11488.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Lipót

SZÓCIKK: 16. F. Lipót, főrabbi, szül. Gáloson (Mosón vm.) 1884. Budapesten végzett rabbiszemináriumot, az egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. Jelenleg verseci főrabbi. Számos kisebb tudományos munkát bocsátott közre. Sok kritikát és könyvismertetést írt. Különösen a babiloni talmud körébe vágó kutatásaival tűnt fel. Szerkesztője a Jevrejski Almanach c. zsidó évkönyvnek, mely szerb és horvát nyelven jelenik meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1488. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11488.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Lipót

SZÓCIKK: 16. F. Lipót, főrabbi, szül. Gáloson Mosón vm. 1884. Budapesten végzett rabbiszemináriumot, az egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. Jelenleg verseci főrabbi. Számos kisebb tudományos munkát bocsátott közre. Sok kritikát és könyvismertetést írt. Különösen a babiloni talmud körébe vágó kutatásaival tűnt fel. Szerkesztője a Jevrejski Almanach c. zsidó évkönyvnek, mely szerb és horvát nyelven jelenik meg.

11488.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Lipó

SZÓCIKK 16 F Lipót főrabbi szül Gáloso Mosó vm 1884 Budapeste végzet rabbiszemináriumot a egyeteme avattá bölcsészdoktorrá Jelenle versec főrabbi Számo kiseb tudományo munká bocsátot közre So kritiká é könyvismertetés írt Különöse babilon talmu köréb vág kutatásaiva tűn fel Szerkesztőj Jevrejsk Almanac c zsid évkönyvnek mel szer é horvá nyelve jeleni meg

11488.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Lip

SZÓCIK 1 Lipó főrabb szü Gálos Mos v 188 Budapest végze rabbiszemináriumo egyetem avatt bölcsészdoktorr Jelenl verse főrabb Szám kise tudomány munk bocsáto közr S kritik könyvismerteté ír Különös babilo talm köré vá kutatásaiv tű fe Szerkesztő Jevrejs Almana zsi évkönyvne me sze horv nyelv jelen me

11488.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Li

SZÓCI Lip főrab sz Gálo Mo 18 Budapes végz rabbiszeminárium egyete avat bölcsészdoktor Jelen vers főrab Szá kis tudomán mun bocsát köz kriti könyvismertet í Különö babil tal kör v kutatásai t f Szerkeszt Jevrej Alman zs évkönyvn m sz hor nyel jele m

11488

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis L

SZÓC Li főra s Gál M 1 Budape vég rabbiszemináriu egyet ava bölcsészdokto Jele ver főra Sz ki tudomá mu bocsá kö krit könyvismerte Külön babi ta kö kutatása Szerkesz Jevre Alma z évkönyv s ho nye jel

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ L főr Gá Budap vé rabbiszeminári egye av bölcsészdokt Jel ve főr S k tudom m bocs k kri könyvismert Külö bab t k kutatás Szerkes Jevr Alm évköny h ny je