11528.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZÓCIKK: Földes, nagyközség Hajdú vármegyében 6425 lakossal. A F.-i (orthodox) hitközség - mint a régi iratokból kitűnik - az 1800-as évek elején alakult. Már 1820. volt a hitközségnek egy imaháza és rituális fürdője. A hitközség fejlődése következtében az imaház szűknek bizonyult s 1845. a tagok önkéntes adományaiból új templomot építettek, amelyet azóta megnagyobbítottak. A hitközség mindjárt kezdetben Talmud Tórát és jesivát alapított, amelyek ma is működnek. Elemi iskolája 1876. létesült, ez 1913. modern és higiénikus új épületbe költözött. Az iskolának jelenleg 35 növendéke van. A Chevra Kadisának - most Farkas Albert az elnöke - alapszabályait 1898. hagyta jóvá a belügyminisztérium. Van még a hitközségben egy szegényeket gyámolító egylet, amelyet Grosz Sámuel vezet. A hitközség 11,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Anyakönyvi területéhez Tetétlen és Sáp községek tartoznak. A hitközség létszáma 253, a családok száma 60, adót 55-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 34 kereskedő, 15 iparos, 1 vállalkozó. A hitközségnek 50 tagja vett részt a világháborúban, akik közül hatan estek el. A hitközség két híres talmudtudós rabbija: Csillag Mihály (szül. Nagykállóban 1765., megh. 1851.) és a fia, Csillag Emmánuel, aki ma is nagy hozzáértéssel és tudással végzi a rabbi-teendőket. A hitközség mai vezetősége : Grosz Sámuel elnök, Berger Zoltán és Weinberger Lipót alelnökök, Holländer Mózes és Róth Bernát gondnokok, Fried Zsigmond pénztárnok, Klein Emil jegyző, Feldmann Ede, Feldheim Emmánuel, Schwarc Dezső, Tabák Mór és Ungár Ignác elöljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1528. címszó a lexikon => 284. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11528.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZÓCIKK: Földes, nagyközség Hajdú vármegyében 6425 lakossal. A F.-i orthodox hitközség - mint a régi iratokból kitűnik - az 1800-as évek elején alakult. Már 1820. volt a hitközségnek egy imaháza és rituális fürdője. A hitközség fejlődése következtében az imaház szűknek bizonyult s 1845. a tagok önkéntes adományaiból új templomot építettek, amelyet azóta megnagyobbítottak. A hitközség mindjárt kezdetben Talmud Tórát és jesivát alapított, amelyek ma is működnek. Elemi iskolája 1876. létesült, ez 1913. modern és higiénikus új épületbe költözött. Az iskolának jelenleg 35 növendéke van. A Chevra Kadisának - most Farkas Albert az elnöke - alapszabályait 1898. hagyta jóvá a belügyminisztérium. Van még a hitközségben egy szegényeket gyámolító egylet, amelyet Grosz Sámuel vezet. A hitközség 11,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 1000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Anyakönyvi területéhez Tetétlen és Sáp községek tartoznak. A hitközség létszáma 253, a családok száma 60, adót 55-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 34 kereskedő, 15 iparos, 1 vállalkozó. A hitközségnek 50 tagja vett részt a világháborúban, akik közül hatan estek el. A hitközség két híres talmudtudós rabbija: Csillag Mihály szül. Nagykállóban 1765., megh. 1851. és a fia, Csillag Emmánuel, aki ma is nagy hozzáértéssel és tudással végzi a rabbi-teendőket. A hitközség mai vezetősége : Grosz Sámuel elnök, Berger Zoltán és Weinberger Lipót alelnökök, Holländer Mózes és Róth Bernát gondnokok, Fried Zsigmond pénztárnok, Klein Emil jegyző, Feldmann Ede, Feldheim Emmánuel, Schwarc Dezső, Tabák Mór és Ungár Ignác elöljárósági tagok.

11528.ht

CÍMSZÓ Földe

SZÓCIKK Földes nagyközsé Hajd vármegyébe 642 lakossal F.- orthodo hitközsé min rég iratokbó kitűni a 1800-a éve elejé alakult Má 1820 vol hitközségne eg imaház é rituáli fürdője hitközsé fejlődés következtébe a imahá szűkne bizonyul 1845 tago önkénte adományaibó ú templomo építettek amelye azót megnagyobbítottak hitközsé mindjár kezdetbe Talmu Tórá é jesivá alapított amelye m i működnek Elem iskoláj 1876 létesült e 1913 moder é higiéniku ú épületb költözött A iskolána jelenle 3 növendék van Chevr Kadisána mos Farka Alber a elnök alapszabályai 1898 hagyt jóv belügyminisztérium Va mé hitközségbe eg szegényeke gyámolít egylet amelye Gros Sámue vezet hitközsé 11,00 pengő év költségvetésse dolgozik melybő 100 pengő fordí szociáli é filantropiku célokra Anyakönyv területéhe Tetétle é Sá községe tartoznak hitközsé létszám 253 családo szám 60 adó 55-e fizetnek Foglalkozá szerint tanító 3 kereskedő 1 iparos vállalkozó hitközségne 5 tagj vet rész világháborúban aki közü hata este el hitközsé ké híre talmudtudó rabbija Csilla Mihál szül Nagykállóba 1765. megh 1851 é fia Csilla Emmánuel ak m i nag hozzáértésse é tudássa végz rabbi-teendőket hitközsé ma vezetőség Gros Sámue elnök Berge Zoltá é Weinberge Lipó alelnökök Hollände Móze é Rót Berná gondnokok Frie Zsigmon pénztárnok Klei Emi jegyző Feldman Ede Feldhei Emmánuel Schwar Dezső Tabá Mó é Ungá Igná elöljáróság tagok

