11479.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Gyula

SZÓCIKK: 7.  F Gyula, főrabbi, szül. a fejérmegyei Sárkeresztúron 1861 mára 15. 1877-1886. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1885. szerezte a budapesti egyetemen, 1887. avatták rabbivá. 1887-ben Győrött választották meg főrabbinak, innen került 1898. Prágába, majd 1905. a Pesti Izr. Hitközséghez rabbinak, 1920 óta főrabbi ugyanitt. Lelkészi működését zajtalan buzgóság jellemzi, zsinagógái beszédeiben nemes egyszerűségre törekszik. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1905 óta tagja, tanulmányi bizottságának elnöke és felső tanfolyamának óraadó tanára. 1918 óta a német nyelvet és a Midrás irodalmát adja elő (régebben az exegetikus irodalmat is). Egyházi elnöke az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak. A Magyar Zsidók Pro Palesztina szövetsége elnöki tanácsának tagja. A görög-zsidó irodalom számos művét fordította magyar nyelvre. Művei: Juda ibn Tibbon (Budapest, 1885), Mózes élete (Budapest, 1925). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofeban, az Országos Egyetértésben, a Múlt és Jövőben, a Blau-Emlékkönyvben, az Egyenlőségben, a Zsidó Plutarchosban, az Imit évkönyveiben, a Neuzeitban, a Pester Lloydban, az Újságban, az Oesterr. Wochenschriftben jelennek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1479. címszó a lexikon => 279. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11479.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Gyula

SZÓCIKK: 7. F Gyula, főrabbi, szül. a fejérmegyei Sárkeresztúron 1861 mára 15. 1877-1886. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1885. szerezte a budapesti egyetemen, 1887. avatták rabbivá. 1887-ben Győrött választották meg főrabbinak, innen került 1898. Prágába, majd 1905. a Pesti Izr. Hitközséghez rabbinak, 1920 óta főrabbi ugyanitt. Lelkészi működését zajtalan buzgóság jellemzi, zsinagógái beszédeiben nemes egyszerűségre törekszik. A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának 1905 óta tagja, tanulmányi bizottságának elnöke és felső tanfolyamának óraadó tanára. 1918 óta a német nyelvet és a Midrás irodalmát adja elő régebben az exegetikus irodalmat is . Egyházi elnöke az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak. A Magyar Zsidók Pro Palesztina szövetsége elnöki tanácsának tagja. A görög-zsidó irodalom számos művét fordította magyar nyelvre. Művei: Juda ibn Tibbon Budapest, 1885 , Mózes élete Budapest, 1925 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofeban, az Országos Egyetértésben, a Múlt és Jövőben, a Blau-Emlékkönyvben, az Egyenlőségben, a Zsidó Plutarchosban, az Imit évkönyveiben, a Neuzeitban, a Pester Lloydban, az Újságban, az Oesterr. Wochenschriftben jelennek meg.

11479.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Gyul

SZÓCIKK 7 Gyula főrabbi szül fejérmegye Sárkeresztúro 186 már 15 1877-1886 vol budapest Rabbiképz növendéke bölcsészdoktor oklevele 1885 szerezt budapest egyetemen 1887 avattá rabbivá 1887-be Győröt választottá me főrabbinak inne kerül 1898 Prágába maj 1905 Pest Izr Hitközséghe rabbinak 192 ót főrabb ugyanitt Lelkész működésé zajtala buzgósá jellemzi zsinagógá beszédeibe neme egyszerűségr törekszik Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána 190 ót tagja tanulmány bizottságána elnök é fels tanfolyamána óraad tanára 191 ót néme nyelve é Midrá irodalmá adj el régebbe a exegetiku irodalma i Egyház elnök a Izraelit Magya Irodalm Társulatnak Magya Zsidó Pr Palesztin szövetség elnök tanácsána tagja görög-zsid irodalo számo művé fordított magya nyelvre Művei Jud ib Tibbo Budapest 188 Móze élet Budapest 192 Cikke Magya Zsid Szemlében Hacofeban a Országo Egyetértésben Múl é Jövőben Blau-Emlékkönyvben a Egyenlőségben Zsid Plutarchosban a Imi évkönyveiben Neuzeitban Peste Lloydban a Újságban a Oesterr Wochenschriftbe jelenne meg

