11530.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZEMÉLYNÉV: Földes Imre

SZÓCIKK: "2. F. Imre, színműíró, szül. Kaposvárott 1881. Színműírói pályája elején főleg verses vígjátékaiban és történelmi darabjaiban (A király arája ; Dacos lelkek; Hadik-huszárok), amelyek közül több akadémiai pályadíjat is nyert, a francia neoromantika, különösen Rostand Aryes és nagy formakészségű tanítványának mutatkozott. Majd aktuális kérdésekhez hatásosan hozzászóló társadalmi színművekkel tette ismertté nevét (Császár katonái; Hivatalnok urak; Kuruzslók; Nincs tovább). Utóbb vígjátékokat irt, amelyek mulattató keresztmetszetek a fővárosi polgárság hétköznapi életéből (Halló; Grün Lali; A leányom; Künn a bárány, benn a farkas). Filmre is átdolgozták Terike c. vidéki életképét. Írt szatirikus kabaré jeleneteket és operett-librettókat is (Két Hippolit; Ezüst sirály). Fekete ország c. munkája a liberalizmus eszméit propagáló irányregény. Grün Lili, a főváros bizonyos zsidó köreinek színes fotográfiája. 1928-ban került színre Tüzek az éjszakában c. drámája."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1530. címszó a lexikon => 285. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11530.htm

CÍMSZÓ: Földes

SZEMÉLYNÉV: Földes Imre

SZÓCIKK: 2. F. Imre, színműíró, szül. Kaposvárott 1881. Színműírói pályája elején főleg verses vígjátékaiban és történelmi darabjaiban A király arája ; Dacos lelkek; Hadik-huszárok , amelyek közül több akadémiai pályadíjat is nyert, a francia neoromantika, különösen Rostand Aryes és nagy formakészségű tanítványának mutatkozott. Majd aktuális kérdésekhez hatásosan hozzászóló társadalmi színművekkel tette ismertté nevét Császár katonái; Hivatalnok urak; Kuruzslók; Nincs tovább . Utóbb vígjátékokat irt, amelyek mulattató keresztmetszetek a fővárosi polgárság hétköznapi életéből Halló; Grün Lali; A leányom; Künn a bárány, benn a farkas . Filmre is átdolgozták Terike c. vidéki életképét. Írt szatirikus kabaré jeleneteket és operett-librettókat is Két Hippolit; Ezüst sirály . Fekete ország c. munkája a liberalizmus eszméit propagáló irányregény. Grün Lili, a főváros bizonyos zsidó köreinek színes fotográfiája. 1928-ban került színre Tüzek az éjszakában c. drámája.

11530.ht

CÍMSZÓ Földe

SZEMÉLYNÉV Földe Imr

SZÓCIKK 2 F Imre színműíró szül Kaposvárot 1881 Színműíró pályáj elejé főle verse vígjátékaiba é történelm darabjaiba királ aráj Daco lelkek Hadik-huszáro amelye közü töb akadémia pályadíja i nyert franci neoromantika különöse Rostan Arye é nag formakészség tanítványána mutatkozott Maj aktuáli kérdésekhe hatásosa hozzászól társadalm színművekke tett ismertt nevé Császá katonái Hivatalno urak Kuruzslók Ninc továb Utób vígjátékoka irt amelye mulattat keresztmetszete főváros polgársá hétköznap életébő Halló Grü Lali leányom Kün bárány ben farka Filmr i átdolgoztá Terik c vidék életképét Ír szatiriku kabar jeleneteke é operett-librettóka i Ké Hippolit Ezüs sirál Feket orszá c munkáj liberalizmu eszméi propagál irányregény Grü Lili főváro bizonyo zsid köreine színe fotográfiája 1928-ba kerül színr Tüze a éjszakába c drámája

11530.h

CÍMSZ Föld

SZEMÉLYNÉ Föld Im

SZÓCIK Imr színműír szü Kaposváro 188 Színműír pályá elej fől vers vígjátékaib történel darabjaib kirá ará Dac lelke Hadik-huszár amely köz tö akadémi pályadíj nyer franc neoromantik különös Rosta Ary na formakészsé tanítványán mutatkozot Ma aktuál kérdésekh hatásos hozzászó társadal színművekk tet ismert nev Csász katoná Hivataln ura Kuruzsló Nin tová Utó vígjátékok ir amely mulatta keresztmetszet főváro polgárs hétközna életéb Hall Gr Lal leányo Kü bárán be fark Film átdolgozt Teri vidé életképé Í szatirik kaba jelenetek operett-librettók K Hippoli Ezü sirá Feke orsz munká liberalizm eszmé propagá irányregén Gr Lil fővár bizony zsi körein szín fotográfiáj 1928-b kerü szín Tüz éjszakáb drámáj

11530.

CÍMS Föl

SZEMÉLYN Föl I

SZÓCI Im színműí sz Kaposvár 18 Színműí pály ele fő ver vígjátékai történe darabjai kir ar Da lelk Hadik-huszá amel kö t akadém pályadí nye fran neoromanti különö Rost Ar n formakészs tanítványá mutatkozo M aktuá kérdések hatáso hozzász társada színművek te ismer ne Csás katon Hivatal ur Kuruzsl Ni tov Ut vígjátéko i amel mulatt keresztmetsze fővár polgár hétközn életé Hal G La leány K bárá b far Fil átdolgoz Ter vid életkép szatiri kab jelenete operett-librettó Hippol Ez sir Fek ors munk liberaliz eszm propag irányregé G Li fővá bizon zs körei szí fotográfiá 1928- ker szí Tü éjszaká drámá

11530

CÍM Fö

SZEMÉLY Fö

SZÓC I színmű s Kaposvá 1 Színmű pál el f ve vígjátéka történ darabja ki a D lel Hadik-husz ame k akadé pályad ny fra neoromant külön Ros A formakész tanítvány mutatkoz aktu kérdése hatás hozzás társad színműve t isme n Csá kato Hivata u Kuruzs N to U vígjáték ame mulat keresztmetsz fővá polgá hétköz élet Ha L leán bár fa Fi átdolgo Te vi életké szatir ka jelenet operett-librett Hippo E si Fe or mun liberali esz propa irányreg L főv bizo z köre sz fotográfi 1928 ke sz T éjszak drám

1153

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ színm Kaposv Színm pá e v vígjáték törté darabj k le Hadik-hus am akad pálya n fr neoroman külö Ro formakés tanítván mutatko akt kérdés hatá hozzá társa színműv ism Cs kat Hivat Kuruz t vígjáté am mula keresztmets főv polg hétkö éle H leá bá f F átdolg T v életk szati k jelene operett-libret Hipp s F o mu liberal es prop irányre fő biz kör s fotográf 192 k s éjsza drá