11464.htm

CÍMSZÓ: Feuer

SZEMÉLYNÉV: Feuer Náthániel

SZÓCIKK: Feuer Natániel orvos és orvostudományi író, szül. Szobotiszton 1844., megh. Budapesten 1902. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol 1872. orvossebész doktori és szemészmesteri oklevelet szerzett. Már ekkor a szemészetet választotta szakjává és két esztendőn át a bécsi egyetemi szemészeti klinikán Arlt tanár oldalán működött. 1872-1875-ben a kolozsvári egyetemen Schulek Vilmos tanárnak, akivel Bécsben ismerkedett meg, tanársegéde volt. 1874-ben a kolozsvári egyetem magántanára lett, 1875. visszatért Becsbe, ahol az ottani orvosegyetemen szintén magántanárrá képesítették. Élete főcéljául ezentúl a legveszedelmesebb és legpusztítóbb szembetegségek egyikének, a trachomának tanulmányozását és leküzdését tűzte ki és ezen a téren szerzett a Magyarország határain messze túlterjedő hírességet. 1886-ban a belügyminisztériumban királyi közegészségügyi felügyelővé nevezték ki és ebben az állásában az egész ország trachomaügyének ellenőrzését vezette. 1891-ben a budapesti egyetemen a szemészet magántanára, majd 1895. rendkívüli tanára lett. 1893 óta ő állott a budapesti Szt. István-kórház trachomaosztályának élén. Az orvosi szaklapokban sok értekezése jelent meg a szemészet köréből. Főműve a három kiadásban megjelent Trachoma-útmutató.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1464. címszó a lexikon => 277. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11464.htm

CÍMSZÓ: Feuer

SZEMÉLYNÉV: Feuer Náthániel

SZÓCIKK: Feuer Natániel orvos és orvostudományi író, szül. Szobotiszton 1844., megh. Budapesten 1902. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol 1872. orvossebész doktori és szemészmesteri oklevelet szerzett. Már ekkor a szemészetet választotta szakjává és két esztendőn át a bécsi egyetemi szemészeti klinikán Arlt tanár oldalán működött. 1872-1875-ben a kolozsvári egyetemen Schulek Vilmos tanárnak, akivel Bécsben ismerkedett meg, tanársegéde volt. 1874-ben a kolozsvári egyetem magántanára lett, 1875. visszatért Becsbe, ahol az ottani orvosegyetemen szintén magántanárrá képesítették. Élete főcéljául ezentúl a legveszedelmesebb és legpusztítóbb szembetegségek egyikének, a trachomának tanulmányozását és leküzdését tűzte ki és ezen a téren szerzett a Magyarország határain messze túlterjedő hírességet. 1886-ban a belügyminisztériumban királyi közegészségügyi felügyelővé nevezték ki és ebben az állásában az egész ország trachomaügyének ellenőrzését vezette. 1891-ben a budapesti egyetemen a szemészet magántanára, majd 1895. rendkívüli tanára lett. 1893 óta ő állott a budapesti Szt. István-kórház trachomaosztályának élén. Az orvosi szaklapokban sok értekezése jelent meg a szemészet köréből. Főműve a három kiadásban megjelent Trachoma-útmutató.

11464.ht

CÍMSZÓ Feue

SZEMÉLYNÉV Feue Náthánie

SZÓCIKK Feue Natánie orvo é orvostudomány író szül Szobotiszto 1844. megh Budapeste 1902 Orvos tanulmányai Bécsbe végezte aho 1872 orvossebés doktor é szemészmester oklevele szerzett Má ekko szemészete választott szakjáv é ké esztendő á bécs egyetem szemészet kliniká Arl taná oldalá működött 1872-1875-be kolozsvár egyeteme Schule Vilmo tanárnak akive Bécsbe ismerkedet meg tanársegéd volt 1874-be kolozsvár egyete magántanár lett 1875 visszatér Becsbe aho a ottan orvosegyeteme szinté magántanárr képesítették Élet főcéljáu ezentú legveszedelmeseb é legpusztítób szembetegsége egyikének trachomána tanulmányozásá é leküzdésé tűzt k é eze tére szerzet Magyarorszá határai messz túlterjed hírességet 1886-ba belügyminisztériumba király közegészségügy felügyelőv nevezté k é ebbe a állásába a egés orszá trachomaügyéne ellenőrzésé vezette 1891-be budapest egyeteme szemésze magántanára maj 1895 rendkívül tanár lett 189 ót állot budapest Szt István-kórhá trachomaosztályána élén A orvos szaklapokba so értekezés jelen me szemésze köréből Főműv háro kiadásba megjelen Trachoma-útmutató

