11475.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Mór

SZÓCIKK: "3.  F. A. Mór (nem azonos Fischer Móriccal, a herendi gyár alapítójával, habár ez is tatai volt), tatai majolikagyáros. A tatai majolikagyárat Schlögl János György, kinek özvegye 1820-ig bírta a XVIII. sz. 80-as éveiben alapított gyárat, örökösétől, Pasteiner Józseftől Fischer Wolfgang vette meg. Tőle szállott át a gyár egyik rokonára, F. A. Mórra, ettől pedig fiára, F. Károlyra, aki később társat vett maga mellé és a «Fischer és Nobel» cég alatt vezette tovább az üzletet, mely most már végképp megfeneklett. Az olcsó cseh porcellán teljesen kiszorította a kőedényeket a piacról. F.-ék azután fel is hagytak a gyárral, eladták Hardtmuth kályhagyáros cégnek. A XX. ez. első tizedében ez is megszűnt, a kemencét 1913. lebontották. F. A. Mór jele két sorban: F. M. A. - TATA; F. Károly jele pedig ugyancsak két sorban: TATA - C. FISCHER."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1475. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11475.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Mór

SZÓCIKK: 3. F. A. Mór nem azonos Fischer Móriccal, a herendi gyár alapítójával, habár ez is tatai volt , tatai majolikagyáros. A tatai majolikagyárat Schlögl János György, kinek özvegye 1820-ig bírta a XVIII. sz. 80-as éveiben alapított gyárat, örökösétől, Pasteiner Józseftől Fischer Wolfgang vette meg. Tőle szállott át a gyár egyik rokonára, F. A. Mórra, ettől pedig fiára, F. Károlyra, aki később társat vett maga mellé és a Fischer és Nobel cég alatt vezette tovább az üzletet, mely most már végképp megfeneklett. Az olcsó cseh porcellán teljesen kiszorította a kőedényeket a piacról. F.-ék azután fel is hagytak a gyárral, eladták Hardtmuth kályhagyáros cégnek. A XX. ez. első tizedében ez is megszűnt, a kemencét 1913. lebontották. F. A. Mór jele két sorban: F. M. A. - TATA; F. Károly jele pedig ugyancsak két sorban: TATA - C. FISCHER.

11475.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Mó

SZÓCIKK 3 F A Mó ne azono Fische Móriccal herend gyá alapítójával habá e i tata vol tata majolikagyáros tata majolikagyára Schlög Jáno György kine özvegy 1820-i bírt XVIII sz 80-a éveibe alapítot gyárat örökösétől Pasteine Józseftő Fische Wolfgan vett meg Től szállot á gyá egyi rokonára F A Mórra ettő pedi fiára F Károlyra ak későb társa vet mag mell é Fische é Nobe cé alat vezett továb a üzletet mel mos má végkép megfeneklett A olcs cse porcellá teljese kiszorított kőedényeke piacról F.-é azutá fe i hagyta gyárral eladtá Hardtmut kályhagyáro cégnek XX ez els tizedébe e i megszűnt kemencé 1913 lebontották F A Mó jel ké sorban F M A TATA F Károl jel pedi ugyancsa ké sorban TAT C FISCHER

11475.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch M

SZÓCIK M n azon Fisch Móricca heren gy alapítójáva hab tat vo tat majolikagyáro tat majolikagyár Schlö Ján Györg kin özveg 1820- bír XVII s 80- éveib alapíto gyára örökösétő Pastein Józseft Fisch Wolfga vet me Tő szállo gy egy rokonár Mórr ett ped fiár Károlyr a késő társ ve ma mel Fisch Nob c ala vezet tová üzlete me mo m végké megfeneklet olc cs porcell teljes kiszorítot kőedények piacró F.- azut f hagyt gyárra eladt Hardtmu kályhagyár cégne X e el tizedéb megszűn kemenc 191 lebontottá M je k sorba TAT Káro je ped ugyancs k sorba TA FISCHE

11475.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc

SZÓCI azo Fisc Móricc here g alapítójáv ha ta v ta majolikagyár ta majolikagyá Schl Já Györ ki özve 1820 bí XVI 80 évei alapít gyár örökösét Pastei József Fisc Wolfg ve m T száll g eg rokoná Mór et pe fiá Károly kés tár v m me Fisc No al veze tov üzlet m m végk megfenekle ol c porcel telje kiszoríto kőedénye piacr F. azu hagy gyárr elad Hardtm kályhagyá cégn e tizedé megszű kemen 19 lebontott j sorb TA Kár j pe ugyanc sorb T FISCH

11475

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis

SZÓC az Fis Móric her alapítójá h t t majolikagyá t majolikagy Sch J Gyö k özv 182 b XV 8 éve alapí gyá örökösé Paste Józse Fis Wolf v szál e rokon Mó e p fi Károl ké tá m Fis N a vez to üzle vég megfenekl o porce telj kiszorít kőedény piac F az hag gyár ela Hardt kályhagy cég tized megsz keme 1 lebontot sor T Ká p ugyan sor FISC

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ a Fi Móri he alapítój majolikagy majolikag Sc Gy öz 18 X év alap gy örökös Past Józs Fi Wol szá roko M f Káro k t Fi ve t üzl vé megfenek porc tel kiszorí kőedén pia a ha gyá el Hard kályhag cé tize megs kem lebonto so K ugya so FIS