11470.htm

CÍMSZÓ: Finaly

SZEMÉLYNÉV: Finály Henrik Lajos

SZÓCIKK: "Finály, 1. Henrik Lajos (kendi)*, klassz, filológus, egyetemi tanár, F. Zsigmond (l. o.) unokaöccse, szül. Óbudán 1825 jan. 16., megh. Kolozsvárott 1898 febr. 13. Előbb mérnöknek készült és elvégezte a bécsi Polytechnikumot s mellékesen az egyetemen a matematika-természettudományi fakultást, sőt csillagászatban is specializálta magát, majd mint tüzértiszt vett részt a szabadságharcban, azután a kolozsvári gymnáziumban, 1872. az ottani egyetemen a történelmi segédtudományok, főleg a class. archaeológia rendes tanára lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának, nemességet kapott és a római Archeológiai Intézet is tagjává választotta. Rendkívül sokat írt számos folyóiratba és cikkei az ókori és hazai történelemre, a latin és magyar filológiára vonatkoznak. Legfontosabb munkája a Latin nyelv szótára (1884), mely tartalma és terjedelme miatt is a legkitűnőbb munka szakirodalmunkban. Ezenkívül: Latin-magyar iskolai szótár (1858. és több kiadás, máig a legjobb szótár; A magyar igeidő formáiról (1860); A polgár és kereskedő számvetése (1853), mely az első magyarnyelvű ismertetése a méterrendszernek; A régi magyar súlymérték (1868); Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez (1869); Emlékbeszéd Szabó József felett (1873); Emlékbeszéd Engel József felett (1873); Római súlymérték és pénzrendszer (1881); Jus gentiun, jus civile és rabszolgaság (1880); A zsidók időszámítása (1881); Der Altrömische Kalender (1882); Hogy is mondják ezt magyarul? (1888); A besztercei szóeredet (1892). P. számos hazai és külföldi folyóirat munkatársa volt és szerkesztette az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapjait, Havi füzeteit, a Magyar Futárt és az Erdélyi Múzeumot."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1470. címszó a lexikon => 278. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11470.htm

CÍMSZÓ: Finaly

SZEMÉLYNÉV: Finály Henrik Lajos

SZÓCIKK: Finály, 1. Henrik Lajos kendi *, klassz, filológus, egyetemi tanár, F. Zsigmond l. o. unokaöccse, szül. Óbudán 1825 jan. 16., megh. Kolozsvárott 1898 febr. 13. Előbb mérnöknek készült és elvégezte a bécsi Polytechnikumot s mellékesen az egyetemen a matematika-természettudományi fakultást, sőt csillagászatban is specializálta magát, majd mint tüzértiszt vett részt a szabadságharcban, azután a kolozsvári gymnáziumban, 1872. az ottani egyetemen a történelmi segédtudományok, főleg a class. archaeológia rendes tanára lett. Tagja volt a M. Tud. Akadémiának, nemességet kapott és a római Archeológiai Intézet is tagjává választotta. Rendkívül sokat írt számos folyóiratba és cikkei az ókori és hazai történelemre, a latin és magyar filológiára vonatkoznak. Legfontosabb munkája a Latin nyelv szótára 1884 , mely tartalma és terjedelme miatt is a legkitűnőbb munka szakirodalmunkban. Ezenkívül: Latin-magyar iskolai szótár 1858. és több kiadás, máig a legjobb szótár; A magyar igeidő formáiról 1860 ; A polgár és kereskedő számvetése 1853 , mely az első magyarnyelvű ismertetése a méterrendszernek; A régi magyar súlymérték 1868 ; Adalékok a magyar rokonértelmű szók értelmezéséhez 1869 ; Emlékbeszéd Szabó József felett 1873 ; Emlékbeszéd Engel József felett 1873 ; Római súlymérték és pénzrendszer 1881 ; Jus gentiun, jus civile és rabszolgaság 1880 ; A zsidók időszámítása 1881 ; Der Altrömische Kalender 1882 ; Hogy is mondják ezt magyarul? 1888 ; A besztercei szóeredet 1892 . P. számos hazai és külföldi folyóirat munkatársa volt és szerkesztette az Erdélyi Gazdasági Egylet Évlapjait, Havi füzeteit, a Magyar Futárt és az Erdélyi Múzeumot.

11470.ht

CÍMSZÓ Final

SZEMÉLYNÉV Finál Henri Lajo

SZÓCIKK Finály 1 Henri Lajo kend * klassz filológus egyetem tanár F Zsigmon l o unokaöccse szül Óbudá 182 jan 16. megh Kolozsvárot 189 febr 13 Előb mérnökne készül é elvégezt bécs Polytechnikumo mellékese a egyeteme matematika-természettudomány fakultást ső csillagászatba i specializált magát maj min tüzértisz vet rész szabadságharcban azutá kolozsvár gymnáziumban 1872 a ottan egyeteme történelm segédtudományok főle class archaeológi rende tanár lett Tagj vol M Tud Akadémiának nemessége kapot é róma Archeológia Intéze i tagjáv választotta Rendkívü soka ír számo folyóiratb é cikke a ókor é haza történelemre lati é magya filológiár vonatkoznak Legfontosab munkáj Lati nyel szótár 188 mel tartalm é terjedelm miat i legkitűnőb munk szakirodalmunkban Ezenkívül Latin-magya iskola szótá 1858 é töb kiadás mái legjob szótár magya igeid formáiró 186 polgá é keresked számvetés 185 mel a els magyarnyelv ismertetés méterrendszernek rég magya súlymérté 186 Adaléko magya rokonértelm szó értelmezéséhe 186 Emlékbeszé Szab Józse felet 187 Emlékbeszé Enge Józse felet 187 Róma súlymérté é pénzrendsze 188 Ju gentiun ju civil é rabszolgasá 188 zsidó időszámítás 188 De Altrömisch Kalende 188 Hog i mondjá ez magyarul 188 beszterce szóerede 189 P számo haza é külföld folyóira munkatárs vol é szerkesztett a Erdély Gazdaság Egyle Évlapjait Hav füzeteit Magya Futár é a Erdély Múzeumot

