11499.htm

CÍMSZÓ: Fiscus Judaicus

SZÓCIKK: "Fiscus Judaicus, a jeruzsálemi nagy templom fennállása idején, sőt még később is a tiberiásl patriarchátus idején, az egész görög-római világon diasporában élő zsidóság önként fizetett adója, mely a bibliai törvényeken alapult (Exod. 30. 13, v. ö. Sekálim 1. 1). A F.-t ércpénzben, mely legalább fél sékelt tett ki, évente fizették, ill. küldték Jeruzsálembe, de a második templom lerombolása után Vespasianus császár a Jupiter Capitolinus javára Rómába irányította azt s az összeget két drachmában állapította meg (Josephus, De Bello Judaico VII. 6. § 6; Dio Cassius 66. 7), és ezzel a zsidóság vallási érzületét támadta meg. A rabbik ugyanakkor elrendelték, hogy a fél sékelt nem kell fizetni, miután a templom megszűnt (Sekálim 8. 8), de a császárok könyörtelenül beszedték azt s még a titkos zsidókat is fizetésre kényszerítette Domitianus (Suetonius «Domitianus» § 12). Martialis szatíráiban szól arról, hogy némely zsidó hogyan leplezte nemzetiségét (7. 35 és 82). Már a Flaviusok idején volt külön hivatal a F. összeállítására (Procurator ad Capitularia Judaeorum). Nerva alatt az adóbehajtás szigora csökkent s ő a molesztálásokból eredő peres eljárások megszüntetésének emlékére érmet veretett ily felirattal: «Fisci Judaici Calumnia Sublata», azonban a F. maga továbbra is megmaradt az egész császárság alatt (Origenes, Epistula ad Africanum § 14, Tertullian Apologet. § 18). Hogy formailag mikor szűnt meg a F., azt nem tudjuk, de a középkorban újra feléledt a Német-Római Birodalom területén, mint Opferpfennings s általában véve mindenütt a különböző speciális zsidó türelmi és fejadók alapját képezte. A F.-t, midőn már Rómának fizették, a diaspora zsidósága önként fizette a legtávolabbi vidékekről is a tiberiasi patriarchátusnak. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1499. címszó a lexikon => 281. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11499.htm

CÍMSZÓ: Fiscus Judaicus

SZÓCIKK: Fiscus Judaicus, a jeruzsálemi nagy templom fennállása idején, sőt még később is a tiberiásl patriarchátus idején, az egész görög-római világon diasporában élő zsidóság önként fizetett adója, mely a bibliai törvényeken alapult Exod. 30. 13, v. ö. Sekálim 1. 1 . A F.-t ércpénzben, mely legalább fél sékelt tett ki, évente fizették, ill. küldték Jeruzsálembe, de a második templom lerombolása után Vespasianus császár a Jupiter Capitolinus javára Rómába irányította azt s az összeget két drachmában állapította meg Josephus, De Bello Judaico VII. 6. § 6; Dio Cassius 66. 7 , és ezzel a zsidóság vallási érzületét támadta meg. A rabbik ugyanakkor elrendelték, hogy a fél sékelt nem kell fizetni, miután a templom megszűnt Sekálim 8. 8 , de a császárok könyörtelenül beszedték azt s még a titkos zsidókat is fizetésre kényszerítette Domitianus Suetonius Domitianus § 12 . Martialis szatíráiban szól arról, hogy némely zsidó hogyan leplezte nemzetiségét 7. 35 és 82 . Már a Flaviusok idején volt külön hivatal a F. összeállítására Procurator ad Capitularia Judaeorum . Nerva alatt az adóbehajtás szigora csökkent s ő a molesztálásokból eredő peres eljárások megszüntetésének emlékére érmet veretett ily felirattal: Fisci Judaici Calumnia Sublata , azonban a F. maga továbbra is megmaradt az egész császárság alatt Origenes, Epistula ad Africanum § 14, Tertullian Apologet. § 18 . Hogy formailag mikor szűnt meg a F., azt nem tudjuk, de a középkorban újra feléledt a Német-Római Birodalom területén, mint Opferpfennings s általában véve mindenütt a különböző speciális zsidó türelmi és fejadók alapját képezte. A F.-t, midőn már Rómának fizették, a diaspora zsidósága önként fizette a legtávolabbi vidékekről is a tiberiasi patriarchátusnak.

11499.ht

CÍMSZÓ Fiscu Judaicu

SZÓCIKK Fiscu Judaicus jeruzsálem nag templo fennállás idején ső mé későb i tiberiás patriarchátu idején a egés görög-róma világo diasporába él zsidósá önkén fizetet adója mel biblia törvényeke alapul Exod 30 13 v ö Sekáli 1 F.- ércpénzben mel legaláb fé sékel tet ki évent fizették ill küldté Jeruzsálembe d másodi templo lerombolás utá Vespasianu császá Jupite Capitolinu javár Rómáb irányított az a összege ké drachmába állapított me Josephus D Bell Judaic VII 6 6 Di Cassiu 66 é ezze zsidósá vallás érzületé támadt meg rabbi ugyanakko elrendelték hog fé sékel ne kel fizetni miutá templo megszűn Sekáli 8 d császáro könyörtelenü beszedté az mé titko zsidóka i fizetésr kényszerített Domitianu Suetoniu Domitianu 1 Martiali szatíráiba szó arról hog némel zsid hogya leplezt nemzetiségé 7 3 é 8 Má Flaviuso idejé vol külö hivata F összeállításár Procurato a Capitulari Judaeoru Nerv alat a adóbehajtá szigor csökken molesztálásokbó ered pere eljáráso megszüntetéséne emlékér érme veretet il felirattal Fisc Judaic Calumni Sublat azonba F mag továbbr i megmarad a egés császársá alat Origenes Epistul a Africanu 14 Tertullia Apologet 1 Hog formaila miko szűn me F. az ne tudjuk d középkorba újr feléled Német-Róma Birodalo területén min Opferpfenning általába vév mindenüt különböz speciáli zsid türelm é fejadó alapjá képezte F.-t midő má Rómána fizették diaspor zsidóság önkén fizett legtávolabb vidékekrő i tiberias patriarchátusnak

