11485.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer József

SZÓCIKK: 13.  F.József, publicista és ügyvéd, szül. Tiszaújhelyen 1887 dec. 15. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és egy ideig Balog Arnolddal a Jogtudományi Közlönyt. 1912-ben ügyvédi irodát nyitott Kolozsváron, ahol egyúttal az Esti lap c. napilapot is szerkesztette 1919-ben zsidó közügyekkel kezdett foglalkozni' amikor a kolozsvári kongresszusi hitközség elnökévé választották. A hitközséget a mai napig is ő vezeti. 1920-ban az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség elnökévé, 1821. a Tarbut országos zsidó iskolaegyesület elnökévé, majd 1923. az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség elnökévé választottak és azóta annak elnöke. 1919-1921-ig főszerkesztője volt az Új Kelet c. kolozsvári zsidó napi lapnak. Jelenleg, mint zsidópárti képviselő a bukaresti parlament tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1485. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11485.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer József

SZÓCIKK: 13. F.József, publicista és ügyvéd, szül. Tiszaújhelyen 1887 dec. 15. Jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és egy ideig Balog Arnolddal a Jogtudományi Közlönyt. 1912-ben ügyvédi irodát nyitott Kolozsváron, ahol egyúttal az Esti lap c. napilapot is szerkesztette 1919-ben zsidó közügyekkel kezdett foglalkozni' amikor a kolozsvári kongresszusi hitközség elnökévé választották. A hitközséget a mai napig is ő vezeti. 1920-ban az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség elnökévé, 1821. a Tarbut országos zsidó iskolaegyesület elnökévé, majd 1923. az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség elnökévé választottak és azóta annak elnöke. 1919-1921-ig főszerkesztője volt az Új Kelet c. kolozsvári zsidó napi lapnak. Jelenleg, mint zsidópárti képviselő a bukaresti parlament tagja.

11485.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Józse

SZÓCIKK 13 F.József publicist é ügyvéd szül Tiszaújhelye 188 dec 15 Jog tanulmányai budapest egyeteme végezt é eg idei Balo Arnoldda Jogtudomány Közlönyt 1912-be ügyvéd irodá nyitot Kolozsváron aho egyútta a Est la c napilapo i szerkesztett 1919-be zsid közügyekke kezdet foglalkozni amiko kolozsvár kongresszus hitközsé elnökév választották hitközsége ma napi i vezeti 1920-ba a Erdély Zsid Nemzet Szövetsé elnökévé 1821 Tarbu országo zsid iskolaegyesüle elnökévé maj 1923 a Erdély Zsid Nemzet Szövetsé elnökév választotta é azót anna elnöke 1919-1921-i főszerkesztőj vol a Ú Kele c kolozsvár zsid nap lapnak Jelenleg min zsidópárt képvisel bukarest parlamen tagja

11485.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Józs

SZÓCIK 1 F.Józse publicis ügyvé szü Tiszaújhely 18 de 1 Jo tanulmánya budapes egyetem végez e ide Bal Arnoldd Jogtudomán Közlöny 1912-b ügyvé irod nyito Kolozsváro ah egyútt Es l napilap szerkesztet 1919-b zsi közügyekk kezde foglalkozn amik kolozsvá kongresszu hitközs elnöké választottá hitközség m nap vezet 1920-b Erdél Zsi Nemze Szövets elnökév 182 Tarb ország zsi iskolaegyesül elnökév ma 192 Erdél Zsi Nemze Szövets elnöké választott azó ann elnök 1919-1921- főszerkesztő vo Kel kolozsvá zsi na lapna Jelenle mi zsidópár képvise bukares parlame tagj

11485.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Józ

SZÓCI F.Józs publici ügyv sz Tiszaújhel 1 d J tanulmány budape egyete vége id Ba Arnold Jogtudomá Közlön 1912- ügyv iro nyit Kolozsvár a egyút E napila szerkeszte 1919- zs közügyek kezd foglalkoz ami kolozsv kongressz hitköz elnök választott hitközsé na veze 1920- Erdé Zs Nemz Szövet elnöké 18 Tar orszá zs iskolaegyesü elnöké m 19 Erdé Zs Nemz Szövet elnök választot az an elnö 1919-1921 főszerkeszt v Ke kolozsv zs n lapn Jelenl m zsidópá képvis bukare parlam tag

11485

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Jó

SZÓC F.Józ public ügy s Tiszaújhe tanulmán budap egyet vég i B Arnol Jogtudom Közlö 1912 ügy ir nyi Kolozsvá egyú napil szerkeszt 1919 z közügye kez foglalko am kolozs kongress hitkö elnö választot hitközs n vez 1920 Erd Z Nem Szöve elnök 1 Ta orsz z iskolaegyes elnök 1 Erd Z Nem Szöve elnö választo a a eln 1919-192 főszerkesz K kolozs z lap Jelen zsidóp képvi bukar parla ta

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi J

SZÓ F.Jó publi üg Tiszaújh tanulmá buda egye vé Arno Jogtudo Közl 191 üg i ny Kolozsv egy napi szerkesz 191 közügy ke foglalk a koloz kongres hitk eln választo hitköz ve 192 Er Ne Szöv elnö T ors iskolaegye elnö Er Ne Szöv eln választ el 1919-19 főszerkes koloz la Jele zsidó képv buka parl t