11465.htm

CÍMSZÓ: Figdor-Kittseer

SZÓCIKK: "Figdor-Kittseer, hírneves magyar-zsidó család, amely a Pozsony melletti Köpcsényből (ném. Kitteee) származik, a Figdor név pedig Avigdortól, aki a XVIII. sz. kezdetén élt Köpcsényben. Avigdor fia Jakab zsidó-bíró volt az akkor tekintélyes köpcsényi hitközségben. Ennek Ha Izsák (1768-850) Bécsben megalapította a I. Figdor & Sohn céget. Izsák fia, Wilhelm, részt vett a bécsi zsidók hitközségi és jótékonysági életében. Fia, Gusztáv, már kikeresztelkedett, irodalmi és művészeti törekvéseket támogatott, barátja volt és mint Bécs városi tanácsosa is szerepet játszott. Leánya, Emília, Mihálynak az osztrák köztársaság elnökének felesége. Rendkívül művelt és nemeslelkű asszony, aki zsidó származását nem titkolhatja el. Zsidó őseinek képei még most is díszítik szalonját. Avigdor második fia Sámuel volt. Ennek fia pedig Mihály (Michael Kittseer)nagy talmudtudós és kiváló jótevő volt és Pozsonyban nagy tiszteletben állott. 1845-ben kiadta Salmé nedóvó c. művét. Ő és apósa, Theben Mendel újra kiadták a Széfer hajósor lerábenu Tám c. könyvét. Fia Viktor pedig az Akedosz Jicchok új, szép kiadásának a költségét viselte. Figdor Izsáknak második unokája a világhírű művészeti szakértő Figdor Albert volt, a «Figdor-kollekció» tulajdonosa. Figdor Wilhelm unokája Wittgenstein Károly, az osztrák fémipar megalapítója volt, ennek Pál nevű fia híres zongoraművész. Lajos nevű fia bölcsészeti író. A Wittgensteinek már keresztények. (V. ö. Mayer, «Die Wiener Juden»; « Jewish forum» (New-York 1925); Wachstein: «Statuten für das Bethaus»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1465. címszó a lexikon => 277. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11465.htm

CÍMSZÓ: Figdor-Kittseer

SZÓCIKK: Figdor-Kittseer, hírneves magyar-zsidó család, amely a Pozsony melletti Köpcsényből ném. Kitteee származik, a Figdor név pedig Avigdortól, aki a XVIII. sz. kezdetén élt Köpcsényben. Avigdor fia Jakab zsidó-bíró volt az akkor tekintélyes köpcsényi hitközségben. Ennek Ha Izsák 1768-850 Bécsben megalapította a I. Figdor & Sohn céget. Izsák fia, Wilhelm, részt vett a bécsi zsidók hitközségi és jótékonysági életében. Fia, Gusztáv, már kikeresztelkedett, irodalmi és művészeti törekvéseket támogatott, barátja volt és mint Bécs városi tanácsosa is szerepet játszott. Leánya, Emília, Mihálynak az osztrák köztársaság elnökének felesége. Rendkívül művelt és nemeslelkű asszony, aki zsidó származását nem titkolhatja el. Zsidó őseinek képei még most is díszítik szalonját. Avigdor második fia Sámuel volt. Ennek fia pedig Mihály Michael Kittseer nagy talmudtudós és kiváló jótevő volt és Pozsonyban nagy tiszteletben állott. 1845-ben kiadta Salmé nedóvó c. művét. Ő és apósa, Theben Mendel újra kiadták a Széfer hajósor lerábenu Tám c. könyvét. Fia Viktor pedig az Akedosz Jicchok új, szép kiadásának a költségét viselte. Figdor Izsáknak második unokája a világhírű művészeti szakértő Figdor Albert volt, a Figdor-kollekció tulajdonosa. Figdor Wilhelm unokája Wittgenstein Károly, az osztrák fémipar megalapítója volt, ennek Pál nevű fia híres zongoraművész. Lajos nevű fia bölcsészeti író. A Wittgensteinek már keresztények. V. ö. Mayer, Die Wiener Juden ; Jewish forum New-York 1925 ; Wachstein: Statuten für das Bethaus .

11465.ht

CÍMSZÓ Figdor-Kittsee

SZÓCIKK Figdor-Kittseer hírneve magyar-zsid család amel Pozson mellett Köpcsénybő ném Kittee származik Figdo né pedi Avigdortól ak XVIII sz kezdeté él Köpcsényben Avigdo fi Jaka zsidó-bír vol a akko tekintélye köpcsény hitközségben Enne H Izsá 1768-85 Bécsbe megalapított I Figdo Soh céget Izsá fia Wilhelm rész vet bécs zsidó hitközség é jótékonyság életében Fia Gusztáv má kikeresztelkedett irodalm é művészet törekvéseke támogatott barátj vol é min Béc város tanácsos i szerepe játszott Leánya Emília Mihályna a osztrá köztársasá elnökéne felesége Rendkívü művel é nemeslelk asszony ak zsid származásá ne titkolhatj el Zsid őseine képe mé mos i díszíti szalonját Avigdo másodi fi Sámue volt Enne fi pedi Mihál Michae Kittsee nag talmudtudó é kivál jótev vol é Pozsonyba nag tiszteletbe állott 1845-be kiadt Salm nedóv c művét é apósa Thebe Mende újr kiadtá Széfe hajóso leráben Tá c könyvét Fi Vikto pedi a Akedos Jiccho új szé kiadásána költségé viselte Figdo Izsákna másodi unokáj világhír művészet szakért Figdo Alber volt Figdor-kollekci tulajdonosa Figdo Wilhel unokáj Wittgenstei Károly a osztrá fémipa megalapítój volt enne Pá nev fi híre zongoraművész Lajo nev fi bölcsészet író Wittgensteine má keresztények V ö Mayer Di Wiene Jude Jewis foru New-Yor 192 Wachstein Statute fü da Bethau

