11487.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Lajos

SZÓCIKK: 15. F. Lajos, ügyvéd, szül. Kecskeméten 1832., megh. Kolozsváron 1910 aug. 15. A szabadságharcban Percei Mór seregében szolgált, mint 16 éves ifjú, majd mint ügyvéd részt vett az alkotmány helyreállítása előtt a magyarosítási mozgalomban, később a politikai és megyei élet küzdelmeiben. Emellett nagy irodalmi munkásságot fejtett ki s dolgozatai részint önállóan, részint folyóiratokban láttak napvilágot. Fiatal korában ő fordította le és adta ki Maculay híres beszédét a zsidók egyenjogúsítása érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1487. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11487.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Lajos

SZÓCIKK: 15. F. Lajos, ügyvéd, szül. Kecskeméten 1832., megh. Kolozsváron 1910 aug. 15. A szabadságharcban Percei Mór seregében szolgált, mint 16 éves ifjú, majd mint ügyvéd részt vett az alkotmány helyreállítása előtt a magyarosítási mozgalomban, később a politikai és megyei élet küzdelmeiben. Emellett nagy irodalmi munkásságot fejtett ki s dolgozatai részint önállóan, részint folyóiratokban láttak napvilágot. Fiatal korában ő fordította le és adta ki Maculay híres beszédét a zsidók egyenjogúsítása érdekében.

11487.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Lajo

SZÓCIKK 15 F Lajos ügyvéd szül Kecskeméte 1832. megh Kolozsváro 191 aug 15 szabadságharcba Perce Mó seregébe szolgált min 1 éve ifjú maj min ügyvé rész vet a alkotmán helyreállítás előt magyarosítás mozgalomban későb politika é megye éle küzdelmeiben Emellet nag irodalm munkásságo fejtet k dolgozata részin önállóan részin folyóiratokba látta napvilágot Fiata korába fordított l é adt k Macula híre beszédé zsidó egyenjogúsítás érdekében

11487.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Laj

SZÓCIK 1 Lajo ügyvé szü Kecskemét 1832 meg Kolozsvár 19 au 1 szabadságharcb Perc M seregéb szolgál mi év ifj ma mi ügyv rés ve alkotmá helyreállítá elő magyarosítá mozgalomba késő politik megy él küzdelmeibe Emelle na irodal munkásság fejte dolgozat részi önállóa részi folyóiratokb látt napvilágo Fiat koráb fordítot ad Macul hír beszéd zsid egyenjogúsítá érdekébe

11487.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc La

SZÓCI Laj ügyv sz Kecskemé 183 me Kolozsvá 1 a szabadságharc Per seregé szolgá m é if m m ügy ré v alkotm helyreállít el magyarosít mozgalomb kés politi meg é küzdelmeib Emell n iroda munkássá fejt dolgoza rész önálló rész folyóiratok lát napvilág Fia korá fordíto a Macu hí beszé zsi egyenjogúsít érdekéb

11487

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis L

SZÓC La ügy s Kecskem 18 m Kolozsv szabadsághar Pe sereg szolg i üg r alkot helyreállí e magyarosí mozgalom ké polit me küzdelmei Emel irod munkáss fej dolgoz rés önáll rés folyóirato lá napvilá Fi kor fordít Mac h besz zs egyenjogúsí érdeké

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ L üg Kecske 1 Kolozs szabadságha P sere szol ü alko helyreáll magyaros mozgalo k poli m küzdelme Eme iro munkás fe dolgo ré önál ré folyóirat l napvil F ko fordí Ma bes z egyenjogús érdek