11478.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Enoch

SZÓCIKK: 6.  F. Enoch, rabbi, Makai Emil atyja, szül. Izsákon 1826. Tanulmányait Nyitrán, Pozsonyban és Prágában végezte. 1852-1864 közt Dunaföldváron működött, attól kezdve pedig élete végéig makói főrabbi volt. Kitűnő magyar és német hitszónok volt. Egyik hitszónoklata, amelyet Löw Lipót felett tartott annak temetése alkalmából, megjelent a Löw Lipót végtisztessége c. munkában. Idősebb fia, F. Jakab pozsonyi kórházi főorvos és kiváló pszichiáter volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1478. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11478.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Enoch

SZÓCIKK: 6. F. Enoch, rabbi, Makai Emil atyja, szül. Izsákon 1826. Tanulmányait Nyitrán, Pozsonyban és Prágában végezte. 1852-1864 közt Dunaföldváron működött, attól kezdve pedig élete végéig makói főrabbi volt. Kitűnő magyar és német hitszónok volt. Egyik hitszónoklata, amelyet Löw Lipót felett tartott annak temetése alkalmából, megjelent a Löw Lipót végtisztessége c. munkában. Idősebb fia, F. Jakab pozsonyi kórházi főorvos és kiváló pszichiáter volt.

11478.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Enoc

SZÓCIKK 6 F Enoch rabbi Maka Emi atyja szül Izsáko 1826 Tanulmányai Nyitrán Pozsonyba é Prágába végezte 1852-186 köz Dunaföldváro működött attó kezdv pedi élet végéi makó főrabb volt Kitűn magya é néme hitszóno volt Egyi hitszónoklata amelye Lö Lipó felet tartot anna temetés alkalmából megjelen Lö Lipó végtisztesség c munkában Időseb fia F Jaka pozsony kórház főorvo é kivál pszichiáte volt

11478.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Eno

SZÓCIK Enoc rabb Mak Em atyj szü Izsák 182 Tanulmánya Nyitrá Pozsonyb Prágáb végezt 1852-18 kö Dunaföldvár működöt att kezd ped éle végé mak főrab vol Kitű magy ném hitszón vol Egy hitszónoklat amely L Lip fele tarto ann temeté alkalmábó megjele L Lip végtisztessé munkába Időse fi Jak pozson kórhá főorv kivá pszichiát vol

11478.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc En

SZÓCI Eno rab Ma E aty sz Izsá 18 Tanulmány Nyitr Pozsony Prágá végez 1852-1 k Dunaföldvá működö at kez pe él vég ma főra vo Kit mag né hitszó vo Eg hitszónokla amel Li fel tart an temet alkalmáb megjel Li végtisztess munkáb Idős f Ja pozso kórh főor kiv pszichiá vo

11478

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis E

SZÓC En ra M at s Izs 1 Tanulmán Nyit Pozson Prág vége 1852- Dunaföldv működ a ke p é vé m főr v Ki ma n hitsz v E hitszónokl ame L fe tar a teme alkalmá megje L végtisztes munká Idő J pozs kór főo ki pszichi v

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ E r a Iz Tanulmá Nyi Pozso Prá vég 1852 Dunaföld műkö k v fő K m hits hitszónok am f ta tem alkalm megj végtiszte munk Id poz kó fő k pszich