11497.htm

CÍMSZÓ: Fischhof

SZEMÉLYNÉV: Fischhof Adolf

SZÓCIKK: "Fischhof, 1. Adolf, publicista és politikus, «szül. Óbudán 1816 dec. 8., megh. Emmersdorfban 1893 márc. 23. Orvostudományt tanult a bécsi egyetemen és egy ideig orvosi gyakorlatot folytatott. Az 1848. bécsi forradalomban ő szervezte meg az egyetemi ifjúságot s elnöke volt a Közbiztonsági Bizottságnak. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen Bécs egyik kerületét képviselte és a Doblhof-féle liberális kabinetben a belügyminiszter tanácsosának nevezték ki. A forradalom leveretése után letartóztatták és kilenc hónapra elítélték. Ezután 1875-ig ismét orvosi gyakorlatot folytatott. F. Unger tanárral együtt írta a Lösung der ungarischen Frage c. röpiratát (1861), amelyben a Birodalom két önálló részre osztása mellett száll síkra. A porosz-osztrák háború után írt Ein Blick auf Oesterreichs Lage (1866) c. füzetében a Németországgal való szövetség mellett küzd; Oesterreich und die Bürgschaften seines Bestandes (1869) művében alkotmányt kíván Ausztria részére. 1882-ben meg akarta alapítani a német-osztrák néppártot, amelynek célja lett volna koncessziókat adni a nemzetiségeknek s a Birodalom valamennyi liberális elemét egyesíteni. Egyéb munkái: Zur Reduktion der kontinentalen Heere (1875); Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität (1886); Der öesterreichische Sprachenzwist (1888)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1497. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11497.htm

CÍMSZÓ: Fischhof

SZEMÉLYNÉV: Fischhof Adolf

SZÓCIKK: Fischhof, 1. Adolf, publicista és politikus, szül. Óbudán 1816 dec. 8., megh. Emmersdorfban 1893 márc. 23. Orvostudományt tanult a bécsi egyetemen és egy ideig orvosi gyakorlatot folytatott. Az 1848. bécsi forradalomban ő szervezte meg az egyetemi ifjúságot s elnöke volt a Közbiztonsági Bizottságnak. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésen Bécs egyik kerületét képviselte és a Doblhof-féle liberális kabinetben a belügyminiszter tanácsosának nevezték ki. A forradalom leveretése után letartóztatták és kilenc hónapra elítélték. Ezután 1875-ig ismét orvosi gyakorlatot folytatott. F. Unger tanárral együtt írta a Lösung der ungarischen Frage c. röpiratát 1861 , amelyben a Birodalom két önálló részre osztása mellett száll síkra. A porosz-osztrák háború után írt Ein Blick auf Oesterreichs Lage 1866 c. füzetében a Németországgal való szövetség mellett küzd; Oesterreich und die Bürgschaften seines Bestandes 1869 művében alkotmányt kíván Ausztria részére. 1882-ben meg akarta alapítani a német-osztrák néppártot, amelynek célja lett volna koncessziókat adni a nemzetiségeknek s a Birodalom valamennyi liberális elemét egyesíteni. Egyéb munkái: Zur Reduktion der kontinentalen Heere 1875 ; Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität 1886 ; Der öesterreichische Sprachenzwist 1888

11497.ht

CÍMSZÓ Fischho

SZEMÉLYNÉV Fischho Adol

SZÓCIKK Fischhof 1 Adolf publicist é politikus szül Óbudá 181 dec 8. megh Emmersdorfba 189 márc 23 Orvostudomány tanul bécs egyeteme é eg idei orvos gyakorlato folytatott A 1848 bécs forradalomba szervezt me a egyetem ifjúságo elnök vol Közbiztonság Bizottságnak A Alkotmányoz Nemzetgyűlése Béc egyi kerületé képviselt é Doblhof-fél liberáli kabinetbe belügyminiszte tanácsosána nevezté ki forradalo leveretés utá letartóztattá é kilen hónapr elítélték Ezutá 1875-i ismé orvos gyakorlato folytatott F Unge tanárra együt írt Lösun de ungarische Frag c röpiratá 186 amelybe Birodalo ké önáll részr osztás mellet szál síkra porosz-osztrá hábor utá ír Ei Blic au Oesterreich Lag 186 c füzetébe Németországga val szövetsé mellet küzd Oesterreic un di Bürgschafte seine Bestande 186 művébe alkotmány kívá Ausztri részére 1882-be me akart alapítan német-osztrá néppártot amelyne célj let voln koncesszióka adn nemzetiségekne Birodalo valamenny liberáli elemé egyesíteni Egyé munkái Zu Reduktio de kontinentale Heer 187 Di Sprachenrecht i de Staate gemischte Nationalitä 188 De öesterreichisch Sprachenzwis 188

