11507.htm

CÍMSZÓ: Fleischmann

SZEMÉLYNÉV: Fleischmann Sándor

SZÓCIKK: Fleischmann Sándor, publicista, szül. Aranyoson 1862. megh. Budapesten 1916. Jogi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, majd Budapesten letette az ügyvédi vizsgát és széleskörű gyakorlatot folytatott. 1896-ban a Neues Politisches Volksblatt főszerkesztője lett. A jogi irodalom terén főképpen azokkal a tanulmányaival keltett figyelmet, amelyekben a kereskedelmi törvény revíziójáért kardoskodott. Értékesek a közigazgatási jog körébe vágó értekezései is. Az Egyenlőségben a magyar zsidóságot érintő aktuális politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1507. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11507.htm

CÍMSZÓ: Fleischmann

SZEMÉLYNÉV: Fleischmann Sándor

SZÓCIKK: Fleischmann Sándor, publicista, szül. Aranyoson 1862. megh. Budapesten 1916. Jogi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, majd Budapesten letette az ügyvédi vizsgát és széleskörű gyakorlatot folytatott. 1896-ban a Neues Politisches Volksblatt főszerkesztője lett. A jogi irodalom terén főképpen azokkal a tanulmányaival keltett figyelmet, amelyekben a kereskedelmi törvény revíziójáért kardoskodott. Értékesek a közigazgatási jog körébe vágó értekezései is. Az Egyenlőségben a magyar zsidóságot érintő aktuális politikai és társadalmi kérdésekkel foglalkozott.

11507.ht

CÍMSZÓ Fleischman

SZEMÉLYNÉV Fleischman Sándo

SZÓCIKK Fleischman Sándor publicista szül Aranyoso 1862 megh Budapeste 1916 Jog tanulmányai bécs egyeteme végezte maj Budapeste letett a ügyvéd vizsgá é széleskör gyakorlato folytatott 1896-ba Neue Politische Volksblat főszerkesztőj lett jog irodalo teré főképpe azokka tanulmányaiva keltet figyelmet amelyekbe kereskedelm törvén revíziójáér kardoskodott Értékese közigazgatás jo köréb vág értekezése is A Egyenlőségbe magya zsidóságo érint aktuáli politika é társadalm kérdésekke foglalkozott

11507.h

CÍMSZ Fleischma

SZEMÉLYNÉ Fleischma Sánd

SZÓCIK Fleischma Sándo publicist szü Aranyos 186 meg Budapest 191 Jo tanulmánya béc egyetem végezt ma Budapest letet ügyvé vizsg széleskö gyakorlat folytatot 1896-b Neu Politisch Volksbla főszerkesztő let jo irodal ter főképp azokk tanulmányaiv kelte figyelme amelyekb kereskedel törvé revíziójáé kardoskodot Értékes közigazgatá j köré vá értekezés i Egyenlőségb magy zsidóság érin aktuál politik társadal kérdésekk foglalkozot

11507.

CÍMS Fleischm

SZEMÉLYN Fleischm Sán

SZÓCI Fleischm Sánd publicis sz Aranyo 18 me Budapes 19 J tanulmány bé egyete végez m Budapes lete ügyv vizs szélesk gyakorla folytato 1896- Ne Politisc Volksbl főszerkeszt le j iroda te főkép azok tanulmányai kelt figyelm amelyek kereskede törv revíziójá kardoskodo Értéke közigazgat kör v értekezé Egyenlőség mag zsidósá éri aktuá politi társada kérdések foglalkozo

11507

CÍM Fleisch

SZEMÉLY Fleisch Sá

SZÓC Fleisch Sán publici s Arany 1 m Budape 1 tanulmán b egyet vége Budape let ügy viz széles gyakorl folytat 1896 N Politis Volksb főszerkesz l irod t főké azo tanulmánya kel figyel amelye keresked tör revíziój kardoskod Érték közigazga kö értekez Egyenlősé ma zsidós ér aktu polit társad kérdése foglalkoz

1150

CÍ Fleisc

SZEMÉL Fleisc S

SZÓ Fleisc Sá public Aran Budap tanulmá egye vég Budap le üg vi széle gyakor folyta 189 Politi Volks főszerkes iro fők az tanulmány ke figye amely kereske tö revízió kardosko Érté közigazg k érteke Egyenlős m zsidó é akt poli társa kérdés foglalko