11529.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZEMÉLYNÉV: Földes Béla 1881-ig

SZÓCIKK: "Földes, 1. Béla,* nemzetgazdász, egyetemi tanár, v. miniszter, szül. Lugoson 1848 szept. 25. Eredetileg Weisznak hívták s első munkáit még e néven írta. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult, majd 1872. a fővárosi statisztikai hivatal helyettes igazgatója és a kereskedelmi akadémia tanára lett. 1874-ben egyetemi magántanár, 1882. a statisztika rk. tanára, 1889. a nemzetgazdaságtan és statisztika ny. r. tanára lett a budapesti egyetemen, melynek többször jogikari dékánja és rektora is volt. A Magy. Tud. Akadémiának 1893 óta lev. tagja, 1901. rendes tagja lett, de azoDkivül igen sok külföldi akadémiának is tagja. 1902-ben udvari tanácsos, 1905. képviselő lett Justh-párti programmal, több szesszión át, 1917-18. pedig tárca nélküli, majd kereskedelmi miniszter volt. F. Kautz Gyula és Horn Ede (l. o.) mellett a legkiválóbb és külföldön is általánosan elismert tudósa a nemzetgazdaságtannak. Irodalmi munkássága rendkívül nagy. főbb művei: A szociális kérdésről (1870); A munkásmozgalom legújabb iránya (németül is, 1873); Bevezetés a gazdaság történetébe (németül is, 1878); Takarékpénztáraink reformja (pályadíjjal kitüntetve, 1879); A nemzetgazdaságtan és pénzügytan vezérfonala (több kiadás); Papírpénz és agió (a M. Tud. Akadémia által pályadíjjal kitüntetve, 1883); Nemzetgazdasági és statisztikai évkönyv (1883-85); Magyarország statisztikája (1885); A társadalmi gazdaságtan; A társadalmi gazdaságtan elemei; A társadalmi gazdaságtan alkalmazott és különös tanai (mind a három sok kiadást ért el); Quóta-tanulmányok (1899); Az államháztartásban (1900); A szocializmus fejlődése napjainkig (1903); A szociálizmus (2 köt., 1910., németül is); A nemzetközi kereskedelem elméletéhez (1915); Társadalmi gazdaságtan (2 k., hatodik átdolgozott kiad., 1917); Ricardo, különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire {1919); Finanzwissenschaft (1920); Bodio L. emlékezete (Akad. emlékbeszéd, 1925). Munkatársa volt több előkelő külföldi tudományos folyóiratnak és a Handwörterbuch der Staatswissenschaften-nek is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1529. címszó a lexikon => 284. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11529.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZEMÉLYNÉV: Földes Béla 1881-ig

SZÓCIKK: Földes, 1. Béla,* nemzetgazdász, egyetemi tanár, v. miniszter, szül. Lugoson 1848 szept. 25. Eredetileg Weisznak hívták s első munkáit még e néven írta. Budapesten és több külföldi egyetemen tanult, majd 1872. a fővárosi statisztikai hivatal helyettes igazgatója és a kereskedelmi akadémia tanára lett. 1874-ben egyetemi magántanár, 1882. a statisztika rk. tanára, 1889. a nemzetgazdaságtan és statisztika ny. r. tanára lett a budapesti egyetemen, melynek többször jogikari dékánja és rektora is volt. A Magy. Tud. Akadémiának 1893 óta lev. tagja, 1901. rendes tagja lett, de azoDkivül igen sok külföldi akadémiának is tagja. 1902-ben udvari tanácsos, 1905. képviselő lett Justh-párti programmal, több szesszión át, 1917-18. pedig tárca nélküli, majd kereskedelmi miniszter volt. F. Kautz Gyula és Horn Ede l. o. mellett a legkiválóbb és külföldön is általánosan elismert tudósa a nemzetgazdaságtannak. Irodalmi munkássága rendkívül nagy. főbb művei: A szociális kérdésről 1870 ; A munkásmozgalom legújabb iránya németül is, 1873 ; Bevezetés a gazdaság történetébe németül is, 1878 ; Takarékpénztáraink reformja pályadíjjal kitüntetve, 1879 ; A nemzetgazdaságtan és pénzügytan vezérfonala több kiadás ; Papírpénz és agió a M. Tud. Akadémia által pályadíjjal kitüntetve, 1883 ; Nemzetgazdasági és statisztikai évkönyv 1883-85 ; Magyarország statisztikája 1885 ; A társadalmi gazdaságtan; A társadalmi gazdaságtan elemei; A társadalmi gazdaságtan alkalmazott és különös tanai mind a három sok kiadást ért el ; Quóta-tanulmányok 1899 ; Az államháztartásban 1900 ; A szocializmus fejlődése napjainkig 1903 ; A szociálizmus 2 köt., 1910., németül is ; A nemzetközi kereskedelem elméletéhez 1915 ; Társadalmi gazdaságtan 2 k., hatodik átdolgozott kiad., 1917 ; Ricardo, különös tekintettel a háborús közgazdaság kérdéseire {1919 ; Finanzwissenschaft 1920 ; Bodio L. emlékezete Akad. emlékbeszéd, 1925 . Munkatársa volt több előkelő külföldi tudományos folyóiratnak és a Handwörterbuch der Staatswissenschaften-nek is.

