11489.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Mór

SZÓCIKK: 17. F. Mór, gépészmérnök, a nemzetközi sportszövetség alelnöke, szül. Verbón 1875. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Korán külföldre került és főleg az angol vasutak jóléti intézményeit tanulmányozta. Felismerte, hogy a szociális tevékenység területén a sport milyen hatalmas tényező. Budapesten a Törekvés Sportegylet élére állt és annak huszonöt éven át elnöke volt. Szociális szempontok vitték a vasutasok sportszövetségének, később a vasutasok világszövetségének megalapozására is. A magyar futballszövetségnek a nemzetközi ügyeit intézi és nyelvkészsége segíti a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében. A nemzetközi futballszövetségnek (FIFA), a világ legnagyobb sportszövetségének 1927. elnöke lett. Szociális és békekereső tevékenységéért a francia köztársaság 1928. becsületrenddel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1489. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11489.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Mór

SZÓCIKK: 17. F. Mór, gépészmérnök, a nemzetközi sportszövetség alelnöke, szül. Verbón 1875. Műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Korán külföldre került és főleg az angol vasutak jóléti intézményeit tanulmányozta. Felismerte, hogy a szociális tevékenység területén a sport milyen hatalmas tényező. Budapesten a Törekvés Sportegylet élére állt és annak huszonöt éven át elnöke volt. Szociális szempontok vitték a vasutasok sportszövetségének, később a vasutasok világszövetségének megalapozására is. A magyar futballszövetségnek a nemzetközi ügyeit intézi és nyelvkészsége segíti a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében. A nemzetközi futballszövetségnek FIFA , a világ legnagyobb sportszövetségének 1927. elnöke lett. Szociális és békekereső tevékenységéért a francia köztársaság 1928. becsületrenddel tüntette ki.

11489.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Mó

SZÓCIKK 17 F Mór gépészmérnök nemzetköz sportszövetsé alelnöke szül Verbó 1875 Műegyetem tanulmányai Budapeste végezte Korá külföldr kerül é főle a ango vasuta jólét intézményei tanulmányozta Felismerte hog szociáli tevékenysé területé spor milye hatalma tényező Budapeste Törekvé Sportegyle élér áll é anna huszonö éve á elnök volt Szociáli szemponto vitté vasutaso sportszövetségének későb vasutaso világszövetségéne megalapozásár is magya futballszövetségne nemzetköz ügyei intéz é nyelvkészség segít nemzetköz kapcsolato kiépítésében nemzetköz futballszövetségne FIF vilá legnagyob sportszövetségéne 1927 elnök lett Szociáli é békekeres tevékenységéér franci köztársasá 1928 becsületrendde tüntett ki

11489.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch M

SZÓCIK 1 Mó gépészmérnö nemzetkö sportszövets alelnök szü Verb 187 Műegyete tanulmánya Budapest végezt Kor külföld kerü fől ang vasut jólé intézménye tanulmányozt Felismert ho szociál tevékenys terület spo mily hatalm tényez Budapest Törekv Sportegyl élé ál ann huszon év elnö vol Szociál szempont vitt vasutas sportszövetségéne késő vasutas világszövetségén megalapozásá i magy futballszövetségn nemzetkö ügye inté nyelvkészsé segí nemzetkö kapcsolat kiépítésébe nemzetkö futballszövetségn FI vil legnagyo sportszövetségén 192 elnö let Szociál békekere tevékenységéé franc köztársas 192 becsületrendd tüntet k

11489.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc

SZÓCI M gépészmérn nemzetk sportszövet alelnö sz Ver 18 Műegyet tanulmány Budapes végez Ko külföl ker fő an vasu jól intézmény tanulmányoz Felismer h szociá tevékeny terüle sp mil hatal ténye Budapes Törek Sportegy él á an huszo é eln vo Szociá szempon vit vasuta sportszövetségén kés vasuta világszövetségé megalapozás mag futballszövetség nemzetk ügy int nyelvkészs seg nemzetk kapcsola kiépítéséb nemzetk futballszövetség F vi legnagy sportszövetségé 19 eln le Szociá békeker tevékenységé fran köztársa 19 becsületrend tünte

11489

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis

SZÓC gépészmér nemzet sportszöve aleln s Ve 1 Műegye tanulmán Budape vége K külfö ke f a vas jó intézmén tanulmányo Felisme szoci tevéken terül s mi hata tény Budape Töre Sporteg é a husz el v Szoci szempo vi vasut sportszövetségé ké vasut világszövetség megalapozá ma futballszövetsé nemzet üg in nyelvkész se nemzet kapcsol kiépítésé nemzet futballszövetsé v legnag sportszövetség 1 el l Szoci békeke tevékenység fra köztárs 1 becsületren tünt

1148

CÍ Fi

SZEMÉL Fi

SZÓ gépészmé nemze sportszöv alel V Műegy tanulmá Budap vég külf k va j intézmé tanulmány Felism szoc tevéke terü m hat tén Budap Tör Sporte hus e Szoc szemp v vasu sportszövetség k vasu világszövetsé megalapoz m futballszövets nemze ü i nyelvkés s nemze kapcso kiépítés nemze futballszövets legna sportszövetsé e Szoc békek tevékenysé fr köztár becsületre tün