11525.htm

CÍMSZÓ: Fogadalom

SZÓCIKK: Fogadalom. A Talmud elítéli a hiábavaló fogadkozást. Az ember másnapjai olyan bizonytalanok, hogy nem lehet kötelezettséget vállalni olyan szándék mellett, amely csak később esedékes és a változott körülmények között talán meg sem valósítható. A jó elvégzésére nem kell fogadalmat tenni, mert azt F. nélkül is el kell végezni. A hiábavaló fogadkozásról való felfogását legjellemzőbben ebben a szentenciában fejezi ki a Talmud: Hanódér kéniu bónó bomó, véhamék ajmó, kéilu makrív olehó korbon. Ha valaki fogadalmat tesz, mintha bálványoltárt építene és aki teljesíti, (de csak azért, mert megfogadta és nem szívbeli szükségérzésből) mintha áldozna rajta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1525. címszó a lexikon => 284. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11525.htm

CÍMSZÓ: Fogadalom

SZÓCIKK: Fogadalom. A Talmud elítéli a hiábavaló fogadkozást. Az ember másnapjai olyan bizonytalanok, hogy nem lehet kötelezettséget vállalni olyan szándék mellett, amely csak később esedékes és a változott körülmények között talán meg sem valósítható. A jó elvégzésére nem kell fogadalmat tenni, mert azt F. nélkül is el kell végezni. A hiábavaló fogadkozásról való felfogását legjellemzőbben ebben a szentenciában fejezi ki a Talmud: Hanódér kéniu bónó bomó, véhamék ajmó, kéilu makrív olehó korbon. Ha valaki fogadalmat tesz, mintha bálványoltárt építene és aki teljesíti, de csak azért, mert megfogadta és nem szívbeli szükségérzésből mintha áldozna rajta.

11525.ht

CÍMSZÓ Fogadalo

SZÓCIKK Fogadalom Talmu elítél hiábaval fogadkozást A embe másnapja olya bizonytalanok hog ne lehe kötelezettsége vállaln olya szándé mellett amel csa későb esedéke é változot körülménye közöt talá me se valósítható j elvégzésér ne kel fogadalma tenni mer az F nélkü i e kel végezni hiábaval fogadkozásró val felfogásá legjellemzőbbe ebbe szentenciába fejez k Talmud Hanódé kéni bón bomó véhamé ajmó kéil makrí oleh korbon H valak fogadalma tesz minth bálványoltár építen é ak teljesíti d csa azért mer megfogadt é ne szívbel szükségérzésbő minth áldozn rajta

11525.h

CÍMSZ Fogadal

SZÓCIK Fogadalo Talm elíté hiábava fogadkozás emb másnapj oly bizonytalano ho n leh kötelezettség vállal oly szánd mellet ame cs késő esedék változo körülmény közö tal m s valósíthat elvégzésé n ke fogadalm tenn me a nélk ke végezn hiábava fogadkozásr va felfogás legjellemzőbb ebb szentenciáb feje Talmu Hanód kén bó bom véham ajm kéi makr ole korbo vala fogadalm tes mint bálványoltá építe a teljesít cs azér me megfogad n szívbe szükségérzésb mint áldoz rajt

11525.

CÍMS Fogada

SZÓCI Fogadal Tal elít hiábav fogadkozá em másnap ol bizonytalan h le kötelezettsé válla ol szán melle am c kés esedé változ körülmén köz ta valósítha elvégzés k fogadal ten m nél k végez hiábav fogadkozás v felfogá legjellemzőb eb szentenciá fej Talm Hanó ké b bo véha aj ké mak ol korb val fogadal te min bálványolt épít teljesí c azé m megfoga szívb szükségérzés min áldo raj

11525

CÍM Fogad

SZÓC Fogada Ta elí hiába fogadkoz e másna o bizonytala l kötelezetts váll o szá mell a ké esed válto körülmé kö t valósíth elvégzé fogada te né vége hiába fogadkozá felfog legjellemző e szentenci fe Tal Han k b véh a k ma o kor va fogada t mi bálványol épí teljes az megfog szív szükségérzé mi áld ra

1152

CÍ Foga

SZÓ Fogad T el hiáb fogadko másn bizonytal kötelezett vál sz mel k ese vált körülm k valósít elvégz fogad t n vég hiáb fogadkoz felfo legjellemz szentenc f Ta Ha vé m ko v fogad m bálványo ép telje a megfo szí szükségérz m ál r