11476.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Árpád

SZÓCIKK: 4.   F. Árpád, orvos, szül. Nagybecskereken 1896 máj. 22. Az egyetemet Kolozsvárott, Budapesten és Pécsett végezte. Számos cikke jelent meg a lapokban, belső munkatársa volt a Novysadon (Újvidék) megjelenő Jüdisches Volksblattnak és a Zsidó Szemlének. Könyvei: Mária dalok, Vulkán dalok (Versek), A befejezetlen szobor, Ervin herceg halála (egyfelvonásosok) és Kiáltvány a zsidósághoz. Ez utóbbi propagandairat, melyben a szerző a Krisztushivésnek akarja megnyerni a zsidóságot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1476. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11476.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Árpád

SZÓCIKK: 4. F. Árpád, orvos, szül. Nagybecskereken 1896 máj. 22. Az egyetemet Kolozsvárott, Budapesten és Pécsett végezte. Számos cikke jelent meg a lapokban, belső munkatársa volt a Novysadon Újvidék megjelenő Jüdisches Volksblattnak és a Zsidó Szemlének. Könyvei: Mária dalok, Vulkán dalok Versek , A befejezetlen szobor, Ervin herceg halála egyfelvonásosok és Kiáltvány a zsidósághoz. Ez utóbbi propagandairat, melyben a szerző a Krisztushivésnek akarja megnyerni a zsidóságot.

11476.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Árpá

SZÓCIKK 4 F Árpád orvos szül Nagybecskereke 189 máj 22 A egyeteme Kolozsvárott Budapeste é Pécset végezte Számo cikk jelen me lapokban bels munkatárs vol Novysado Újvidé megjelen Jüdische Volksblattna é Zsid Szemlének Könyvei Mári dalok Vulká dalo Verse befejezetle szobor Ervi herce halál egyfelvonásoso é Kiáltván zsidósághoz E utóbb propagandairat melybe szerz Krisztushivésne akarj megnyern zsidóságot

11476.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Árp

SZÓCIK Árpá orvo szü Nagybecskerek 18 má 2 egyetem Kolozsvárot Budapest Pécse végezt Szám cik jele m lapokba bel munkatár vo Novysad Újvid megjele Jüdisch Volksblattn Zsi Szemléne Könyve Már dalo Vulk dal Vers befejezetl szobo Erv herc halá egyfelvonásos Kiáltvá zsidóságho utób propagandaira melyb szer Krisztushivésn akar megnyer zsidóságo

11476.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Ár

SZÓCI Árp orv sz Nagybecskere 1 m egyete Kolozsváro Budapes Pécs végez Szá ci jel lapokb be munkatá v Novysa Újvi megjel Jüdisc Volksblatt Zs Szemlén Könyv Má dal Vul da Ver befejezet szob Er her hal egyfelvonáso Kiáltv zsidóságh utó propagandair mely sze Krisztushivés aka megnye zsidóság

11476

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Á

SZÓC Ár or s Nagybecsker egyet Kolozsvár Budape Péc vége Sz c je lapok b munkat Novys Újv megje Jüdis Volksblat Z Szemlé Köny M da Vu d Ve befejeze szo E he ha egyfelvonás Kiált zsidóság ut propagandai mel sz Krisztushivé ak megny zsidósá

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ Á o Nagybecske egye Kolozsvá Budap Pé vég S j lapo munka Novy Új megj Jüdi Volksbla Szeml Kön d V V befejez sz h h egyfelvoná Kiál zsidósá u propaganda me s Krisztushiv a megn zsidós