11479.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Gyu

SZÓCIK Gyul főrabb szü fejérmegy Sárkeresztúr 18 má 1 1877-188 vo budapes Rabbikép növendék bölcsészdokto oklevel 188 szerez budapes egyeteme 188 avatt rabbiv 1887-b Győrö választott m főrabbina inn kerü 189 Prágáb ma 190 Pes Iz Hitközségh rabbina 19 ó főrab ugyanit Lelkés működés zajtal buzgós jellemz zsinagóg beszédeib nem egyszerűség törekszi Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán 19 ó tagj tanulmán bizottságán elnö fel tanfolyamán óraa tanár 19 ó ném nyelv Midr irodalm ad e régebb exegetik irodalm Egyhá elnö Izraeli Magy Irodal Társulatna Magy Zsid P Paleszti szövetsé elnö tanácsán tagj görög-zsi irodal szám műv fordítot magy nyelvr Műve Ju i Tibb Budapes 18 Móz éle Budapes 19 Cikk Magy Zsi Szemlébe Hacofeba Ország Egyetértésbe Mú Jövőbe Blau-Emlékkönyvbe Egyenlőségbe Zsi Plutarchosba Im évkönyveibe Neuzeitba Pest Lloydba Újságba Oester Wochenschriftb jelenn me

11479.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Gy

SZÓCI Gyu főrab sz fejérmeg Sárkeresztú 1 m 1877-18 v budape Rabbiké növendé bölcsészdokt okleve 18 szere budape egyetem 18 avat rabbi 1887- Győr választot főrabbin in ker 18 Prágá m 19 Pe I Hitközség rabbin 1 főra ugyani Lelké működé zajta buzgó jellem zsinagó beszédei ne egyszerűsé töreksz Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá 1 tag tanulmá bizottságá eln fe tanfolyamá óra taná 1 né nyel Mid irodal a régeb exegeti irodal Egyh eln Izrael Mag Iroda Társulatn Mag Zsi Paleszt szövets eln tanácsá tag görög-zs iroda szá mű fordíto mag nyelv Műv J Tib Budape 1 Mó él Budape 1 Cik Mag Zs Szemléb Hacofeb Orszá Egyetértésb M Jövőb Blau-Emlékkönyvb Egyenlőségb Zs Plutarchosb I évkönyveib Neuzeitb Pes Lloydb Újságb Oeste Wochenschrift jelen m

11479

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis G

SZÓC Gy főra s fejérme Sárkereszt 1877-1 budap Rabbik növend bölcsészdok oklev 1 szer budap egyete 1 ava rabb 1887 Győ választo főrabbi i ke 1 Prág 1 P Hitközsé rabbi főr ugyan Lelk működ zajt buzg jelle zsinag beszéde n egyszerűs töreks Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta tanulm bizottság el f tanfolyam ór tan n nye Mi iroda rége exeget iroda Egy el Izrae Ma Irod Társulat Ma Zs Palesz szövet el tanács ta görög-z irod sz m fordít ma nyel Mű Ti Budap M é Budap Ci Ma Z Szemlé Hacofe Orsz Egyetértés Jövő Blau-Emlékkönyv Egyenlőség Z Plutarchos évkönyvei Neuzeit Pe Lloyd Újság Oest Wochenschrif jele

1147

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ G főr fejérm Sárkeresz 1877- buda Rabbi növen bölcsészdo okle sze buda egyet av rab 188 Gy választ főrabb k Prá Hitközs rabb fő ugya Lel műkö zaj buz jell zsina beszéd egyszerű törek F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t tanul bizottsá e tanfolya ó ta ny M irod rég exege irod Eg e Izra M Iro Társula M Z Pales szöve e tanác t görög- iro s fordí m nye M T Buda Buda C M Szeml Hacof Ors Egyetérté Jöv Blau-Emlékköny Egyenlősé Plutarcho évkönyve Neuzei P Lloy Újsá Oes Wochenschri jel