11464.h

CÍMSZ Feu

SZEMÉLYNÉ Feu Nátháni

SZÓCIK Feu Natáni orv orvostudomán ír szü Szobotiszt 1844 meg Budapest 190 Orvo tanulmánya Bécsb végezt ah 187 orvossebé dokto szemészmeste oklevel szerzet M ekk szemészet választot szakjá k esztend béc egyete szemésze klinik Ar tan oldal működöt 1872-1875-b kolozsvá egyetem Schul Vilm tanárna akiv Bécsb ismerkede me tanársegé vol 1874-b kolozsvá egyet magántaná let 187 visszaté Becsb ah otta orvosegyetem szint magántanár képesítetté Éle főcéljá ezent legveszedelmese legpusztító szembetegség egyikéne trachomán tanulmányozás leküzdés tűz ez tér szerze Magyarorsz határa mess túlterje híressége 1886-b belügyminisztériumb királ közegészségüg felügyelő nevezt ebb állásáb egé orsz trachomaügyén ellenőrzés vezett 1891-b budapes egyetem szemész magántanár ma 189 rendkívü taná let 18 ó állo budapes Sz István-kórh trachomaosztályán élé orvo szaklapokb s értekezé jele m szemész körébő Főmű hár kiadásb megjele Trachoma-útmutat

11464.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Náthán

SZÓCI Fe Natán or orvostudomá í sz Szobotisz 184 me Budapes 19 Orv tanulmány Bécs végez a 18 orvosseb dokt szemészmest okleve szerze ek szemésze választo szakj eszten bé egyet szemész klini A ta olda működö 1872-1875- kolozsv egyete Schu Vil tanárn aki Bécs ismerked m tanárseg vo 1874- kolozsv egye magántan le 18 visszat Becs a ott orvosegyete szin magántaná képesített Él főcélj ezen legveszedelmes legpusztít szembetegsé egyikén trachomá tanulmányozá leküzdé tű e té szerz Magyarors határ mes túlterj híresség 1886- belügyminisztérium kirá közegészségü felügyel nevez eb állásá eg ors trachomaügyé ellenőrzé vezet 1891- budape egyete szemés magántaná m 18 rendkív tan le 1 áll budape S István-kór trachomaosztályá él orv szaklapok értekez jel szemés köréb Főm há kiadás megjel Trachoma-útmuta

11464

CÍM F

SZEMÉLY F Náthá

SZÓC F Natá o orvostudom s Szobotis 18 m Budape 1 Or tanulmán Béc vége 1 orvosse dok szemészmes oklev szerz e szemész választ szak eszte b egye szemés klin t old működ 1872-1875 kolozs egyet Sch Vi tanár ak Béc ismerke tanárse v 1874 kolozs egy magánta l 1 vissza Bec ot orvosegyet szi magántan képesítet É főcél eze legveszedelme legpusztí szembetegs egyiké trachom tanulmányoz leküzd t t szer Magyaror hatá me túlter híressé 1886 belügyminisztériu kir közegészség felügye neve e állás e or trachomaügy ellenőrz veze 1891 budap egyet szemé magántan 1 rendkí ta l ál budap István-kó trachomaosztály é or szaklapo érteke je szemé köré Fő h kiadá megje Trachoma-útmut

1146SZEMÉL Náth

SZÓ Nat orvostudo Szoboti 1 Budap O tanulmá Bé vég orvoss do szemészme okle szer szemés válasz sza eszt egy szemé kli ol műkö 1872-187 koloz egye Sc V taná a Bé ismerk tanárs 187 koloz eg magánt vissz Be o orvosegye sz magánta képesíte főcé ez legveszedelm legpuszt szembeteg egyik tracho tanulmányo leküz sze Magyaro hat m túlte híress 188 belügyminisztéri ki közegészsé felügy nev állá o trachomaüg ellenőr vez 189 buda egye szem magánta rendk t á buda István-k trachomaosztál o szaklap értek j szem kör F kiad megj Trachoma-útmu