11526.htm

CÍMSZÓ: Fogaras

SZÓCIKK: Fogaras, a hasonnevű megye székhelye 1920. 6852 lak., ebből 457 zsidó. A hitközséghez, amely kongresszusi alapon áll, hozzátartozik a megye zsidósága is, 103 lélekszámmal. Régebben több volt a zsidó lakosság F.-ban: 1856. a városban 283, a megyében 272, 1891. 485 és 381, 1910. 5 és 390. 1916-ban sokan elköltöztek és nem tértek többé vissza. A zsidók első megjelenése F.-on a XVIII. század végére esik. 1827-ben Chevra Kadisát alapítanak és temetőt létesítenek, melyet 1861. kibővítenék. 1840 körül létesül az elemi iskola, amely tanulók hiányában ma szünetel. A hitközség első rabbija Löb Silbermann (megh. 1864. jan. 3.), aki 1855 - 1863. kéziratban maradt naplót vezetett Tagebuch címen. Ez az ú. n. F.-i diárium, amely érdekes és a maga nemében ritka kortörténeti emlék. Írója idejében (1858) épült a zsinagóga. Silbermann hivatali utóda volt Cohné (Kondor) József (1864-74), aki 1895. egy reform-hitközség alapítására tett kísérletet Budapesten. Hosszabb szünet után 1890-1903. a kiváló Jordán Sándor működött itt mint rabbi, aki innen Szatmárra távozott. Tisztségét 1904. Kelemen Adolf vette át, aki 1916. mint tábori rabbi hunyt el. Nebel Ábrahám következett utána, de ez rövid hivataloskodás után Nagyszalontára költözött. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Schönberger Adolf az elnöke, a jótékonysági egylet, mely Schul Henrik vezetése alatt működik és a nőegylet, mely özv. Fleissig Lipótné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül többen játszottak és játszanak ma is vezető szerepet a társadalmi életben. Ezek: néhai Speiser Áron őrnagy, néhai Hochmann Nándor ezredorvos, néhai Lessmann Henrik vármegyei főorvos, Tachauer Adolf megyei főállatorvos és Haber Márton vasúti főmérnök. A hitközség 270,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A világháborúban részt vett F.-i zsidó katonák közül 22 hősi halált halt a harctereken. A hitközség mai vezetősége: Löwy Ignác rabbi. Thierfeld Mór elnök, Deutsch Vilmos alelnök, Mendel Oszkár pénztárnok, Grünfeld Jakab titkár, Halbreich Izidor ellenőr, Neumann Henrik gazda, Berko Adolf és Cick Emil gondnokok, Tachauer Adolf iskolaszéki elnök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1526. címszó a lexikon => 284. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11526.htm

CÍMSZÓ: Fogaras

SZÓCIKK: Fogaras, a hasonnevű megye székhelye 1920. 6852 lak., ebből 457 zsidó. A hitközséghez, amely kongresszusi alapon áll, hozzátartozik a megye zsidósága is, 103 lélekszámmal. Régebben több volt a zsidó lakosság F.-ban: 1856. a városban 283, a megyében 272, 1891. 485 és 381, 1910. 5 és 390. 1916-ban sokan elköltöztek és nem tértek többé vissza. A zsidók első megjelenése F.-on a XVIII. század végére esik. 1827-ben Chevra Kadisát alapítanak és temetőt létesítenek, melyet 1861. kibővítenék. 1840 körül létesül az elemi iskola, amely tanulók hiányában ma szünetel. A hitközség első rabbija Löb Silbermann megh. 1864. jan. 3. , aki 1855 - 1863. kéziratban maradt naplót vezetett Tagebuch címen. Ez az ú. n. F.-i diárium, amely érdekes és a maga nemében ritka kortörténeti emlék. Írója idejében 1858 épült a zsinagóga. Silbermann hivatali utóda volt Cohné Kondor József 1864-74 , aki 1895. egy reform-hitközség alapítására tett kísérletet Budapesten. Hosszabb szünet után 1890-1903. a kiváló Jordán Sándor működött itt mint rabbi, aki innen Szatmárra távozott. Tisztségét 1904. Kelemen Adolf vette át, aki 1916. mint tábori rabbi hunyt el. Nebel Ábrahám következett utána, de ez rövid hivataloskodás után Nagyszalontára költözött. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Schönberger Adolf az elnöke, a jótékonysági egylet, mely Schul Henrik vezetése alatt működik és a nőegylet, mely özv. Fleissig Lipótné elnöklete alatt áll. A hitközség tagjai közül többen játszottak és játszanak ma is vezető szerepet a társadalmi életben. Ezek: néhai Speiser Áron őrnagy, néhai Hochmann Nándor ezredorvos, néhai Lessmann Henrik vármegyei főorvos, Tachauer Adolf megyei főállatorvos és Haber Márton vasúti főmérnök. A hitközség 270,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A világháborúban részt vett F.-i zsidó katonák közül 22 hősi halált halt a harctereken. A hitközség mai vezetősége: Löwy Ignác rabbi. Thierfeld Mór elnök, Deutsch Vilmos alelnök, Mendel Oszkár pénztárnok, Grünfeld Jakab titkár, Halbreich Izidor ellenőr, Neumann Henrik gazda, Berko Adolf és Cick Emil gondnokok, Tachauer Adolf iskolaszéki elnök.

