11527.htm

CÍMSZÓ: Fogarasi

SZEMÉLYNÉV: Fogarasi Béla

SZÓCIKK: "Fogarasi Béla*, tanár, szül. Budapesten 1891. Az egyetemet u. o. és külföldön végezte, majd oklevelének elnyerésekor a főváros egyik felső kereskedelmi iskolájának lett tanára. A kommunizmus alatt a közoktatásügyi népbiztosságnál volt csoportvezető s alája tartoztak a főiskolák. A diktatúra bukása után külföldre menekült később Csehszlovákiában lett tanár. Főbb értekezései: Konzervatív és progresszív idealizmus (1918); A tanácsköztársaság (1919); Marx filozófiája (1919). Ezeken kívül lefordított több külföldi munkát magyarra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1527. címszó a lexikon => 284. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11527.htm

CÍMSZÓ: Fogarasi

SZEMÉLYNÉV: Fogarasi Béla

SZÓCIKK: Fogarasi Béla*, tanár, szül. Budapesten 1891. Az egyetemet u. o. és külföldön végezte, majd oklevelének elnyerésekor a főváros egyik felső kereskedelmi iskolájának lett tanára. A kommunizmus alatt a közoktatásügyi népbiztosságnál volt csoportvezető s alája tartoztak a főiskolák. A diktatúra bukása után külföldre menekült később Csehszlovákiában lett tanár. Főbb értekezései: Konzervatív és progresszív idealizmus 1918 ; A tanácsköztársaság 1919 ; Marx filozófiája 1919 . Ezeken kívül lefordított több külföldi munkát magyarra.

11527.ht

CÍMSZÓ Fogaras

SZEMÉLYNÉV Fogaras Bél

SZÓCIKK Fogaras Béla* tanár szül Budapeste 1891 A egyeteme u o é külföldö végezte maj okleveléne elnyeréseko főváro egyi fels kereskedelm iskolájána let tanára kommunizmu alat közoktatásügy népbiztosságná vol csoportvezet aláj tartozta főiskolák diktatúr bukás utá külföldr menekül későb Csehszlovákiába let tanár Főb értekezései Konzervatí é progresszí idealizmu 191 tanácsköztársasá 191 Mar filozófiáj 191 Ezeke kívü lefordítot töb külföld munká magyarra

11527.h

CÍMSZ Fogara

SZEMÉLYNÉ Fogara Bé

SZÓCIK Fogara Béla taná szü Budapest 189 egyetem külföld végezt ma oklevelén elnyerések fővár egy fel kereskedel iskoláján le tanár kommunizm ala közoktatásüg népbiztosságn vo csoportveze alá tartozt főiskolá diktatú buká ut külföld menekü késő Csehszlovákiáb le taná Fő értekezése Konzervat progressz idealizm 19 tanácsköztársas 19 Ma filozófiá 19 Ezek kív lefordíto tö külföl munk magyarr

11527.

CÍMS Fogar

SZEMÉLYN Fogar B

SZÓCI Fogar Bél tan sz Budapes 18 egyete külföl végez m oklevelé elnyerése fővá eg fe kereskede iskolájá l taná kommuniz al közoktatásü népbiztosság v csoportvez al tartoz főiskol diktat buk u külföl menek kés Csehszlovákiá l tan F értekezés Konzerva progress idealiz 1 tanácsköztársa 1 M filozófi 1 Eze kí lefordít t külfö mun magyar

11527

CÍM Foga

SZEMÉLY Foga

SZÓC Foga Bé ta s Budape 1 egyet külfö vége oklevel elnyerés főv e f keresked iskoláj tan kommuni a közoktatás népbiztossá csoportve a tarto főisko dikta bu külfö mene ké Csehszlováki ta értekezé Konzerv progres ideali tanácsköztárs filozóf Ez k lefordí külf mu magya

1152

CÍ Fog

SZEMÉL Fog

SZÓ Fog B t Budap egye külf vég okleve elnyeré fő kereske iskolá ta kommun közoktatá népbiztoss csoportv tart főisk dikt b külf men k Csehszlovák t értekez Konzer progre ideal tanácsköztár filozó E leford kül m magy