés 3. kiad. 1918 ; Lelki problémák a pszichoanalízis megvilágításában u. a. ; A hisztéria és pathoneurózisok 1920 ; A pszichoanalízis haladása Versuch einer Genitaltheorie 1924 .

11462.ht

CÍMSZÓ Ferencz

SZEMÉLYNÉV Ferencz Sándo

SZÓCIKK 4 F Sándor* idegorvo é író szül Miskolco 1873 budapest é bécs egyetemeke tanult Budapeste ideggyógyászat praxis folytatott, egyszersmin nagyarány pszichoanalitika irodalm é gyakorlat tevékenysége fejtet ki bécs Freu professzo egyi legjelentékenyeb munkatárs vol kezdettő fogv Freudtó szerkesztet Int Zeitschrif fü Psychoanalys a Imag c szakfolyóirat valamin Schrifte zu angewandte Seelenkund töb jelentéken tanulmány tartalma F.-től Freu számo művé magyarr fordított é ismertette 1919-be egyetem tanárr nevezté ki d e állás megszűnt 1927-be felolvas körúto a Egyesül Államokba tartózkodott F é elnök Magyarország Pszichoanalitiku Egyesületnek melye 1913 alapítot meg Fontosabb könyvalakba megjelen munkái Idege tünete keletkezés é eltűnés 191 Lélekelemzé 3 kiad 191 Lelk problémá pszichoanalízi megvilágításába u a hisztéri é pathoneuróziso 192 pszichoanalízi haladás Versuc eine Genitaltheori 192

11462.h

CÍMSZ Ferenc

SZEMÉLYNÉ Ferenc Sánd

SZÓCIK Sándor idegorv ír szü Miskolc 187 budapes béc egyetemek tanul Budapest ideggyógyásza praxi folytatott egyszersmi nagyarán pszichoanalitik irodal gyakorla tevékenység fejte k béc Fre professz egy legjelentékenye munkatár vo kezdett fog Freudt szerkeszte In Zeitschri f Psychoanaly Ima szakfolyóira valami Schrift z angewandt Seelenkun tö jelentéke tanulmán tartalm F.-tő Fre szám műv magyar fordítot ismertett 1919-b egyete tanár nevezt k állá megszűn 1927-b felolva körút Egyesü Államokb tartózkodot elnö Magyarorszá Pszichoanalitik Egyesületne mely 191 alapíto me Fontosab könyvalakb megjele munká Ideg tünet keletkezé eltűné 19 Lélekelemz kia 19 Lel problém pszichoanalíz megvilágításáb hisztér pathoneurózis 19 pszichoanalíz haladá Versu ein Genitaltheor 19

11462.

CÍMS Feren

SZEMÉLYN Feren Sán

SZÓCI Sándo idegor í sz Miskol 18 budape bé egyeteme tanu Budapes ideggyógyász prax folytatot egyszersm nagyará pszichoanaliti iroda gyakorl tevékenysé fejt bé Fr profess eg legjelentékeny munkatá v kezdet fo Freud szerkeszt I Zeitschr Psychoanal Im szakfolyóir valam Schrif angewand Seelenku t jelenték tanulmá tartal F.-t Fr szá mű magya fordíto ismertet 1919- egyet taná nevez áll megszű 1927- felolv körú Egyes Államok tartózkodo eln Magyarorsz Pszichoanaliti Egyesületn mel 19 alapít m Fontosa könyvalak megjel munk Ide tüne keletkez eltűn 1 Lélekelem ki 1 Le problé pszichoanalí megvilágításá hiszté pathoneurózi 1 pszichoanalí halad Vers ei Genitaltheo 1

11462

CÍM Fere

SZEMÉLY Fere Sá

SZÓC Sánd idego s Misko 1 budap b egyetem tan Budape ideggyógyás pra folytato egyszers nagyar pszichoanalit irod gyakor tevékenys fej b F profes e legjelentéken munkat kezde f Freu szerkesz Zeitsch Psychoana I szakfolyói vala Schri angewan Seelenk jelenté tanulm tarta F.- F sz m magy fordít ismerte 1919 egye tan neve ál megsz 1927 felol kör Egye Államo tartózkod el Magyarors Pszichoanalit Egyesület me 1 alapí Fontos könyvala megje mun Id tün keletke eltű Lélekele k L probl pszichoanal megvilágítás hiszt pathoneuróz pszichoanal hala Ver e Genitalthe

1146

CÍ Fer

SZEMÉL Fer S

SZÓ Sán ideg Misk buda egyete ta Budap ideggyógyá pr folytat egyszer nagya pszichoanali iro gyako tevékeny fe profe legjelentéke munka kezd Fre szerkes Zeitsc Psychoan szakfolyó val Schr angewa Seelen jelent tanul tart F. s mag fordí ismert 191 egy ta nev á megs 192 felo kö Egy Állam tartózko e Magyaror Pszichoanali Egyesüle m alap Fonto könyval megj mu I tü keletk elt Lélekel prob pszichoana megvilágítá hisz pathoneuró pszichoana hal Ve Genitalth