11526.ht

CÍMSZÓ Fogara

SZÓCIKK Fogaras hasonnev megy székhely 1920 685 lak. ebbő 45 zsidó hitközséghez amel kongresszus alapo áll hozzátartozi megy zsidóság is 10 lélekszámmal Régebbe töb vol zsid lakossá F.-ban 1856 városba 283 megyébe 272 1891 48 é 381 1910 é 390 1916-ba soka elköltözte é ne térte több vissza zsidó els megjelenés F.-o XVIII száza végér esik 1827-be Chevr Kadisá alapítana é temető létesítenek melye 1861 kibővítenék 184 körü létesü a elem iskola amel tanuló hiányába m szünetel hitközsé els rabbij Lö Silberman megh 1864 jan 3 ak 185 1863 kéziratba marad napló vezetet Tagebuc címen E a ú n F.- diárium amel érdeke é mag nemébe ritk kortörténet emlék Írój idejébe 185 épül zsinagóga Silberman hivatal utód vol Cohn Kondo Józse 1864-7 ak 1895 eg reform-hitközsé alapításár tet kísérlete Budapesten Hosszab szüne utá 1890-1903 kivál Jordá Sándo működöt it min rabbi ak inne Szatmárr távozott Tisztségé 1904 Keleme Adol vett át ak 1916 min tábor rabb huny el Nebe Ábrahá következet utána d e rövi hivataloskodá utá Nagyszalontár költözött hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Schönberge Adol a elnöke jótékonyság egylet mel Schu Henri vezetés alat működi é nőegylet mel özv Fleissi Lipótn elnöklet alat áll hitközsé tagja közü többe játszotta é játszana m i vezet szerepe társadalm életben Ezek néha Speise Áro őrnagy néha Hochman Nándo ezredorvos néha Lessman Henri vármegye főorvos Tachaue Adol megye főállatorvo é Habe Márto vasút főmérnök hitközsé 270,00 lei-e év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja világháborúba rész vet F.- zsid katoná közü 2 hős halál hal harctereken hitközsé ma vezetősége Löw Igná rabbi Thierfel Mó elnök Deutsc Vilmo alelnök Mende Oszká pénztárnok Grünfel Jaka titkár Halbreic Izido ellenőr Neuman Henri gazda Berk Adol é Cic Emi gondnokok Tachaue Adol iskolaszék elnök

11526.h

CÍMSZ Fogar

SZÓCIK Fogara hasonne meg székhel 192 68 lak ebb 4 zsid hitközséghe ame kongresszu alap ál hozzátartoz meg zsidósá i 1 lélekszámma Régebb tö vo zsi lakoss F.-ba 185 városb 28 megyéb 27 189 4 38 191 39 1916-b sok elköltözt n tért töb vissz zsid el megjelené F.- XVII száz végé esi 1827-b Chev Kadis alapítan temet létesítene mely 186 kibővítené 18 kör létes ele iskol ame tanul hiányáb szünete hitközs el rabbi L Silberma meg 186 ja a 18 186 kéziratb mara napl vezete Tagebu címe F. diáriu ame érdek ma neméb rit kortörténe emlé Író idejéb 18 épü zsinagóg Silberma hivata utó vo Coh Kond Józs 1864- a 189 e reform-hitközs alapításá te kísérlet Budapeste Hossza szün ut 1890-190 kivá Jord Sánd működö i mi rabb a inn Szatmár távozot Tisztség 190 Kelem Ado vet á a 191 mi tábo rab hun e Neb Ábrah következe után röv hivataloskod ut Nagyszalontá költözöt hitközs intézménye Chev Kadis melyn Schönberg Ado elnök jótékonysá egyle me Sch Henr vezeté ala működ nőegyle me öz Fleiss Lipót elnökle ala ál hitközs tagj köz több játszott játszan veze szerep társadal életbe Eze néh Speis Ár őrnag néh Hochma Nánd ezredorvo néh Lessma Henr vármegy főorvo Tachau Ado megy főállatorv Hab Márt vasú főmérnö hitközs 270,0 lei- é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj világháborúb rés ve F. zsi katon köz hő halá ha harctereke hitközs m vezetőség Lö Ign rabb Thierfe M elnö Deuts Vilm alelnö Mend Oszk pénztárno Grünfe Jak titká Halbrei Izid ellenő Neuma Henr gazd Ber Ado Ci Em gondnoko Tachau Ado iskolaszé elnö

11526.

