11509.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Ármin

SZÓCIKK: Flesch, 1. Ármin, főrabbi, szül. 1865 ápr. 11. Bácsalmáson. A budapesti rabbiképző és az egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után 1887. Ó-Kanizsán, két év múlva Mohácson választották főrabbivá. Azóta ott működik. Élénk részt vesz a mohácsi közéletben főleg felolvasásokkal és a nemzeti ünnepeken tartott beszédekkel. Az egyházi irodalom terén jelentékeny munkásságot fejt ki. Rengeteg cikke és tanulmánya jelent meg különböző felekezeti lapokban és évkönyvekben. Hitszónoklatai, ünnepi beszédei és felolvasásai külön füzetekben nyomtatásban is megjelentek. Fontosabb művei: Jákob Anatoli filozófiája (Budapest 1887), Gondolatok a Talmudból (Zenta 1898), A mohácsi Chevra Kadisa 50 éves története (Mohács 1902), A Zsidó (Mohács, két kiadás 1908 és 1911), Az élet meghosszabbítása bibliai és talmudi alapon (Mohács 1910), Peszachi Hagada (Galánta 1914).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1509. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11509.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Ármin

SZÓCIKK: Flesch, 1. Ármin, főrabbi, szül. 1865 ápr. 11. Bácsalmáson. A budapesti rabbiképző és az egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után 1887. Ó-Kanizsán, két év múlva Mohácson választották főrabbivá. Azóta ott működik. Élénk részt vesz a mohácsi közéletben főleg felolvasásokkal és a nemzeti ünnepeken tartott beszédekkel. Az egyházi irodalom terén jelentékeny munkásságot fejt ki. Rengeteg cikke és tanulmánya jelent meg különböző felekezeti lapokban és évkönyvekben. Hitszónoklatai, ünnepi beszédei és felolvasásai külön füzetekben nyomtatásban is megjelentek. Fontosabb művei: Jákob Anatoli filozófiája Budapest 1887 , Gondolatok a Talmudból Zenta 1898 , A mohácsi Chevra Kadisa 50 éves története Mohács 1902 , A Zsidó Mohács, két kiadás 1908 és 1911 , Az élet meghosszabbítása bibliai és talmudi alapon Mohács 1910 , Peszachi Hagada Galánta 1914 .

11509.ht

CÍMSZÓ Flesc

SZEMÉLYNÉV Flesc Ármi

SZÓCIKK Flesch 1 Ármin főrabbi szül 186 ápr 11 Bácsalmáson budapest rabbiképz é a egyete bölcsészet fakultásána elvégzés utá 1887 Ó-Kanizsán ké é múlv Mohácso választottá főrabbivá Azót ot működik Élén rész ves mohács közéletbe főle felolvasásokka é nemzet ünnepeke tartot beszédekkel A egyház irodalo teré jelentéken munkásságo fej ki Rengete cikk é tanulmány jelen me különböz felekezet lapokba é évkönyvekben Hitszónoklatai ünnep beszéde é felolvasása külö füzetekbe nyomtatásba i megjelentek Fontosab művei Jáko Anatol filozófiáj Budapes 188 Gondolato Talmudbó Zent 189 mohács Chevr Kadis 5 éve történet Mohác 190 Zsid Mohács ké kiadá 190 é 191 A éle meghosszabbítás biblia é talmud alapo Mohác 191 Peszach Hagad Galánt 191

11509.h

CÍMSZ Fles

SZEMÉLYNÉ Fles Árm

SZÓCIK Flesc Ármi főrabb szü 18 áp 1 Bácsalmáso budapes rabbikép egyet bölcsésze fakultásán elvégzé ut 188 Ó-Kanizsá k múl Mohács választott főrabbiv Azó o működi Élé rés ve mohác közéletb fől felolvasásokk nemze ünnepek tarto beszédekke egyhá irodal ter jelentéke munkásság fe k Renget cik tanulmán jele m különbö felekeze lapokb évkönyvekbe Hitszónoklata ünne beszéd felolvasás kül füzetekb nyomtatásb megjelente Fontosa műve Ják Anato filozófiá Budape 18 Gondolat Talmudb Zen 18 mohác Chev Kadi év történe Mohá 19 Zsi Mohác k kiad 19 19 él meghosszabbítá bibli talmu alap Mohá 19 Peszac Haga Galán 19

11509.

CÍMS Fle

SZEMÉLYN Fle Ár

SZÓCI Fles Árm főrab sz 1 á Bácsalmás budape rabbiké egye bölcsész fakultásá elvégz u 18 Ó-Kanizs mú Mohác választot főrabbi Az működ Él ré v mohá közélet fő felolvasások nemz ünnepe tart beszédekk egyh iroda te jelenték munkássá f Renge ci tanulmá jel különb felekez lapok évkönyvekb Hitszónoklat ünn beszé felolvasá kü füzetek nyomtatás megjelent Fontos műv Já Anat filozófi Budap 1 Gondola Talmud Ze 1 mohá Che Kad é történ Moh 1 Zs Mohá kia 1 1 é meghosszabbít bibl talm ala Moh 1 Pesza Hag Galá 1

11509

CÍM Fl

SZEMÉLY Fl Á

SZÓC Fle Ár főra s Bácsalmá budap rabbik egy bölcsés fakultás elvég 1 Ó-Kaniz m Mohá választo főrabb A műkö É r moh közéle f felolvasáso nem ünnep tar beszédek egy irod t jelenté munkáss Reng c tanulm je külön feleke lapo évkönyvek Hitszónokla ün besz felolvas k füzete nyomtatá megjelen Fonto mű J Ana filozóf Buda Gondol Talmu Z moh Ch Ka törté Mo Z Moh ki meghosszabbí bib tal al Mo Pesz Ha Gal

1150

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fl Á főr Bácsalm buda rabbi eg bölcsé fakultá elvé Ó-Kani Moh választ főrab műk mo közél felolvasás ne ünne ta beszéde eg iro jelent munkás Ren tanul j külö felek lap évkönyve Hitszónokl ü bes felolva füzet nyomtat megjele Font m An filozó Bud Gondo Talm mo C K tört M Mo k meghosszabb bi ta a M Pes H Ga