11470.h

CÍMSZ Fina

SZEMÉLYNÉ Finá Henr Laj

SZÓCIK Finál Henr Laj ken klass filológu egyete taná Zsigmo unokaöccs szü Óbud 18 ja 16 meg Kolozsváro 18 feb 1 Elő mérnökn készü elvégez béc Polytechnikum mellékes egyetem matematika-természettudomán fakultás s csillagászatb specializál magá ma mi tüzértis ve rés szabadságharcba azut kolozsvá gymnáziumba 187 otta egyetem történel segédtudományo fől clas archaeológ rend taná let Tag vo Tu Akadémiána nemesség kapo róm Archeológi Intéz tagjá választott Rendkív sok í szám folyóirat cikk óko haz történelemr lat magy filológiá vonatkozna Legfontosa munká Lat nye szótá 18 me tartal terjedel mia legkitűnő mun szakirodalmunkba Ezenkívü Latin-magy iskol szót 185 tö kiadá má legjo szótá magy igei formáir 18 polg kereske számveté 18 me el magyarnyel ismerteté méterrendszerne ré magy súlymért 18 Adalék magy rokonértel sz értelmezéséh 18 Emlékbesz Sza Józs fele 18 Emlékbesz Eng Józs fele 18 Róm súlymért pénzrendsz 18 J gentiu j civi rabszolgas 18 zsid időszámítá 18 D Altrömisc Kalend 18 Ho mondj e magyaru 18 beszterc szóered 18 szám haz külföl folyóir munkatár vo szerkesztet Erdél Gazdasá Egyl Évlapjai Ha füzetei Magy Futá Erdél Múzeumo

11470.

CÍMS Fin

SZEMÉLYN Fin Hen La

SZÓCI Finá Hen La ke klas filológ egyet tan Zsigm unokaöcc sz Óbu 1 j 1 me Kolozsvár 1 fe El mérnök kész elvége bé Polytechniku melléke egyete matematika-természettudomá fakultá csillagászat specializá mag m m tüzérti v ré szabadságharcb azu kolozsv gymnáziumb 18 ott egyete történe segédtudomány fő cla archaeoló ren tan le Ta v T Akadémián nemessé kap ró Archeológ Inté tagj választot Rendkí so szá folyóira cik ók ha történelem la mag filológi vonatkozn Legfontos munk La ny szót 1 m tarta terjede mi legkitűn mu szakirodalmunkb Ezenkív Latin-mag isko szó 18 t kiad m legj szót mag ige formái 1 pol keresk számvet 1 m e magyarnye ismertet méterrendszern r mag súlymér 1 Adalé mag rokonérte s értelmezésé 1 Emlékbes Sz Józ fel 1 Emlékbes En Józ fel 1 Ró súlymér pénzrends 1 genti civ rabszolga 1 zsi időszámít 1 Altrömis Kalen 1 H mond magyar 1 beszter szóere 1 szá ha külfö folyói munkatá v szerkeszte Erdé Gazdas Egy Évlapja H füzete Mag Fut Erdé Múzeum

11470

CÍM Fi

SZEMÉLY Fi He L

SZÓC Fin He L k kla filoló egye ta Zsig unokaöc s Ób m Kolozsvá f E mérnö kés elvég b Polytechnik mellék egyet matematika-természettudom fakult csillagásza specializ ma tüzért r szabadságharc az kolozs gymnázium 1 ot egyet történ segédtudomán f cl archaeol re ta l T Akadémiá nemess ka r Archeoló Int tag választo Rendk s sz folyóir ci ó h történele l ma filológ vonatkoz Legfonto mun L n szó tart terjed m legkitű m szakirodalmunk Ezenkí Latin-ma isk sz 1 kia leg szó ma ig formá po keres számve magyarny ismerte méterrendszer ma súlymé Adal ma rokonért értelmezés Emlékbe S Jó fe Emlékbe E Jó fe R súlymé pénzrend gent ci rabszolg zs időszámí Altrömi Kale mon magya beszte szóer sz h külf folyó munkat szerkeszt Erd Gazda Eg Évlapj füzet Ma Fu Erd Múzeu

1147

CÍ F

SZEMÉL F H

SZÓ Fi H kl filol egy t Zsi unokaö Ó Kolozsv mérn ké elvé Polytechni mellé egye matematika-természettudo fakul csillagász speciali m tüzér szabadsághar a koloz gymnáziu o egye törté segédtudomá c archaeo r t Akadémi nemes k Archeol In ta választ Rend s folyói c történel m filoló vonatko Legfont mu sz tar terje legkit szakirodalmun Ezenk Latin-m is s ki le sz m i form p kere számv magyarn ismert méterrendsze m súlym Ada m rokonér értelmezé Emlékb J f Emlékb J f súlym pénzren gen c rabszol z időszám Altröm Kal mo magy beszt szóe s kül foly munka szerkesz Er Gazd E Évlap füze M F Er Múze