11506.htm

CÍMSZÓ: Fleischl

SZEMÉLYNÉV: Fleischl Sándor

SZÓCIKK: Fleischl Sándor, dán királyi főkonzul, szül. Neuernben (Csehország) 1867 márc. 27. Négyéves korában került Magyarországra s tanulmányait Budapesten végezte. Itt belépett atyja F. Samu gabonaüzletébe, melynek 1906 óta főnöke. 1901. dán királyi konzullá nevezték ki, 1905. főkonzul lett. Ilyen minőségben jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül több magyar és külföldi kitüntetésben részesült. Így megkapta a Danebrog és a svéd Vasa-rend nagykeresztjét, a kínai Aranykalász-rend nagykeresztjét a csillaggal, a német polgári vaskeresztet stb. - Felesége kemenesmihályfai Deutsch Olga a Pesti Izr. Hitközség leányegyletének elnöknője és jótékonysági téren érdemes munkát végez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1506. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11506.htm

CÍMSZÓ: Fleischl

SZEMÉLYNÉV: Fleischl Sándor

SZÓCIKK: Fleischl Sándor, dán királyi főkonzul, szül. Neuernben Csehország 1867 márc. 27. Négyéves korában került Magyarországra s tanulmányait Budapesten végezte. Itt belépett atyja F. Samu gabonaüzletébe, melynek 1906 óta főnöke. 1901. dán királyi konzullá nevezték ki, 1905. főkonzul lett. Ilyen minőségben jelentős közgazdasági tevékenységet fejtett ki, melynek elismeréséül több magyar és külföldi kitüntetésben részesült. Így megkapta a Danebrog és a svéd Vasa-rend nagykeresztjét, a kínai Aranykalász-rend nagykeresztjét a csillaggal, a német polgári vaskeresztet stb. - Felesége kemenesmihályfai Deutsch Olga a Pesti Izr. Hitközség leányegyletének elnöknője és jótékonysági téren érdemes munkát végez.

11506.ht

CÍMSZÓ Fleisch

SZEMÉLYNÉV Fleisch Sándo

SZÓCIKK Fleisch Sándor dá király főkonzul szül Neuernbe Csehorszá 186 márc 27 Négyéve korába kerül Magyarországr tanulmányai Budapeste végezte It belépet atyj F Sam gabonaüzletébe melyne 190 ót főnöke 1901 dá király konzull nevezté ki 1905 főkonzu lett Ilye minőségbe jelentő közgazdaság tevékenysége fejtet ki melyne elismeréséü töb magya é külföld kitüntetésbe részesült Íg megkapt Danebro é své Vasa-ren nagykeresztjét kína Aranykalász-ren nagykeresztjé csillaggal néme polgár vaskereszte stb Feleség kemenesmihályfa Deutsc Olg Pest Izr Hitközsé leányegyleténe elnöknőj é jótékonyság tére érdeme munká végez

11506.h

CÍMSZ Fleisc

SZEMÉLYNÉ Fleisc Sánd

SZÓCIK Fleisc Sándo d királ főkonzu szü Neuernb Csehorsz 18 már 2 Négyév koráb kerü Magyarország tanulmánya Budapest végezt I belépe aty Sa gabonaüzletéb melyn 19 ó főnök 190 d királ konzul nevezt k 190 főkonz let Ily minőségb jelent közgazdasá tevékenység fejte k melyn elismerésé tö magy külföl kitüntetésb részesül Í megkap Danebr sv Vasa-re nagykeresztjé kín Aranykalász-re nagykeresztj csillagga ném polgá vaskereszt st Felesé kemenesmihályf Deuts Ol Pes Iz Hitközs leányegyletén elnöknő jótékonysá tér érdem munk vége

11506.

CÍMS Fleis

SZEMÉLYN Fleis Sán

SZÓCI Fleis Sánd kirá főkonz sz Neuern Csehors 1 má Négyé korá ker Magyarorszá tanulmány Budapes végez belép at S gabonaüzleté mely 1 főnö 19 kirá konzu nevez 19 főkon le Il minőség jelen közgazdas tevékenysé fejt mely elismerés t mag külfö kitüntetés részesü megka Daneb s Vasa-r nagykeresztj kí Aranykalász-r nagykereszt csillagg né polg vaskeresz s Feles kemenesmihály Deut O Pe I Hitköz leányegyleté elnökn jótékonys té érde mun vég

11506

CÍM Flei

SZEMÉLY Flei Sá

SZÓC Flei Sán kir főkon s Neuer Csehor m Négy kor ke Magyarorsz tanulmán Budape vége belé a gabonaüzlet mel főn 1 kir konz neve 1 főko l I minősé jele közgazda tevékenys fej mel elismeré ma külf kitünteté részes megk Dane Vasa- nagykereszt k Aranykalász- nagykeresz csillag n pol vaskeres Fele kemenesmihál Deu P Hitkö leányegylet elnök jótékony t érd mu vé

1150

CÍ Fle

SZEMÉL Fle S

SZÓ Fle Sá ki főko Neue Cseho Nég ko k Magyarors tanulmá Budap vég bel gabonaüzle me fő ki kon nev fők minős jel közgazd tevékeny fe me elismer m kül kitüntet része meg Dan Vasa nagykeresz Aranykalász nagykeres csilla po vaskere Fel kemenesmihá De Hitk leányegyle elnö jótékon ér m v