11514.htm

CÍMSZÓ: Fochs

SZEMÉLYNÉV: Fochs Antal

SZÓCIKK: Fochs Antal, filantróp, megh. Budapesten 1874 máj. 81. Pár évvel halála előtt névtelen levélben 43 000 forintot küldött a Pesti Izr. Hitközségnek árvaház alapítása céljából. Minthogy sokan őbenne sejtették az adományozót, a hírt nyilvánosan az újságokban megcáfolta. Végrendeletéből azonban kitűnt, hogy ő az adományozó, mert meghagyta, hogy szülei nevéről nevezzék el az intézményt. Végrendeletileg még egy millió forintot hagyományozott különböző jótékonysági intézmények részére felekezetre való tekintet nélkül és külön 60,000 forintot az árva gyermekek közti szétosztásra, hogy tovább tanulhassanak tudományos pályákon. 300.000 forintot pedig országszerte felállítandó, mindkét nemnek hozzáférhető süketnéma intézetek alapítására hagyományozott. F. melegszívű, de világtól elvonult, lemondó életű, takarékos agglegény volt, aki senkivel sem tartott fenn barátságot.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1514. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11514.htm

CÍMSZÓ: Fochs

SZEMÉLYNÉV: Fochs Antal

SZÓCIKK: Fochs Antal, filantróp, megh. Budapesten 1874 máj. 81. Pár évvel halála előtt névtelen levélben 43 000 forintot küldött a Pesti Izr. Hitközségnek árvaház alapítása céljából. Minthogy sokan őbenne sejtették az adományozót, a hírt nyilvánosan az újságokban megcáfolta. Végrendeletéből azonban kitűnt, hogy ő az adományozó, mert meghagyta, hogy szülei nevéről nevezzék el az intézményt. Végrendeletileg még egy millió forintot hagyományozott különböző jótékonysági intézmények részére felekezetre való tekintet nélkül és külön 60,000 forintot az árva gyermekek közti szétosztásra, hogy tovább tanulhassanak tudományos pályákon. 300.000 forintot pedig országszerte felállítandó, mindkét nemnek hozzáférhető süketnéma intézetek alapítására hagyományozott. F. melegszívű, de világtól elvonult, lemondó életű, takarékos agglegény volt, aki senkivel sem tartott fenn barátságot.

11514.ht

CÍMSZÓ Foch

SZEMÉLYNÉV Foch Anta

SZÓCIKK Foch Antal filantróp megh Budapeste 187 máj 81 Pá évve halál előt névtele levélbe 4 00 forinto küldöt Pest Izr Hitközségne árvahá alapítás céljából Minthog soka őbenn sejtetté a adományozót hír nyilvánosa a újságokba megcáfolta Végrendeletébő azonba kitűnt hog a adományozó mer meghagyta hog szüle nevérő nevezzé e a intézményt Végrendeletile mé eg milli forinto hagyományozot különböz jótékonyság intézménye részér felekezetr val tekinte nélkü é külö 60,00 forinto a árv gyermeke közt szétosztásra hog továb tanulhassana tudományo pályákon 300.00 forinto pedi országszert felállítandó mindké nemne hozzáférhet süketném intézete alapításár hagyományozott F melegszívű d világtó elvonult lemond életű takaréko agglegén volt ak senkive se tartot fen barátságot

11514.h

CÍMSZ Foc

SZEMÉLYNÉ Foc Ant

SZÓCIK Foc Anta filantró meg Budapest 18 má 8 P évv halá elő névtel levélb 0 forint küldö Pes Iz Hitközségn árvah alapítá céljábó Mintho sok őben sejtett adományozó hí nyilvános újságokb megcáfolt Végrendeletéb azonb kitűn ho adományoz me meghagyt ho szül nevér nevezz intézmény Végrendeletil m e mill forint hagyományozo különbö jótékonysá intézmény részé felekezet va tekint nélk kül 60,0 forint ár gyermek köz szétosztásr ho tová tanulhassan tudomány pályáko 300.0 forint ped országszer felállítand mindk nemn hozzáférhe süketné intézet alapításá hagyományozot melegszív világt elvonul lemon élet takarék agglegé vol a senkiv s tarto fe barátságo

11514.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo An

SZÓCI Fo Ant filantr me Budapes 1 m év hal el névte levél forin küld Pe I Hitközség árva alapít céljáb Minth so őbe sejtet adományoz h nyilváno újságok megcáfol Végrendeleté azon kitű h adományo m meghagy h szü nevé nevez intézmén Végrendeleti mil forin hagyományoz különb jótékonys intézmén rész felekeze v tekin nél kü 60, forin á gyerme kö szétosztás h tov tanulhassa tudomán pályák 300. forin pe országsze felállítan mind nem hozzáférh süketn intéze alapítás hagyományozo melegszí világ elvonu lemo éle takaré aggleg vo senki tart f barátság

11514

CÍM F

SZEMÉLY F A

SZÓC F An filant m Budape é ha e névt levé fori kül P Hitközsé árv alapí céljá Mint s őb sejte adományo nyilván újságo megcáfo Végrendelet azo kit adomány meghag sz nev neve intézmé Végrendelet mi fori hagyományo külön jótékony intézmé rés felekez teki né k 60 fori gyerm k szétosztá to tanulhass tudomá pályá 300 fori p országsz felállíta min ne hozzáfér süket intéz alapítá hagyományoz melegsz vilá elvon lem él takar aggle v senk tar barátsá

1151SZEMÉL

SZÓ A filan Budap h név lev for kü Hitközs ár alap célj Min ő sejt adomány nyilvá újság megcáf Végrendele az ki adomán megha s ne nev intézm Végrendele m for hagyomány külö jótékon intézm ré feleke tek n 6 for gyer szétoszt t tanulhas tudom pály 30 for országs felállít mi n hozzáfé süke inté alapít hagyományo melegs vil elvo le é taka aggl sen ta baráts