11499.h

CÍMSZ Fisc Judaic

SZÓCIK Fisc Judaicu jeruzsále na templ fennállá idejé s m késő tiberiá patriarchát idejé egé görög-róm világ diasporáb é zsidós önké fizete adój me bibli törvények alapu Exo 3 1 Sekál F. ércpénzbe me legalá f séke te k éven fizetté il küldt Jeruzsálemb másod templ lerombolá ut Vespasian csász Jupit Capitolin javá Rómá irányítot a összeg k drachmáb állapítot m Josephu Bel Judai VI D Cassi 6 ezz zsidós vallá érzület támad me rabb ugyanakk elrendelté ho f séke n ke fizetn miut templ megszű Sekál császár könyörtelen beszedt a m titk zsidók fizetés kényszerítet Domitian Suetoni Domitian Martial szatíráib sz arró ho néme zsi hogy leplez nemzetiség M Flavius idej vo kül hivat összeállításá Procurat Capitular Judaeor Ner ala adóbehajt szigo csökke molesztálásokb ere per eljárás megszüntetésén emléké érm verete i feliratta Fis Judai Calumn Subla azonb ma tovább megmara egé császárs ala Origene Epistu African 1 Tertulli Apologe Ho formail mik szű m F a n tudju középkorb új feléle Német-Róm Birodal területé mi Opferpfennin általáb vé mindenü különbö speciál zsi türel fejad alapj képezt F.- mid m Rómán fizetté diaspo zsidósá önké fizet legtávolab vidékekr tiberia patriarchátusna

11499.

CÍMS Fis Judai

SZÓCI Fis Judaic jeruzsál n temp fennáll idej kés tiberi patriarchá idej eg görög-ró vilá diasporá zsidó önk fizet adó m bibl törvénye alap Ex Seká F ércpénzb m legal sék t éve fizett i küld Jeruzsálem máso temp lerombol u Vespasia csás Jupi Capitoli jav Róm irányíto össze drachmá állapíto Joseph Be Juda V Cass ez zsidó vall érzüle táma m rab ugyanak elrendelt h sék k fizet miu temp megsz Seká császá könyörtele beszed tit zsidó fizeté kényszeríte Domitia Sueton Domitia Martia szatírái s arr h ném zs hog leple nemzetisé Flaviu ide v kü hiva összeállítás Procura Capitula Judaeo Ne al adóbehaj szig csökk molesztálások er pe eljárá megszüntetésé emlék ér veret feliratt Fi Juda Calum Subl azon m továb megmar eg császár al Origen Epist Africa Tertull Apolog H formai mi sz tudj középkor ú felél Német-Ró Biroda terület m Opferpfenni általá v minden különb speciá zs türe feja alap képez F. mi Rómá fizett diasp zsidós önk fize legtávola vidékek tiberi patriarchátusn

11499

CÍM Fi Juda

SZÓC Fi Judai jeruzsá tem fennál ide ké tiber patriarch ide e görög-r vil diaspor zsid ön fize ad bib törvény ala E Sek ércpénz lega sé év fizet kül Jeruzsále más tem lerombo Vespasi csá Jup Capitol ja Ró irányít össz drachm állapít Josep B Jud Cas e zsid val érzül tám ra ugyana elrendel sé fize mi tem megs Sek csász könyörtel besze ti zsid fizet kényszerít Domiti Sueto Domiti Marti szatírá ar né z ho lepl nemzetis Flavi id k hiv összeállítá Procur Capitul Judae N a adóbeha szi csök molesztáláso e p eljár megszüntetés emlé é vere felirat F Jud Calu Sub azo tová megma e császá a Orige Epis Afric Tertul Apolo forma m s tud középko felé Német-R Birod terüle Opferpfenn által minde külön speci z tür fej ala képe F m Róm fizet dias zsidó ön fiz legtávol vidéke tiber patriarchátus

1149

CÍ F Jud

SZÓ F Juda jeruzs te fenná id k tibe patriarc id görög- vi diaspo zsi ö fiz a bi törvén al Se ércpén leg s é fize kü Jeruzsál má te leromb Vespas cs Ju Capito j R irányí öss drach állapí Jose Ju Ca zsi va érzü tá r ugyan elrende s fiz m te meg Se csás könyörte besz t zsi fize kényszerí Domit Suet Domit Mart szatír a n h lep nemzeti Flav i hi összeállít Procu Capitu Juda adóbeh sz csö molesztálás eljá megszünteté eml ver felira Ju Cal Su az tov megm csász Orig Epi Afri Tertu Apol form tu középk fel Német- Biro terül Opferpfen álta mind külö spec tü fe al kép Ró fize dia zsid ö fi legtávo vidék tibe patriarchátu