11529.ht

CÍMSZÓ Földe

SZEMÉLYNÉV Földe Bél 1881-i

SZÓCIKK Földes 1 Béla, nemzetgazdász egyetem tanár v miniszter szül Lugoso 184 szept 25 Eredetile Weiszna hívtá els munkái mé néve írta Budapeste é töb külföld egyeteme tanult maj 1872 főváros statisztika hivata helyette igazgatój é kereskedelm akadémi tanár lett 1874-be egyetem magántanár 1882 statisztik rk tanára 1889 nemzetgazdaságta é statisztik ny r tanár let budapest egyetemen melyne többszö jogikar dékánj é rektor i volt Magy Tud Akadémiána 189 ót lev tagja 1901 rende tagj lett d azoDkivü ige so külföld akadémiána i tagja 1902-be udvar tanácsos 1905 képvisel let Justh-párt programmal töb szesszió át 1917-18 pedi tárc nélküli maj kereskedelm miniszte volt F Kaut Gyul é Hor Ed l o mellet legkiválób é külföldö i általánosa elismer tudós nemzetgazdaságtannak Irodalm munkásság rendkívü nagy főb művei szociáli kérdésrő 187 munkásmozgalo legújab irány németü is 187 Bevezeté gazdasá történetéb németü is 187 Takarékpénztárain reformj pályadíjja kitüntetve 187 nemzetgazdaságta é pénzügyta vezérfonal töb kiadá Papírpén é agi M Tud Akadémi álta pályadíjja kitüntetve 188 Nemzetgazdaság é statisztika évköny 1883-8 Magyarorszá statisztikáj 188 társadalm gazdaságtan társadalm gazdaságta elemei társadalm gazdaságta alkalmazot é különö tana min háro so kiadás ér e Quóta-tanulmányo 189 A államháztartásba 190 szocializmu fejlődés napjainki 190 szociálizmu köt. 1910. németü i nemzetköz kereskedele elméletéhe 191 Társadalm gazdaságta k. hatodi átdolgozot kiad. 191 Ricardo különö tekintette háború közgazdasá kérdéseir {191 Finanzwissenschaf 192 Bodi L emlékezet Akad emlékbeszéd 192 Munkatárs vol töb előkel külföld tudományo folyóiratna é Handwörterbuc de Staatswissenschaften-ne is

11529.h

CÍMSZ Föld

SZEMÉLYNÉ Föld Bé 1881-

SZÓCIK Földe Béla nemzetgazdás egyete taná miniszte szü Lugos 18 szep 2 Eredetil Weiszn hívt el munká m név írt Budapest tö külföl egyetem tanul ma 187 főváro statisztik hivat helyett igazgató kereskedel akadém taná let 1874-b egyete magántaná 188 statiszti r tanár 188 nemzetgazdaságt statiszti n taná le budapes egyeteme melyn többsz jogika dékán rekto vol Mag Tu Akadémián 18 ó le tagj 190 rend tag let azoDkiv ig s külföl akadémián tagj 1902-b udva tanácso 190 képvise le Justh-pár programma tö szesszi á 1917-1 ped tár nélkül ma kereskedel miniszt vol Kau Gyu Ho E melle legkiváló külföld általános elisme tudó nemzetgazdaságtanna Irodal munkássá rendkív nag fő műve szociál kérdésr 18 munkásmozgal legúja irán német i 18 Bevezet gazdas történeté német i 18 Takarékpénztárai reform pályadíjj kitüntetv 18 nemzetgazdaságt pénzügyt vezérfona tö kiad Papírpé ag Tu Akadém ált pályadíjj kitüntetv 18 Nemzetgazdasá statisztik évkön 1883- Magyarorsz statisztiká 18 társadal gazdaságta társadal gazdaságt eleme társadal gazdaságt alkalmazo külön tan mi hár s kiadá é Quóta-tanulmány 18 államháztartásb 19 szocializm fejlődé napjaink 19 szociálizm köt 1910 német nemzetkö kereskedel elméletéh 19 Társadal gazdaságt k hatod átdolgozo kiad 19 Ricard külön tekintett hábor közgazdas kérdései {19 Finanzwissenscha 19 Bod emlékeze Aka emlékbeszé 19 Munkatár vo tö előke külföl tudomány folyóiratn Handwörterbu d Staatswissenschaften-n i

11529.

