11490.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sámuel

SZÓCIKK: "18.  F. Sámuel, héber költő, szül. Zádorfalván (Borsod vm.) 1846., megh. Miskolcon 1917. A tanítóképző elvégzése után több évtizeden át volt a miskolci hitközség iskolájának tanítója. Mint kitűnő hebraista állandó munkatársa volt a varsói Hacefira c. lapnak, melyben számos cikke és verse jelent meg. Munkái: Hoemesz (Ódák); Mivchar siré Hogor (Magyar költők, Petőfi, Arany stb. versei héber fordításban) és Midósz Jiszróel mely füzetében az ősi zsidó mértéket számította át magyar mértékre."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1490. címszó a lexikon => 280. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11490.htm

CÍMSZÓ: Fischer

SZEMÉLYNÉV: Fischer Sámuel

SZÓCIKK: 18. F. Sámuel, héber költő, szül. Zádorfalván Borsod vm. 1846., megh. Miskolcon 1917. A tanítóképző elvégzése után több évtizeden át volt a miskolci hitközség iskolájának tanítója. Mint kitűnő hebraista állandó munkatársa volt a varsói Hacefira c. lapnak, melyben számos cikke és verse jelent meg. Munkái: Hoemesz Ódák ; Mivchar siré Hogor Magyar költők, Petőfi, Arany stb. versei héber fordításban és Midósz Jiszróel mely füzetében az ősi zsidó mértéket számította át magyar mértékre.

11490.ht

CÍMSZÓ Fische

SZEMÉLYNÉV Fische Sámue

SZÓCIKK 18 F Sámuel hébe költő szül Zádorfalvá Borso vm 1846. megh Miskolco 1917 tanítóképz elvégzés utá töb évtizede á vol miskolc hitközsé iskolájána tanítója Min kitűn hebraist álland munkatárs vol varsó Hacefir c lapnak melybe számo cikk é vers jelen meg Munkái Hoemes Ódá Mivcha sir Hogo Magya költők Petőfi Aran stb verse hébe fordításba é Midós Jiszróe mel füzetébe a ős zsid mértéke számított á magya mértékre

11490.h

CÍMSZ Fisch

SZEMÉLYNÉ Fisch Sámu

SZÓCIK 1 Sámue héb költ szü Zádorfalv Bors v 1846 meg Miskolc 191 tanítókép elvégzé ut tö évtized vo miskol hitközs iskoláján tanítój Mi kitű hebrais állan munkatár vo vars Hacefi lapna melyb szám cik ver jele me Munká Hoeme Ód Mivch si Hog Magy költő Petőf Ara st vers héb fordításb Midó Jiszró me füzetéb ő zsi mérték számítot magy mértékr

11490.

CÍMS Fisc

SZEMÉLYN Fisc Sám

SZÓCI Sámu hé köl sz Zádorfal Bor 184 me Miskol 19 tanítóké elvégz u t évtize v misko hitköz iskolájá tanító M kit hebrai álla munkatá v var Hacef lapn mely szá ci ve jel m Munk Hoem Ó Mivc s Ho Mag költ Pető Ar s ver hé fordítás Mid Jiszr m füzeté zs mérté számíto mag mérték

11490

CÍM Fis

SZEMÉLY Fis Sá

SZÓC Sám h kö s Zádorfa Bo 18 m Misko 1 tanítók elvég évtiz misk hitkö iskoláj tanít ki hebra áll munkat va Hace lap mel sz c v je Mun Hoe Miv H Ma köl Pet A ve h fordítá Mi Jisz füzet z mért számít ma mérté

1149

CÍ Fi

SZEMÉL Fi S

SZÓ Sá k Zádorf B 1 Misk tanító elvé évti mis hitk iskolá taní k hebr ál munka v Hac la me s j Mu Ho Mi M kö Pe v fordít M Jis füze mér számí m mért