11522.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Nándor Friedlaender

SZÓCIKK: 8.  F. Nándor, újságíró, szül. Beregszászon 1895. 1913-ban a Budapesti Tudósító munkatársa lett. 1917-ben jogtudományi doktorrá avatták. A legjelesebb magyar gyorsírók egyike. 1921-ben kivándorolt Amerikába és hét évet töltött az Amerikai Magyar Népszava kötelékében. Mint az Est-lapok New yorki tudósítója ismert nevet szerzett. Nagy propagandát fejtett ki a trianoni békeszerződés revíziójának érdekében. Megnyerte Borah szenátort, a szenátus külügyi bizottságának elnökét a magyar ügynek és Lord Rothermere külön misszióval bízta meg. Azóta F. Londonban él, ahol széleskörű tevékenységet fejt ki a revízió érdekében. Két könyve jelent meg A dakotai kísértetirtó és egyéb riporterkalandok Amerikában és Kalandok a Sing-Singben és más amerikai riporterviszontagságok (1927) címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1522. címszó a lexikon => 283. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11522.htm

CÍMSZÓ: Fodor

SZEMÉLYNÉV: Fodor Nándor Friedlaender

SZÓCIKK: 8. F. Nándor, újságíró, szül. Beregszászon 1895. 1913-ban a Budapesti Tudósító munkatársa lett. 1917-ben jogtudományi doktorrá avatták. A legjelesebb magyar gyorsírók egyike. 1921-ben kivándorolt Amerikába és hét évet töltött az Amerikai Magyar Népszava kötelékében. Mint az Est-lapok New yorki tudósítója ismert nevet szerzett. Nagy propagandát fejtett ki a trianoni békeszerződés revíziójának érdekében. Megnyerte Borah szenátort, a szenátus külügyi bizottságának elnökét a magyar ügynek és Lord Rothermere külön misszióval bízta meg. Azóta F. Londonban él, ahol széleskörű tevékenységet fejt ki a revízió érdekében. Két könyve jelent meg A dakotai kísértetirtó és egyéb riporterkalandok Amerikában és Kalandok a Sing-Singben és más amerikai riporterviszontagságok 1927 címen.

11522.ht

CÍMSZÓ Fodo

SZEMÉLYNÉV Fodo Nándo Friedlaende

SZÓCIKK 8 F Nándor újságíró szül Beregszászo 1895 1913-ba Budapest Tudósít munkatárs lett 1917-be jogtudomány doktorr avatták legjeleseb magya gyorsíró egyike 1921-be kivándorol Amerikáb é hé éve töltöt a Amerika Magya Népszav kötelékében Min a Est-lapo Ne york tudósítój ismer neve szerzett Nag propagandá fejtet k trianon békeszerződé revíziójána érdekében Megnyert Bora szenátort szenátu külügy bizottságána elnöké magya ügyne é Lor Rothermer külö misszióva bízt meg Azót F Londonba él aho széleskör tevékenysége fej k revízi érdekében Ké könyv jelen me dakota kísértetirt é egyé riporterkalando Amerikába é Kalando Sing-Singbe é má amerika riporterviszontagságo 192 címen

11522.h

CÍMSZ Fod

SZEMÉLYNÉ Fod Nánd Friedlaend

SZÓCIK Nándo újságír szü Beregszász 189 1913-b Budapes Tudósí munkatár let 1917-b jogtudomán doktor avattá legjelese magy gyorsír egyik 1921-b kivándoro Ameriká h év töltö Amerik Magy Népsza kötelékébe Mi Est-lap N yor tudósító isme nev szerzet Na propagand fejte triano békeszerződ revízióján érdekébe Megnyer Bor szenátor szenát külüg bizottságán elnök magy ügyn Lo Rotherme kül misszióv bíz me Azó Londonb é ah széleskö tevékenység fe revíz érdekébe K köny jele m dakot kísértetir egy riporterkaland Amerikáb Kaland Sing-Singb m amerik riporterviszontagság 19 címe

11522.

CÍMS Fo

SZEMÉLYN Fo Nán Friedlaen

SZÓCI Nánd újságí sz Beregszás 18 1913- Budape Tudós munkatá le 1917- jogtudomá dokto avatt legjeles mag gyorsí egyi 1921- kivándor Amerik é tölt Ameri Mag Népsz kötelékéb M Est-la yo tudósít ism ne szerze N propagan fejt trian békeszerző revíziójá érdekéb Megnye Bo szenáto szená külü bizottságá elnö mag ügy L Rotherm kü misszió bí m Az London a szélesk tevékenysé f reví érdekéb kön jel dako kísérteti eg riporterkalan Ameriká Kalan Sing-Sing ameri riporterviszontagsá 1 cím

11522

CÍM F

SZEMÉLY F Ná Friedlae

SZÓC Nán újság s Beregszá 1 1913 Budap Tudó munkat l 1917 jogtudom dokt avat legjele ma gyors egy 1921 kivándo Ameri töl Amer Ma Néps köteléké Est-l y tudósí is n szerz propaga fej tria békeszerz revíziój érdeké Megny B szenát szen kül bizottság eln ma üg Rother k misszi b A Londo széles tevékenys rev érdeké kö je dak kísértet e riporterkala Amerik Kala Sing-Sin amer riporterviszontags cí

1152SZEMÉL N Friedla

SZÓ Ná újsá Beregsz 191 Buda Tud munka 191 jogtudo dok ava legjel m gyor eg 192 kivánd Amer tö Ame M Nép kötelék Est- tudós i szer propag fe tri békeszer revízió érdek Megn szená sze kü bizottsá el m ü Rothe missz Lond széle tevékeny re érdek k j da kísérte riporterkal Ameri Kal Sing-Si ame riporterviszontag c