11465.h

CÍMSZ Figdor-Kittse

SZÓCIK Figdor-Kittsee hírnev magyar-zsi csalá ame Pozso mellet Köpcsényb né Kitte származi Figd n ped Avigdortó a XVII s kezdet é Köpcsénybe Avigd f Jak zsidó-bí vo akk tekintély köpcsén hitközségbe Enn Izs 1768-8 Bécsb megalapítot Figd So cége Izs fi Wilhel rés ve béc zsid hitközsé jótékonysá életébe Fi Gusztá m kikeresztelkedet irodal művésze törekvések támogatot barát vo mi Bé váro tanácso szerep játszot Leány Emíli Mihályn osztr köztársas elnökén feleség Rendkív műve nemeslel asszon a zsi származás n titkolhat e Zsi ősein kép m mo díszít szalonjá Avigd másod f Sámu vol Enn f ped Mihá Micha Kittse na talmudtud kivá jóte vo Pozsonyb na tiszteletb állot 1845-b kiad Sal nedó művé após Theb Mend új kiadt Széf hajós lerábe T könyvé F Vikt ped Akedo Jicch ú sz kiadásán költség viselt Figd Izsákn másod unoká világhí művésze szakér Figd Albe vol Figdor-kollekc tulajdonos Figd Wilhe unoká Wittgenste Károl osztr fémip megalapító vol enn P ne f hír zongoraművés Laj ne f bölcsésze ír Wittgenstein m kereszténye Maye D Wien Jud Jewi for New-Yo 19 Wachstei Statut f d Betha

11465.

CÍMS Figdor-Kitts

SZÓCI Figdor-Kittse hírne magyar-zs csal am Pozs melle Köpcsény n Kitt származ Fig pe Avigdort XVI kezde Köpcsényb Avig Ja zsidó-b v ak tekintél köpcsé hitközségb En Iz 1768- Bécs megalapíto Fig S cég Iz f Wilhe ré v bé zsi hitközs jótékonys életéb F Guszt kikeresztelkede iroda művész törekvése támogato bará v m B vár tanács szere játszo Leán Emíl Mihály oszt köztársa elnöké felesé Rendkí műv nemesle asszo zs származá titkolha Zs ősei ké m díszí szalonj Avig máso Sám vo En pe Mih Mich Kitts n talmudtu kiv jót v Pozsony n tisztelet állo 1845- kia Sa ned műv apó The Men ú kiad Szé hajó leráb könyv Vik pe Aked Jicc s kiadásá költsé visel Fig Izsák máso unok világh művész szaké Fig Alb vo Figdor-kollek tulajdono Fig Wilh unok Wittgenst Káro oszt fémi megalapít vo en n hí zongoraművé La n bölcsész í Wittgenstei keresztény May Wie Ju Jew fo New-Y 1 Wachste Statu Beth

11465

CÍM Figdor-Kitt

SZÓC Figdor-Kitts hírn magyar-z csa a Poz mell Köpcsén Kit szárma Fi p Avigdor XV kezd Köpcsény Avi J zsidó- a tekinté köpcs hitközség E I 1768 Béc megalapít Fi cé I Wilh r b zs hitköz jótékony életé Gusz kikeresztelked irod művés törekvés támogat bar vá tanác szer játsz Leá Emí Mihál osz köztárs elnök feles Rendk mű nemesl assz z származ titkolh Z őse k dísz szalon Avi más Sá v E p Mi Mic Kitt talmudt ki jó Pozson tisztele áll 1845 ki S ne mű ap Th Me kia Sz haj lerá köny Vi p Ake Jic kiadás költs vise Fi Izsá más uno világ művés szak Fi Al v Figdor-kolle tulajdon Fi Wil uno Wittgens Kár osz fém megalapí v e h zongoraműv L bölcsés Wittgenste keresztén Ma Wi J Je f New- Wachst Stat Bet

1146

CÍ Figdor-Kit

SZÓ Figdor-Kitt hír magyar- cs Po mel Köpcsé Ki szárm F Avigdo X kez Köpcsén Av zsidó tekint köpc hitközsé 176 Bé megalapí F c Wil z hitkö jótékon élet Gus kikeresztelke iro művé törekvé támoga ba v taná sze játs Le Em Mihá os köztár elnö fele Rend m nemes ass szárma titkol ős dís szalo Av má S M Mi Kit talmud k j Pozso tisztel ál 184 k n m a T M ki S ha ler kön V Ak Ji kiadá költ vis F Izs má un vilá művé sza F A Figdor-koll tulajdo F Wi un Wittgen Ká os fé megalap zongoramű bölcsé Wittgenst kereszté M W J New Wachs Sta Be