CÍMS Föl

SZEMÉLYN Föl B 1881

SZÓCI Föld Bél nemzetgazdá egyet tan miniszt sz Lugo 1 sze Eredeti Weisz hív e munk né ír Budapes t külfö egyete tanu m 18 fővár statiszti hiva helyet igazgat kereskede akadé tan le 1874- egyet magántan 18 statiszt taná 18 nemzetgazdaság statiszt tan l budape egyetem mely többs jogik déká rekt vo Ma T Akadémiá 1 l tag 19 ren ta le azoDki i külfö akadémiá tag 1902- udv tanács 19 képvis l Justh-pá programm t szessz 1917- pe tá nélkü m kereskede minisz vo Ka Gy H mell legkivál külföl általáno elism tud nemzetgazdaságtann Iroda munkáss rendkí na f műv szociá kérdés 1 munkásmozga legúj irá néme 1 Beveze gazda történet néme 1 Takarékpénztára refor pályadíj kitüntet 1 nemzetgazdaság pénzügy vezérfon t kia Papírp a T Akadé ál pályadíj kitüntet 1 Nemzetgazdas statiszti évkö 1883 Magyarors statisztik 1 társada gazdaságt társada gazdaság elem társada gazdaság alkalmaz külö ta m há kiad Quóta-tanulmán 1 államháztartás 1 szocializ fejlőd napjain 1 szociáliz kö 191 néme nemzetk kereskede elméleté 1 Társada gazdaság hato átdolgoz kia 1 Ricar külö tekintet hábo közgazda kérdése {1 Finanzwissensch 1 Bo emlékez Ak emlékbesz 1 Munkatá v t elők külfö tudomán folyóirat Handwörterb Staatswissenschaften-

11529

CÍM Fö

SZEMÉLY Fö 188

SZÓC Föl Bé nemzetgazd egye ta minisz s Lug sz Eredet Weis hí mun n í Budape külf egyet tan 1 fővá statiszt hiv helye igazga keresked akad ta l 1874 egye magánta 1 statisz tan 1 nemzetgazdasá statisz ta budap egyete mel több jogi dék rek v M Akadémi ta 1 re t l azoDk külf akadémi ta 1902 ud tanác 1 képvi Justh-p program szess 1917 p t nélk keresked minis v K G mel legkivá külfö általán elis tu nemzetgazdaságtan Irod munkás rendk n mű szoci kérdé munkásmozg legú ir ném Bevez gazd történe ném Takarékpénztár refo pályadí kitünte nemzetgazdasá pénzüg vezérfo ki Papír Akad á pályadí kitünte Nemzetgazda statiszt évk 188 Magyaror statiszti társad gazdaság társad gazdasá ele társad gazdasá alkalma kül t h kia Quóta-tanulmá államháztartá szociali fejlő napjai szociáli k 19 ném nemzet keresked elmélet Társad gazdasá hat átdolgo ki Rica kül tekinte háb közgazd kérdés { Finanzwissensc B emléke A emlékbes Munkat elő külf tudomá folyóira Handwörter Staatswissenschaften

1152

CÍ F

SZEMÉL F 18

SZÓ Fö B nemzetgaz egy t minis Lu s Erede Wei h mu Budap kül egye ta főv statisz hi hely igazg kereske aka t 187 egy magánt statis ta nemzetgazdas statis t buda egyet me töb jog dé re Akadém t r azoD kül akadém t 190 u taná képv Justh- progra szes 191 nél kereske mini me legkiv külf általá eli t nemzetgazdaságta Iro munká rend m szoc kérd munkásmoz leg i né Beve gaz történ né Takarékpénztá ref pályad kitünt nemzetgazdas pénzü vezérf k Papí Aka pályad kitünt Nemzetgazd statisz év 18 Magyaro statiszt társa gazdasá társa gazdas el társa gazdas alkalm kü ki Quóta-tanulm államháztart szocial fejl napja szociál 1 né nemze kereske elméle Társa gazdas ha átdolg k Ric kü tekint há közgaz kérdé Finanzwissens emlék emlékbe Munka el kül tudom folyóir Handwörte Staatswissenschafte