11497.h

CÍMSZ Fischh

SZEMÉLYNÉ Fischh Ado

SZÓCIK Fischho Adol publicis politiku szü Óbud 18 de 8 meg Emmersdorfb 18 már 2 Orvostudomán tanu béc egyetem e ide orvo gyakorlat folytatot 184 béc forradalomb szervez m egyete ifjúság elnö vo Közbiztonsá Bizottságna Alkotmányo Nemzetgyűlés Bé egy kerület képvisel Doblhof-fé liberál kabinetb belügyminiszt tanácsosán nevezt k forradal levereté ut letartóztatt kile hónap elítélté Ezut 1875- ism orvo gyakorlat folytatot Ung tanárr együ ír Lösu d ungarisch Fra röpirat 18 amelyb Birodal k önál rész osztá melle szá síkr porosz-osztr hábo ut í E Bli a Oesterreic La 18 füzetéb Németországg va szövets melle küz Oesterrei u d Bürgschaft sein Bestand 18 művéb alkotmán kív Ausztr részér 1882-b m akar alapíta német-osztr néppárto amelyn cél le vol koncessziók ad nemzetiségekn Birodal valamenn liberál elem egyesíten Egy munká Z Redukti d kontinental Hee 18 D Sprachenrech d Staat gemischt Nationalit 18 D öesterreichisc Sprachenzwi 18

11497.

CÍMS Fisch

SZEMÉLYN Fisch Ad

SZÓCI Fischh Ado publici politik sz Óbu 1 d me Emmersdorf 1 má Orvostudomá tan bé egyete id orv gyakorla folytato 18 bé forradalom szerve egyet ifjúsá eln v Közbiztons Bizottságn Alkotmány Nemzetgyűlé B eg kerüle képvise Doblhof-f liberá kabinet belügyminisz tanácsosá nevez forrada leveret u letartóztat kil hóna elítélt Ezu 1875 is orv gyakorla folytato Un tanár egy í Lös ungarisc Fr röpira 1 amely Biroda öná rés oszt mell sz sík porosz-oszt háb u Bl Oesterrei L 1 füzeté Németország v szövet mell kü Oesterre Bürgschaf sei Bestan 1 művé alkotmá kí Auszt részé 1882- aka alapít német-oszt néppárt amely cé l vo koncesszió a nemzetiségek Biroda valamen liberá ele egyesíte Eg munk Redukt kontinenta He 1 Sprachenrec Staa gemisch Nationali 1 öesterreichis Sprachenzw 1

11497

CÍM Fisc

SZEMÉLY Fisc A

SZÓC Fisch Ad public politi s Ób m Emmersdor m Orvostudom ta b egyet i or gyakorl folytat 1 b forradalo szerv egye ifjús el Közbizton Bizottság Alkotmán Nemzetgyűl e kerül képvis Doblhof- liber kabine belügyminis tanácsos neve forrad levere letartózta ki hón elítél Ez 187 i or gyakorl folytat U taná eg Lö ungaris F röpir amel Birod ön ré osz mel s sí porosz-osz há B Oesterre füzet Németorszá szöve mel k Oesterr Bürgscha se Besta műv alkotm k Ausz rész 1882 ak alapí német-osz néppár amel c v koncesszi nemzetisége Birod valame liber el egyesít E mun Reduk kontinent H Sprachenre Sta gemisc National öesterreichi Sprachenz

1149

CÍ Fis

SZEMÉL Fis

SZÓ Fisc A publi polit Ó Emmersdo Orvostudo t egye o gyakor folyta forradal szer egy ifjú e Közbizto Bizottsá Alkotmá Nemzetgyű kerü képvi Doblhof libe kabin belügymini tanácso nev forra lever letartózt k hó elíté E 18 o gyakor folyta tan e L ungari röpi ame Biro ö r os me s porosz-os h Oesterr füze Németorsz szöv me Oester Bürgsch s Best mű alkot Aus rés 188 a alap német-os néppá ame koncessz nemzetiség Biro valam libe e egyesí mu Redu kontinen Sprachenr St gemis Nationa öesterreich Sprachen