CÍMS Foga

SZÓCI Fogar hasonn me székhe 19 6 la eb zsi hitközségh am kongressz ala á hozzátarto me zsidós lélekszámm Régeb t v zs lakos F.-b 18 város 2 megyé 2 18 3 19 3 1916- so elköltöz tér tö viss zsi e megjelen F. XVI szá vég es 1827- Che Kadi alapíta teme létesíten mel 18 kibővíten 1 kö léte el isko am tanu hiányá szünet hitköz e rabb Silberm me 18 j 1 18 kézirat mar nap vezet Tageb cím F diári am érde m nemé ri kortörtén eml Ír idejé 1 ép zsinagó Silberm hivat ut v Co Kon Józ 1864 18 reform-hitköz alapítás t kísérle Budapest Hossz szü u 1890-19 kiv Jor Sán működ m rab in Szatmá távozo Tisztsé 19 Kele Ad ve 19 m táb ra hu Ne Ábra következ utá rö hivatalosko u Nagyszalont költözö hitköz intézmény Che Kadi mely Schönber Ad elnö jótékonys egyl m Sc Hen vezet al műkö nőegyl m ö Fleis Lipó elnökl al á hitköz tag kö töb játszot játsza vez szere társada életb Ez né Spei Á őrna né Hochm Nán ezredorv né Lessm Hen vármeg főorv Tacha Ad meg főállator Ha Már vas főmérn hitköz 270, lei költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít világháború ré v F zs kato kö h hal h harcterek hitköz vezetősé L Ig rab Thierf eln Deut Vil aleln Men Osz pénztárn Grünf Ja titk Halbre Izi ellen Neum Hen gaz Be Ad C E gondnok Tacha Ad iskolasz eln

11526

CÍM Fog

SZÓC Foga hason m székh 1 l e zs hitközség a kongress al hozzátart m zsidó lélekszám Rége z lako F.- 1 váro megy 1 1 1916 s elköltö té t vis zs megjele F XV sz vé e 1827 Ch Kad alapít tem létesíte me 1 kibővíte k lét e isk a tan hiány szüne hitkö rab Silber m 1 1 kézira ma na veze Tage cí diár a érd nem r kortörté em Í idej é zsinag Silber hiva u C Ko Jó 186 1 reform-hitkö alapítá kísérl Budapes Hoss sz 1890-1 ki Jo Sá műkö ra i Szatm távoz Tiszts 1 Kel A v 1 tá r h N Ábr követke ut r hivatalosk Nagyszalon költöz hitkö intézmén Ch Kad mel Schönbe A eln jótékony egy S He veze a műk nőegy Flei Lip elnök a hitkö ta k tö játszo játsz ve szer társad élet E n Spe őrn n Hoch Ná ezredor n Less He várme főor Tach A me főállato H Má va főmér hitkö 270 le költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí világhábor r z kat k ha harctere hitkö vezetős I ra Thier el Deu Vi alel Me Os pénztár Grün J tit Halbr Iz elle Neu He ga B A gondno Tach A iskolas el

1152

CÍ Fo

SZÓ Fog haso szék z hitközsé kongres a hozzátar zsid lélekszá Rég lak F. vár meg 191 elkölt t vi z megjel X s v 182 C Ka alapí te létesít m kibővít lé is ta hián szün hitk ra Silbe kézir m n vez Tag c diá ér ne kortört e ide zsina Silbe hiv K J 18 reform-hitk alapít kísér Budape Hos s 1890- k J S műk r Szat távo Tiszt Ke t Áb követk u hivatalos Nagyszalo költö hitk intézmé C Ka me Schönb el jótékon eg H vez mű nőeg Fle Li elnö hitk t t játsz játs v sze társa éle Sp őr Hoc N ezredo Les H várm főo Tac m főállat M v főmé hitk 27 l költségvet dolg me r szoc filantro cé ford világhábo ka h harcter hitk vezető r Thie e De V ale M O pénztá Grü ti Halb I ell Ne H g gondn Tac iskola e