11528.h

CÍMSZ Föld

SZÓCIK Földe nagyközs Haj vármegyéb 64 lakossa F. orthod hitközs mi ré iratokb kitűn 1800- év elej alakul M 182 vo hitközségn e imahá rituál fürdőj hitközs fejlődé következtéb imah szűkn bizonyu 184 tag önként adományaib templom építette amely azó megnagyobbította hitközs mindjá kezdetb Talm Tór jesiv alapítot amely működne Ele iskolá 187 létesül 191 mode higiénik épület költözöt iskolán jelenl növendé va Chev Kadisán mo Fark Albe elnö alapszabálya 189 hagy jó belügyminisztériu V m hitközségb e szegények gyámolí egyle amely Gro Sámu veze hitközs 11,0 peng é költségvetéss dolgozi melyb 10 peng ford szociál filantropik célokr Anyaköny területéh Tetétl S község tartozna hitközs létszá 25 család szá 6 ad 55- fizetne Foglalkoz szerin tanít keresked iparo vállalkoz hitközségn tag ve rés világháborúba ak köz hat est e hitközs k hír talmudtud rabbij Csill Mihá szü Nagykállób 1765 meg 185 fi Csill Emmánue a na hozzáértéss tudáss vég rabbi-teendőke hitközs m vezetősé Gro Sámu elnö Berg Zolt Weinberg Lip alelnökö Holländ Móz Ró Bern gondnoko Fri Zsigmo pénztárno Kle Em jegyz Feldma Ed Feldhe Emmánue Schwa Dezs Tab M Ung Ign elöljárósá tago

11528.

CÍMS Föl

SZÓCI Föld nagyköz Ha vármegyé 6 lakoss F ortho hitköz m r iratok kitű 1800 é ele alaku 18 v hitközség imah rituá fürdő hitköz fejlőd következté ima szűk bizony 18 ta önkén adományai templo épített amel az megnagyobbított hitköz mindj kezdet Tal Tó jesi alapíto amel működn El iskol 18 létesü 19 mod higiéni épüle költözö iskolá jelen növend v Che Kadisá m Far Alb eln alapszabály 18 hag j belügyminisztéri hitközség szegénye gyámol egyl amel Gr Sám vez hitköz 11, pen költségvetés dolgoz mely 1 pen for szociá filantropi célok Anyakön területé Tetét közsé tartozn hitköz létsz 2 csalá sz a 55 fizetn Foglalko szeri taní kereske ipar vállalko hitközség ta v ré világháborúb a kö ha es hitköz hí talmudtu rabbi Csil Mih sz Nagykálló 176 me 18 f Csil Emmánu n hozzáértés tudás vé rabbi-teendők hitköz vezetős Gr Sám eln Ber Zol Weinber Li alelnök Hollän Mó R Ber gondnok Fr Zsigm pénztárn Kl E jegy Feldm E Feldh Emmánu Schw Dez Ta Un Ig elöljárós tag

11528

CÍM Fö

SZÓC Föl nagykö H vármegy lakos orth hitkö irato kit 180 el alak 1 hitközsé ima ritu fürd hitkö fejlő következt im szű bizon 1 t önké adománya templ építet ame a megnagyobbítot hitkö mind kezde Ta T jes alapít ame működ E isko 1 létes 1 mo higién épül költöz iskol jele növen Ch Kadis Fa Al el alapszabál 1 ha belügyminisztér hitközsé szegény gyámo egy ame G Sá ve hitkö 11 pe költségveté dolgo mel pe fo szoci filantrop célo Anyakö terület Teté közs tartoz hitkö léts csal s 5 fizet Foglalk szer tan keresk ipa vállalk hitközsé t r világháború k h e hitkö h talmudt rabb Csi Mi s Nagykáll 17 m 1 Csi Emmán hozzáérté tudá v rabbi-teendő hitkö vezető G Sá el Be Zo Weinbe L alelnö Hollä M Be gondno F Zsig pénztár K jeg Feld Feld Emmán Sch De T U I elöljáró ta

1152

CÍ F

SZÓ Fö nagyk vármeg lako ort hitk irat ki 18 e ala hitközs im rit für hitk fejl következ i sz bizo önk adomány temp építe am megnagyobbíto hitk min kezd T je alapí am műkö isk léte m higié épü költö isko jel növe C Kadi F A e alapszabá h belügyminiszté hitközs szegén gyám eg am S v hitk 1 p költségvet dolg me p f szoc filantro cél Anyak terüle Tet köz tarto hitk lét csa fize Foglal sze ta keres ip vállal hitközs világhábor hitk talmud rab Cs M Nagykál 1 Cs Emmá hozzáért tud rabbi-teend hitk vezet S e B Z Weinb aleln Holl B gondn Zsi pénztá je Fel Fel Emmá Sc D elöljár t