11511.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Károly

SZÓCIKK: "3.  F. Károly, hegedűművész, szül. Mosonban 1873. okt. 9. Bécsben Grün, Párizsban Sauzay és Marsick tanítványa volt. 1895-ben debütált Bécsben. 1897-902-ig a bukaresti Konzervatórium tanára volt. Tagja a román királyné házi vonósnégyesének. Érdemeinek elismeréséül a román kir. kamaraművész címet kapta. 1903-8-ig Amsterdamban volt tanár, 1908. Berlinbe költözött, 1921. tanára lett a berlini Musikhochschulenak. 1924-ben a philadelphiai Curtis Institute hegedűtanfolyamának vezetője lett. F. csodálatos technikájú hegedűművész és kitűnő interpretátor. Külföldön mindenütt propagálja a magyar művészetet. Művei: Die Kunst des Violinspiels 24 Etüden von Paganini; Mozart átiratok."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1511. címszó a lexikon => 282. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11511.htm

CÍMSZÓ: Flesch

SZEMÉLYNÉV: Flesch Károly

SZÓCIKK: 3. F. Károly, hegedűművész, szül. Mosonban 1873. okt. 9. Bécsben Grün, Párizsban Sauzay és Marsick tanítványa volt. 1895-ben debütált Bécsben. 1897-902-ig a bukaresti Konzervatórium tanára volt. Tagja a román királyné házi vonósnégyesének. Érdemeinek elismeréséül a román kir. kamaraművész címet kapta. 1903-8-ig Amsterdamban volt tanár, 1908. Berlinbe költözött, 1921. tanára lett a berlini Musikhochschulenak. 1924-ben a philadelphiai Curtis Institute hegedűtanfolyamának vezetője lett. F. csodálatos technikájú hegedűművész és kitűnő interpretátor. Külföldön mindenütt propagálja a magyar művészetet. Művei: Die Kunst des Violinspiels 24 Etüden von Paganini; Mozart átiratok.

11511.ht

CÍMSZÓ Flesc

SZEMÉLYNÉV Flesc Károl

SZÓCIKK 3 F Károly hegedűművész szül Mosonba 1873 okt 9 Bécsbe Grün Párizsba Sauza é Marsic tanítvány volt 1895-be debütál Bécsben 1897-902-i bukarest Konzervatóriu tanár volt Tagj romá királyn ház vonósnégyesének Érdemeine elismeréséü romá kir kamaraművés címe kapta 1903-8-i Amsterdamba vol tanár 1908 Berlinb költözött 1921 tanár let berlin Musikhochschulenak 1924-be philadelphia Curti Institut hegedűtanfolyamána vezetőj lett F csodálato technikáj hegedűművés é kitűn interpretátor Külföldö mindenüt propagálj magya művészetet Művei Di Kuns de Violinspiel 2 Etüde vo Paganini Mozar átiratok

11511.h

CÍMSZ Fles

SZEMÉLYNÉ Fles Káro

SZÓCIK Károl hegedűművés szü Mosonb 187 ok Bécsb Grü Párizsb Sauz Marsi tanítván vol 1895-b debütá Bécsbe 1897-902- bukares Konzervatóri taná vol Tag rom király há vonósnégyeséne Érdemein elismerésé rom ki kamaraművé cím kapt 1903-8- Amsterdamb vo taná 190 Berlin költözöt 192 taná le berli Musikhochschulena 1924-b philadelphi Curt Institu hegedűtanfolyamán vezető let csodálat techniká hegedűművé kitű interpretáto Külföld mindenü propagál magy művészete Műve D Kun d Violinspie Etüd v Paganin Moza átirato

11511.

CÍMS Fle

SZEMÉLYN Fle Kár

SZÓCI Káro hegedűművé sz Moson 18 o Bécs Gr Párizs Sau Mars tanítvá vo 1895- debüt Bécsb 1897-902 bukare Konzervatór tan vo Ta ro királ h vonósnégyesén Érdemei elismerés ro k kamaraműv cí kap 1903-8 Amsterdam v tan 19 Berli költözö 19 tan l berl Musikhochschulen 1924- philadelph Cur Instit hegedűtanfolyamá vezet le csodála technik hegedűműv kit interpretát Külföl minden propagá mag művészet Műv Ku Violinspi Etü Pagani Moz átirat

11511

CÍM Fl

SZEMÉLY Fl Ká

SZÓC Kár hegedűműv s Moso 1 Béc G Páriz Sa Mar tanítv v 1895 debü Bécs 1897-90 bukar Konzervató ta v T r kirá vonósnégyesé Érdeme elismeré r kamaramű c ka 1903- Amsterda ta 1 Berl költöz 1 ta ber Musikhochschule 1924 philadelp Cu Insti hegedűtanfolyam veze l csodál techni hegedűmű ki interpretá Külfö minde propag ma művésze Mű K Violinsp Et Pagan Mo átira

1151

CÍ F

SZEMÉL F K

SZÓ Ká hegedűmű Mos Bé Pári S Ma tanít 189 deb Béc 1897-9 buka Konzervat t kir vonósnégyes Érdem elismer kamaram k 1903 Amsterd t Ber költö t be Musikhochschul 192 philadel C Inst hegedűtanfolya vez csodá techn hegedűm k interpret Külf mind propa m művész M Violins E Paga M átir